Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2003, s. 62-63
Porównanie kosztów podtrzymania znieczulenia ogólnego w zależności od zastosowanego anestetyku i parametrów przepływu gazów
Ostatnie lata cechuje stałe dążenie do obniżenia kosztów leczenia. Jeżeli działaniom tym będzie towarzyszyła troska o zachowanie odpowiedniego poziomu udzielanych świadczeń, to bez wątpienia jesteśmy na dobrej drodze, często bowiem nierozważne oszczędności mogą prowadzić wręcz do wzrostu kosztów leczenia z powodu dodatkowego obciążenia kosztami leczenia powikłań, czy przedłużonego pobytu pacjenta w szpitalu (1). Choć koszty leków anestetycznych stanowią mniej niż 10% ogólnych kosztów hospitalizacji (1), każda możliwość ich obniżenia warta jest rozważenia. Najprostszym sposobem oszczędności związanych ze znieczuleniem ogólnym jest zmniejszenie dopływu świeżych gazów. Niestety znieczulenie ogólne z przepływami poniżej 1 l/min stosuje w Polsce mniej niż 20% anestezjologów1). Bez wątpienia w wielu przypadkach ograniczeniem jest niedostateczne wyposażenie, ale równie często przyzwyczajenie i ograniczona świadomość lekarzy w zakresie farmakoekonomii.
Celem pracy jest teoretyczne porównanie kosztów podtrzymania znieczulenia przy użyciu czterech anestetyków wziewnych (halotanu, izofluranu, sewofluranu i desfluranu) podawanych w stężeniu 1 MAC w mieszaninie zawierającej 40% O2 i 60% H2O w zależności od stosowanych parametrów przepływu gazów (6 l/min, 2 l/min, 1 l/min). Pominięto koszty związane z indukcją znieczulenia oraz zwiotczeniem mięśni, zakładając, że nie różnią się one w zależności od wybranego środka do podtrzymania znieczulenia.
Przyjmując, że z 1 ml środka w temp. 20°C otrzymujemy odpowiednio: 227 ml par halotanu, 195 ml par isofluranu, 183 ml par sewofluranu, 215 ml par desfluranu2) oraz ceny zakupu odpowiednio: O2 6,47 zł za m3; N2O 121,31 zł za butlę 7 kg (tj. ok. 3500 l gazu)3); halotanu (Narcotan, Leciva, Czechy) 140 zł za flakon 250 ml; izofluranu (Forane, AbbottLaboratories, Wielka Brytania) 640 zł za flakon 100 ml; sewofluranu (Sevoflurane, Abbott Laboratories, Wielka Brytania) 1022 zł za flakon 250 ml i desfluranu (Suprane, Baxter) 718 zł za flakon 240 ml; wykonano wyliczenia wg wzoru:
Ze względu na małe objętości zużywanych środków, zwłaszcza przy niskich przepływach, wyliczenia prowadzono, zakładając podtrzymanie znieczulenia przez 60 minut; ostateczny koszt podano jednak dla 1 minuty znieczulenia. Wyniki podano w tabelach I, II, III.
Najtańszym okazało się znieczulenie z zastosowaniem halotanu, który zapewne z powodu najniższej ceny zakupu, jest najpowszechniej stosowanym anestetykiem w Polsce1. Jednak pomimo niskiej ceny, halotan znajduje coraz mniejsze zastosowanie we współczesnej anestezjologii przede wszystkim z powodu niekorzystnych cech farmakologicznych. Nowoczesne anestetyki zapewniają bowiem znaczną stabilność hemodynamiczną, ryzyko zaburzeń rytmu serca jest niewielkie, możliwym jest, w razie potrzeby, wielokrotne powtarzanie anestezji, a początkowe doniesienia o ryzyku nefrotoksyczności sewofluranu, zwłaszcza przy znieczuleniach z niskim przepływem gazów, nie potwierdziły się w szeregu badań klinicznych [2, 3]. Warto także zwrócić uwagę na zbliżone koszty podtrzymania znieczulenia isofluranem lub sewofluranem przy przepływie 1 l/min i halotanem przy przepływie 6 l/min.
Zastosowanie niskich przepływów umożliwia tak znaczne ograniczenie zużycia gazów, że nowoczesne anestetyki stają się rozwiązaniem ekonomicznie akceptowanym. Środki te, a szczególnie sewofluran i desfluran, umożliwiają łatwe sterowanie głębokością znieczulenia i szybki powrót sprawności psychofizycznej [4, 5], co przy obecnych trendach w chirurgii ma kluczowe znaczenie, przyczyniając się do zmniejszenia zapotrzebowania na inne leki, skracając czas pobytu w sali pooperacyjnej, a więc w ogólnym rozrachunku zmniejszając koszty hospitalizacji.
Warto więc inwestować w nowoczesne aparaty do znieczulenia, umożliwiające prowadzenie znieczuleń z niskimi przepływami oraz stosować nowoczesne leki, pozwalające wykonać znieczulenie bezpieczne i komfortowe dla pacjenta, bowiem w ogólnym rozrachunku pozwala to uzyskać najwyższą efektywność kliniczną i jakość procedury przy optymalnych kosztach.
Tabela I. Zużycie gazów i anestetyków wziewnych do podtrzymania znieczulenia przez 60 minut
PrzepływO2
40%
(l)
N2O
60%
(l)
Halotan 0,3% obj. środka w postaciIzofluran 0,5% obj. środka w postaciSewofluran 0,66% obj. środka w postaciDesfluram 2,83% obj. środka w postaci
pary (ml)płynu (ml)pary (ml)płynu (ml)pary (ml)płynu (ml)pary (ml)płynu (ml)
6 l/min14421610804,7618009,23237612,961018847,37
2 l/min48723601,596003,087924,33339615,80
1 l/min24361800,803001,543962,1616987,90
Tabela II. Koszt gazów i anestetyków wziewnych do podtrzymania znieczulenia przez 60 minut (zł)
PrzepływO2
40%
N2O
60%
Halotan
0,3%
Izofluran
0,5%
Sewofluran
0,66%
Desfluran
2,83%
6 l/min0,937,492,6759,0753,01141,64
2 l/min0,312,500,8919,7117,7147,24
1 l/min0,161,250,459,868,8323,62
Tabela III. Koszt minuty podtrzymania znieczulenia w zależności od zastosowanego środka (zł)
PrzepływHalotanIzofluranSewofluranDesfluran
6 l/min0,181,121,022,50
2 l/min0,060,380,340,83
1 l/min0,030,190,170,41
Rafał Młynarski
Piśmiennictwo
1. Gierczyński J, Gołowkin W, Stojek A: Farmakoekonomika w anestezjologii. Anest Inten Ter 1999; 31: 135-137.
2. Frink EJ, Kharasch ED: Znieczulenie z zastosowaniem niskich przepływów i znaczenie sewofluranu. Adis International Inc 1998.
3. Marchała W, Gaszyński W: Czy znieczulenie sewofluranem w warunkach minimalnego dopływu gazów jest bezpieczne? Obecny stan wiedzy. Anest Inten Ter 1999; 31: 45-49.
4. Rawicz M: Nowe anestetyki wziewne. Eter 1998; 2, 1-5, 3: 1-7.
5. Kokot N, Gaca M: Ocena porównawcza znieczulenia ogólnego całkowicie dożylnego z zastosowaniem propofolu i alfentanylu ze znieczuleniem wyłącznie wziewnym z użyciem sewofluranu z tlenem i podtlenkiem azotu w warunkach chirurgii jednego dnia. Anest Inten Ter 1999; 31: 59-63.
Adres:
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Oddział Anestezjologii
ul. Jaczewskiego 7, 20-090 Lublin
1 Dane z portalu Polanest – www.polanest.prv.pl
2 Dane firmy Abbott Laboratories Poland.
3 Dane i ceny z firmy Linde Gaz Polska.
4 Dane z hurtowni Cefarm Lublin.
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2003

Pozostałe artykuły z numeru 1/2003: