Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Medycyna 1/1999, s. 5-6
Edward Zawisza, Agnieszka Lipiec, Piotr Rapiejko, Urszula Samolińska-Zawisza
Clarinase w leczeniu powikłań zatokowych w przebiegu pyłkowic
Clarinase in treatment of sinus complications during pollinosis
z Poradni Alergologicznej CSK Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Poradni: prof. dr hab. n. med. Edward Zawisza
Alergicznemu zapaleniu śluzówki nosa często towarzyszy ostre lub przewlekłe zapalenie zatok. Manifestuje się ono bólami głowy, uczuciem blokady nosa. Czasami dochodzi do blokady trąbek słuchowych prowadzących do niedosłuchu przewodzeniowego.
Błona śluzowa nosa i zatok stanowi jedną całość. Praktycznie żaden proces zapalny błony śluzowej nosa nie odbywa się bez włączenia śluzówek zatok.
Szczegółowe badanie radiologiczne potwierdza zajęcie zatok (pogrubienie śluzówki, poziom płynu w zatokach szczękowych).
Lekarze alergolodzy, czy laryngolodzy leczą błonę śluzową nosa, zapominając o istnieniu zatok obocznych.
Tymczasem klasyczne leki przeciwhistaminowe i kromony nie mają wpływu na przebieg zapalenia zatok, tłumiąc jedynie objawy zapalenia alergicznego błony śluzowej nosa. Wiele prac potwierdziło pojawienie się w miejscu reakcji alergicznej części cytokin limfocytów Th2 takich jak IL-3, IL-4, IL5 oraz GM-CSF. Obecność tych cytokin koreluje z tkankową eozynofilią. Szczególną rolę odgrywają aktywowane eozynofile, które mają zdolność produkcji ww. cytokin. Stwierdzono także, że komórki nabłonkowe, fibroblasty oraz komórki tuczne produkują GM-CSF, który ma zdolność zachowania funkcji eozynofila oraz przedłuża jego żywotność.
IL-5 jest najbardziej swoistą skierowaną na wspomaganie wzrostu i funkcji eozynofila cytokiny. IL-4 ułatwia napływ eozynofilów do tkanek poprzez zwiększoną ekspresję VCAM-1. Dużą rolę w etiopatogenezie ostrych i przewlekłych alergicznych zapaleń zatok odgrywa układ naczyniowy oraz powstający w przebiegu nieprawidłowej funkcji obrzęk. Dlatego też korzystne jest stosowanie w tych przypadkach dodatkowo leków adrenergicznych, do których zaliczamy fenylefrynę i pseudoefedrynę. Wpływają one kurcząco na naczynia błony śluzowej nosa, prowadząc do wystąpienia obrzęku oraz wyraźnej poprawy drożności nosa.
Będzie to miało duże znaczenie w leczeniu powikłań zatokowych alergicznych nieżytów nosa. Szczególnie korzystnie będą działały Clarinase oraz Disophrol. Szczególnie Clarinase zawierający 5 mg Claritiny i 120 mg pseudoefedryny wydaje się być idealnym lekiem w leczeniu ostrych i przewlekłych zapaleń alergicznych zatok.
Badania prowadzone przez grupę dr Rapiejko na pacjentach cierpiących na alergiczny nieżyt nosa i spojówek wydają się być obiecujące.
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Badaniem objęto 30 osób (14 kobiet i 16 mężczyzn) z sezonowym alergicznym nieżytem nosa i spojówek. Wiek badanych wahał się od 15 do 46 lat, średnio wynosił 26 lat.
Zmniejszenie nasilenia objawów chorobowych w każdym z omawianych przedziałów czasowych było statystycznie znamienne (p < 0,001, wartość sprawdzianu testu odpowiednio 5,98, 5,64 i 5,98). Analiza sumy score objawów nosowych obejmujących blokadę, świąd i wyciek z nosa oraz kichanie wykazała 48% obniżenie jej wartości w 3 dniu leczenia, 52% w 5 dniu leczenia i 55% w 15 dniu leczenia. Uzyskana w zakresie objawów nosowych poprawa była statystycznie znamienna (p < 0,001, wartość sprawdzianu testu odpowiednio 6,09, 5,75, 6,01). Zastosowane leczenie okazało się być efektywne w usuwaniu każdego z objawów nosowych osobno. Stopień poprawy w przypadku wycieku z nosa wynosił 51% w 3 dniu leczenia, 54% w 5 dniu leczenia i 56% w 15 dniu leczenia. Wykazana różnica była statystycznie znamienna (p < 0,001 wartość sprawdzianu testu odpowiednio 5,65, 5,18 i 5,65). Obecna u wszystkich pacjentów przed wprowadzeniem leczenia blokada nosa uległa również znacznemu zmniejszeniu. Uzyskana poprawa wynosiła 49% w 3 dniu leczenia, 55% w 5 dniu leczenia i 57% w ostatnim dniu leczenia, różnica była statystycznie znamienna (p < 0,001, wartość sprawdzianu testu odpowiednio 3,90, 5,11 i 5,11). Stopień nasilenia świądu nosa uległ 53% zmniejszeniu w 3 dniu leczenia, 58% w 5 dniu i 60% w 15 dniu, różnica statystycznie znamienna (p < 0,001, wartość sprawdzianu testu odpowiednio 3,74, 3,93, 4,14). Obserwowano 47% spadek wartości score opisującego nasilenie kichania w 3 dniu leczenia, 51% w 5 dniu leczenia oraz 55% w ostatnim dniu leczenia. Zastosowana różnica była statystycznie znamienna (p < 0,001, wartość sprawdzianu testu odpowiednio 4,19, 3,85, 4,25). W trakcie stosowanego leczenia obserwowano łagodzenie objawów ocznych, swędzenia i zaczerwienienia oczu oraz łzawienia. W 3 dniu leczenia spadek sumy score objawów ocznych wynosił 59%, w 5 dniu 62,%, a w 15 dniu osiągnął 64%. Uzyskana poprawa była statystycznie znamienna (p < 0,01, wartość sprawdzianu testu odpowiednio 4,11, 4,35, 4,47).
Wartość średniej globalnej oceny odpowiedzi na zastosowane leczenie była w opinii lekarza bardzo zbliżona do opinii pacjenta i wynosiła 2,2, co odpowiada ocenie dobrej, kiedy uzyskuje się znaczną poprawę stanu pacjenta, a objawy ustępują lub zmniejszają swe nasilenie.
Oceniając bezpieczeństwo zastosowanego leku nie zarejestrowano objawów ubocznych o dużym nasileniu, te które odnotowano pacjenci określali jako łagodne lub umiarkowane. Były to: suchość w ustach u 7% pacjentów, bezsenność 7%, działanie sedatywne 3,5%, nadpobudliwość 3,5% oraz zawroty głowy u 3,5% pacjentów. Nie wykazano zmian w zapisie badań elektrokardiograficznych wykonanych u pacjentów po zakończeniu leczenia w stosunku do badań przed rozpoczęciem leczenia.
WNIOSEK
Clarinase jest lekiem o wysokiej skuteczności w leczeniu alergicznego sezonowego nieżytu nosa i spojówek, charakteryzującym się dobrą tolerancją.
Nowa Medycyna 1/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna