Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/1999, s. 30-31
Rafał Sopyło, Marek P. Nowacki, Janusz Olędzki
Operacje paliatywne
Palliative surgery
z Kliniki Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Marek P. Nowacki
Liczba zachorowań na nowotwory jelita grubego w Polsce ulega stałemu wzrostowi. W 1995 roku przekroczyła 10000 nowo zarejestrowanych przypadków, stając się u obu płci drugim co do częstości występowania nowotworem. Można ocenić, że odsetek chorych w stanie uogólnionej choroby nowotworowej już w czasie rozpoznania, jest w Polsce bardzo wysoki i wynosi ok. 50%, podczas gdy w USA nie przekracza 20%.
W Polsce odsetek pięcioletnich przeżyć bezobjawowych dla chorych poddanych radykalnemu leczeniu operacyjnemu nieznacznie przekracza 20% podczas gdy w USA przekracza 50%.
Odsetek zabiegów resekcyjnych, tj. takich, podczas których udaje się usunąć guz wraz z jego siedliskiem pierwotnym wynosi ok. 75%, przy czym 15% spośród tych zabiegów ma charakter paliatywny, z powodu synchronicznie stwierdzanych przerzutów odległych. Według innych źródeł, od 20% do 80% wszystkich operacji z powodu raków jelita grubego, to różnego rodzaju operacje mające głównie na celu zniesienie objawów związanych z nawrotem choroby, lub stanowiących próbę ponownego leczenia radykalnego.
Operacje guza pierwotnego u chorych z rozsianą chorobą nowotworową
W przypadku rozpoznania nowotworu jelita grubego, obowiązuje wnikliwa ocena konkretnej sytuacji klinicznej między innymi na podstawie badań mających na celu wykluczenie obecności przerzutów odległych. Badania te omówiono w innej pracy.
Stwierdzenie przerzutów odległych (najczęściej w wątrobie), wymaga szczególnie wnikliwej oceny wszystkich informacji uzyskanych na podstawie przeprowadzonych badań: podmiotowego, przedmiotowego i pomocniczych, tak, aby podjąć optymalne decyzje terapeutyczne uwzględniające ryzyko śmierci i powikłań pooperacyjnych oraz wolę chorych. Uważa się bowiem, iż sam fakt zaawansowanej choroby nowotworowej, a zwłaszcza obecność przerzutów odległych, istotnie zwiększają śmiertelność i odsetek powikłań pooperacyjnych, podczas gdy prawdopodobieństwo wyleczenia nie przekracza kilku %. Należy pamiętać, że zaawansowanej, uogólnionej chorobie nowotworowej często towarzyszy: niedożywienie (utrata > 5% masy ciała, niedobiałczenie – albuminy < 3,5 g%), niedokrwistość, odwodnienie. Dodatkowe obciążenie stanowią: podeszły wiek (> 70 lat), naglące wskazania do operacji, otyłość (> 50% wagi należnej), obecność ognisk zakażenia, długotrwały pobyt szpitalny (np. przewlekająca się diagnostyka w oddziale internistycznym). Współwystępowanie innych chorób przewlekłych takich jak np.: choroby układu krążenia zwłaszcza związane z miażdżycą (np. przebyty zawał mięśnia sercowego, udar), marskość wątroby, cukrzyca, choroby płuc, choroby nerek dodatkowo zwiększają ryzyko operacyjne.
Dotychczas podjęte próby zobiektywizowania problemu, jakim jest ocena ryzyka operacyjnego, mogą być bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Można tu wymienić skalę Goldmana – oceniającą ryzyko kardiologiczne, czy Ondruli i współpracowników. Skale te, stanowią cenne uzupełnienie osobistego doświadczenia klinicznego chirurgów. Należy również mieć świadomość faktu, iż czas przeżycia po resekcjach paliatywnych wynosi ok. 10 do 12 miesiecy, przy czym najdłuższy średni czas przeżycia, obserwowany u chorych operowanych z powodu przewlekłego krwawienia dojelitowego wynosi ok. 8 miesięcy, ostrego krwawienia wewnątrzjelitowego ok. 6 miesiecy, a następnie niedrożności jelitowej ok. 5,2 miesiąca. Śmiertelność pooperacyjna wśród chorych operowanych z powodu ostrej niedrożności jelita grubego jest znacznie wyższa niż wśród chorych operowanych elektywnie, i może sięgać 100% w najstarszych grupach wiekowych, jeśli dodatkowym powikłaniem jest przedziurawienie jelita.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bokey E.L. et al.: Postoperative morbidity and mortality following resection of the colon and rectum for cancer. Dis. Colon. Rectum, 1995, 38:480-487. 2. Brown P.W. et al.: Survival after palliative surgery for advanced intraabdominal cancer. Am. J. Surg. 1977, 134:575-578. 3. Daly J.M., DeCosse J.J.: Complications in surgery of the colon and rectum. Surg. Clin. North Am. 1983, 63:1215-1231. 4. Goldman I.: Cardiac risk and complications of non-cardiac surgery. Ann. Intern. Med. 1983, 98:504-512. 5. Heald R.J. et al.: Abdominoperineal excision of the rectum – an endangered operation. Dis. Colon. Rectum 1997, 40:747-751. 6. Lau P.W.K. et al.: Results of surgery for malignant bowel obstruction in advanced, unresectable, recurrent colorectal cancer. Dis. Colon. Rectum 1993, 36:61-65. 7. Nowacki M.P.: Czynniki ryzyka i przygotowanie do operacji. [W:] Nowacki M.P. (red) Nowotwory jelita grubego. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Życie, 1996, 154-160. 8. Ondrula D.P. et al.: Multifactorial index of preoperative risk factors in colon resections. Dis. Colon. Rectum, 1992, 35:117-122. 9. Popiela T. i wsp.: Własne doświadczenia w leczeniu raka jelita grubego i odbytnicy. Acta Endosc. Pol. 1998, 8:105-111. 10. Safi F. et al.: Is follow-up of colorectal cancer patients worthwhile? Dis. Colon. Rectum, 1993, 36:636-643. 11. Sagar P.M. et al.: Comparison of individual surgeon´s performance. Dis. Colon. Rectum, 1996, 39:654-658. 12. Sigurdson ER: Surgical palliation of colorectal cancer. Current Prob. Cancer, 1995, 6:348-359.
Nowa Medycyna 4/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna