Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 6/1999, s. 17-18
Janusz Kubicki
Zespół wewnątrzmacicznej hipotrofii płodowej. Część I – Etiopatogeneza
Intrauterine growth retardation. I. Ethiopatogenesis
z Oddziału Patologii z Blokiem Porodowym Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem im. dr. S. Mossora w Opolu
Ordynator Oddziału: dr hab. n. med. Janusz Kubicki
Streszczenie
During the last years intrauterine growth retardation (IUGR) provokes graving interest of obstetricians and neonatologists. There are two reasons for this state of matters. First of all – an IUGR is a problem of contemporary perinatal medicine which is yet unsolved neither ethiopatological nor therapeuticaly. Secondly – IUGR, similarly as prematurity, is conected with a high perinatal mortality. Some of etiopathological conditions which lead to disturbancies in fetoplacental unit and in consequence to placental insufficiency have been shown. Additionally it was shown the socio-economical impact in the ethiopatogenesis of this complex, what up to this time was rather underestimated.
W ostatnich latach coraz większe zainteresowanie położników i pediatrów budzi zespół wewnątrzmacicznej hipotrofii płodowej (z.w.h.p.) głównie z dwóch powodów.
Po pierwsze stanowi nadal nierozwiązany etiopatogenetycznie oraz terapeutycznie problem współczesnej medycyny perinatalnej, a po drugie, podobnie jak poród przedwczesny, łączy się z wysoką umieralnością okołoporodową noworodków. Zgony wśród wcześniaków i hipotrofików stanowią łącznie około 85% ogólnej umieralności. Umieralność okołoporodowa noworodków hipotroficznych wynosi około 20% i jest 20 razy większa niż w grupie noworodków donoszonych.
O złożoności tego zagadnienia świadczy najlepiej fakt, że definicja hipotrofii płodowej ciągle jeszcze napotyka na trudności i do dzisiaj w piśmiennictwie używanych jest wiele synonimów, jak np. dysmaturitas, intrauterine growth retardation (IUGR), small for dates babies (SFD), dystrophia i wiele innych.
Wg Słomki (9) za poprawne określenie w języku polskim należy przyjąć płody hipotroficzne, bowiem często jeszcze stosowane określenie „dystrofia” jest nieadekwatne, posiada szerszy zakres i może oznaczać zarówno hipotrofię jak i hipertrofię płodową.
Etiopatogeneza z.w.h.p. jest nadal nieznana. Przyjmuje się, że hipotrofia płodowa może być następstwem każdej ciąży wysokiego ryzyka prowadzącej do zaburzenia homeostazy jednostki płodowo-łożyskowej, a w efekcie do niewydolności łożyska.
W etiopatogenezie hipotrofii płodowej uwzględnia się wiele czynników, wśród których, jako najważniejsze, należy wymienić choroby matki w przebiegu ciąży, a więc:
– EPH-gestozę,
– nadciśnienie tętnicze,
– schorzenia nerek,
– niedokrwistość,
– wady serca z niewydolnością krążenia,
– krwawienia z dróg rodnych,
– zakażenia wewnątrzmaciczne,
– cukrzycę,
– ciąże mnogie,
– porody u nastolatek i starych pierwiastek,
– ciąże powyżej piątej,
– ciąże przed upływem 3 miesięcy od poprzedniego porodu,
– niski wzrost (poniżej 150 cm) i niską masę ciała (poniżej 45 kg),
– leki stosowane podczas ciąży,
– zbyt mały przyrost masy ciała podczas ciąży (poniżej 7 kg),
– niedostateczna opieka przedporodowa,
– otyłość powyżej 90 kg,
– negatywny stosunek matki do aktualnej ciąży,
– nieprzestrzeganie zasad higieny podczas ciąży,
– palenie tytoniu oraz nadużywanie alkoholu,
– stosowanie narkotyków
– wady rozwojowe narządu rodnego,
– nieprawidłowe odżywianie podczas ciąży,
– stosowanie przed ciążą leków hamujących łaknienie.
Niezwykle ważny w powstaniu z.w.h.p. jest również udział czynnika męskiego oraz zaburzeń genetycznych, nie wykazano natomiast korelacji z płcią dziecka.
W ostatnim czasie w etiopatogenezie z.w.h.p. zwraca się coraz większą uwagę na warunki socjalno-ekonomiczne i środowiskowe kobiety ciężarnej. Wykrycie ich wpływu jest szczególnie ważne, gdyż stwarza możliwości skuteczniejszego zmniejszenia częstości i występowania hipotrofii płodowej za pomocą nie tylko prawidłowej opieki przedporodowej, lecz również szeregu czynników paramedycznych.
W ostatnich latach zagadnieniami tymi zajęło się w Europie w sposób szczególny dwóch badaczy: Saling (8) z Berlina Zachodniego oraz Papiernik z Paryża.
W czasie V Niemieckiego Kongresu Medycyny Perinatalnej w 1972 roku w dyskusji okrągłego stołu nt. „Rozpoznawanie i zapobieganie zagrażającemu porodowi przedwczesnemu i wewnątrzmacicznemu niedożywieniu płodu” autorzy ci przedstawili niezależnie od siebie zes-tawienia różnych czynników ryzyka odpowiednio punktowanych. U obu autorów punktacja ta dotyczyła zarówno profilaktyki wcześniactwa jak i hipotrofii płodowej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Grzesiak J. i wsp.: Analiza warunków mieszkaniowych kobiet rodzących przedwcześnie. Gin. Pol. 1982, 53, 755. 2. Grzesiak J. i wsp.: Społeczno-medyczne aspekty wcześniactwa. Gin. Pol. 1983, 54:111. 3. Klimek R.: Niska masa urodzeniowa jako wskaźnik społeczno-ekonomicznego rozwoju. Gin. Pol. 1982, 53:737. 4. Kubicki J.: Wpływ palenia tytoniu na stan płodu. Gin. Pol. 1991, 62:10. 5. Little E.E. et al.: Decreased birth weight in infants of alkoholic woman. USA J. Pediatr. 1980, 96:974. 6. Norska I.: Przyczyny wewnątrzmacicznej dystrofii płodu. Materiały XX Zjazdu PTG 1979, 48. 7. Norska I.: Wpływ warunków socjalno-ekonomicznych na podstawie zespołu wewnątrzmacicznej dystrofii płodu. Materiały XX Zjazdu PTG 1979, 58. 8. Saling E.: Zagrożenie płodu. PZWL Warszawa 1971. 9. Słomko Z.: Relacja wieku ciążowego i masy urodzeniowej. Gin. Pol. 1982, 53:747. 10. Uszyńska M. i wsp.: Dystrofia wewnątrzmaciczna płodu w rejonie Włocławska. Gin. Pol. 1982, 53:625. 11. Uszyński M. i wsp.: Dystrofia wewnątrzmaciczna płodu w rejonie Włocławka. Gin. Pol. 1983, 54:257.
Nowa Medycyna 6/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna