Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 36-38
Jerzy Eider, Alicja Drohomirecka
Biologiczna dojrzałość dzieci szczecińskich a typ rodziny
z Zespołu Dydaktycznego Sportów Różnych Instytutu Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zespołu: dr Jerzy Eider
Streszczenie
The answer to the question, whether parents´ level education and type of job affect biological development of a small child, has been looked for. The most common type of a family has been sought. 526 children of the age from 1 to 4 years have been examined. The most common type of a family has been the one with both parents working as white-collar workers of secondary education and just one child. It has been found that the higher level education of a mother the better biological development of a small child.
Wstęp
Dziecko jest istotą biologiczną i społeczną a więc jego rozwój kształtuje skomplikowany układ czynników wzajemnie ze sobą powiązanych, które obejmują materiał genetyczny, własną aktywność dziecka, wychowanie i środowisko. Duży zespół wpływów stanowią czynniki pochodzenia środowiskowego jak np.: żywienie, chorobowość, elementy biogeograficzne czy społeczno-ekonomiczne (4). Na tych ostatnich skupiono się w niniejszej pracy. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy wykształcenie i charakter pracy rodziców wywierają wpływ na poziom rozwoju biologicznego małego dziecka? Równocześnie starano się uchwycić dominujący typ rodziny – mając na uwadze wymienione elementy.
Materiał i metoda badań
Materiałem są wyniki jednorazowych badań 526 dzieci (257 chłopców i 269 dziewcząt), które prowadzono w pierwszym kwartale 1996 roku w żłobkach szczecińskich. Rozwój fizyczny określono na podstawie pomiaru wysokości i masy ciała, w odniesieniu do „Dziecka poznańskiego 90” (2) obliczono wskaźnik stanu dojrzałości biologicznej (dalej WSDB) (3). Informacje o wykształceniu i charakterze pracy rodziców uzyskano z odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu ankiety.
Uzyskane wyniki opracowano podstawowymi metodami statystycznymi (1).
Wyniki badań i omówienie
W tabelach 1, 2 przedstawiono wpływ charakteru pracy i wykształcenia rodziców na dojrzałość biologiczną dzieci ujętą WSDB wysokości i WSDB masy ciała badanych chłopców i dziewcząt. Dane o charakterze pracy i wykształceniu rodziców zestawiono w odpowiednich kombinacjach, co pozwoliło ustalić dominujący typ rodziny. Zarówno u dziewcząt jak i chłopców największą grupę stanowili rodzice pracujący umysłowo (55% u chłopców i 52% u dziewcząt) i posiadający średnie wykształcenie (28% u chłopców i dziewcząt).
Kształtowanie się WSDB wysokości i masy ciała dziecka w poszczególnych kombinacjach ze względu na charakter pracy rodziców obrazuje tabela 1. Najwyższą wartość osiągnęło WSDB wysokości i masy ciała u chłopców, których rodzice pracowali fizycznie – najniższą gdy ojciec pracował umysłowo a matka fizycznie. U dziewcząt było odwrotnie – najwyższy WSDB wysokości charakterystyczny był dla grupy w której ojciec pracował umysłowo a matka fizycznie. Jeśli chodzi o masę ciała to badany wskaźnik osiągnął najwyższą wartość wówczas gdy praca obojga rodziców miała taki sam charakter (oboje pracowali fizycznie lub oboje pracowali umysłowo).
Tabela 2 przedstawia analogiczne cechy badane w kombinacjach ze względu na wykształcenie rodziców. Najwyższe WSDB wysokości uzyskali chłopcy, których ojcowie posiadali wykształcenie średnie a matka wyższe. W przypadku masy ciała badany wskaźnik był największy w grupie chłopców, których ojcowie mieli wykształcenie podstawowe a matka wyższe. Tabela ta pokazuje również, że najwyższą wartość WSDB wysokości ciała uzyskały dziewczęta z rodziny z wykształceniem wyższym. Jeżeli chodzi o masę ciała to najwyższy wskaźnik istniał w grupie ze średnim wykształceniem ojca i wyższym matki.
Tabela 1. Wpływ charakteru pracy rodziców na kształtowanie się WSDB wysokości i masy ciała badanych dzieci.
PłećKombinacjenWSDB wysokościWSDB masy
OMMδSMSδMδSMSδ
Chłopcy113512,5124,224,092,8916,0238,556,524,61
12667,3424,092,972,19,2830,573,762,66
21144,9820,75,533,910,1715,644,182,96
221248,1122,181,861,327,4528,632,41,7
Dziewczęta11417,3424,983,92,7614,7931,54,923,48
12685,3824,522,972,17,9430,393,692,61
212110,2224,255,293,7412,5333,847,395,22
221399,4421,021,781,2614,6631,132,641,87
O – ojciec, 1 – praca o charakterze fizycznym, M – matka, 2 – praca o charakterze umysłowym.
Tabela 2. Wpływ wykształcenia rodziców na kształtowanie się WSDB wysokości i masy ciała badanych dzieci.
PłećKombinacjenWSDB wysokościWSDB masy
OMMδSMSδMδSMSδ
Chłopcy11378,5321,033,462,4410,1434,685,74,03
12668,124,413,012,126,8630,963,812,69
1373,0421,788,235,8218,6333,0512,498,83
21124,0820,225,844,13-0,1617,85,143,63
22719,2523,582,81,9810,9232,53,862,73
231814,8426,586,264,438,7723,785,613,96
311-18,59----33,01---
32130,4214,514,022,853,216,074,463,15
33329,7622,093,92,7610,529,165,163,65
Dziewczęta11417,2421,363,342,3613,2131,294,893,45
12606,3624,983,222,2812,930,713,962,8
133-6,6210,656,154,35-6,885,132,962,1
2116-1,126,646,664,71-2,837,959,496,71
227610,4522,982,641,8615,1830,723,522,49
232310,2326,875,63,9623,2434,497,195,08
310--------
32123,0816,614,793,396,9326,967,785,5
333812,7916,862,731,9311,2182,754,663,3
O – ojciec, 1 – wykształcenie podstawowe, M – matka, 2 – wykształcenie średnie , 3 – wykształcenie wyższe.

Oczekiwano, że poziom rozwoju biologicznego dzieci jest wyższy u rodzin z wykształceniem wyższym i średnim aniżeli podstawowym oraz pracujących umysłowo aniżeli fizycznie (5). Być może postępująca stratyfikacja społeczna wpłynęła na zmianę tej sytuacji. Analiza wyników badań w przypadku dzieci ze żłobków szczecińskich wykazała, że największą wartość osiągnęło WSDB wysokości i masy ciała dziecka wówczas, gdy jego matka posiadała wykształcenie wyższe. Wykształcenie ojca w tym przypadku nie ma tak dużego znaczenia.
Charakter pracy rodziców nie potwierdził stwierdzenia, że lepszy rozwój biologiczny dotyczy dzieci z rodzin pracujących umysłowo. U chłopców stwierdzono, że gdy rodzice pracowali fizycznie ich dzieci posiadały najwyższe WSDB.
Wnioski
1. Rodzice, którzy mają jedno dziecko, pracują umysłowo i posiadają średnie wykształcenie tworzą dominujący typ rodziny u dzieci ze żłobków szczecińskich.
2. Wyższe wykształcenie matki decyduje o lepszym rozwoju biologicznym małego dziecka.
3. Charakter pracy rodziców nie ma istotnego wpływu na poziom rozwoju biologicznego badanych dzieci.
Piśmiennictwo
1. Arska-Kotlińska M., Bartz J.: Wybrane zagadnienia statystyki dla studiujących wychowanie fizyczne, AWF, Poznań, 1993. 2. Cieślik J. i wsp.: Dziecko poznańskie 90´, AWF, Poznań, 1994. 3. Drozdowski Z.: Antropometria w wychowaniu fizycznym, AWF, Poznań, 1992, 24. 4. Kopczyńska-Sikorska J.: Nasze dziecko, PZWL, Warszawa, 1988. 5. Szopa J. i wsp.: Podstawy antropomotoryki, PWN, Warszawa-Kraków, 1996.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: