Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Medycyna 7/1999, s. 71-73
Stanisław Dadeło
Samowychowanie fizyczne studentów litewskiej akademii policyjnej i jego efektywność
z Litewskiej Akademii Policyjnej w Wilnie
Streszczenie
According to the students wishes two programmes of physical self-training have been worked out. In one of them about 35 percent of time was allotted for the quickness training, in the other one the same amount of time was allotted for the andurance training. In the both groups 30 percent of time was allotted for the strength training and 15 percent of time was allotted for training of other physical qualities. Physical and functional strength of students who did not have physical self-training considerably decreased. Physical and functional strength of students with regular physical self-training constantly increased during all academic year round Therefore, our prepared differentiated physical self-training programe for the first year students of the Police academy of Lithuania is efficient and can be recommended for the first year students.
Wstęp
Z badań własnych dotyczących aktywności fizycznej studentów stwierdzono, że jedno zajęcie wychowania fizycznego w tygodniu nie podnosi sprawności fizycznej. Dwukrotne ćwiczenia przez pierwszy rok działają pozytywnie, jednak w latach następnych postęp zmniejsza się i ostatecznie stabilizuje się (1, 3). Wyniki są znacznie lepsze, gdy zajęcia odbywają się 3-4 razy tygodniowo (2, 4). W trakcie badań nad sprawnością fizyczną pracowników policji ustalono, że efekty pracy zawodowej są lepsze u tych studentów, u których wskaźniki sprawności fizycznej są lepsze (6).
W czasie studiów w Litewskiej Akademii Policyjnej, na zajęciach z samoobrony bojowej i wychowania fizycznego, dużo czasu poświęca się formowaniu różnorodnych nawyków, natomiast zbyt mało przeznacza się na przygotowanie fizyczne i funkcyjne. Dla zwiększenia wydolności fizycznej studentów, obok ćwiczeń obowiązujących niezbędne są ćwiczenia samodzielne.
Celem pracy było zbadanie wydolności fizycznej studentów I roku LAP z zastosowaniem ułożonego przez nas zróżnicowanego programu samodzielnego specjalnego przygotowania fizycznego.
Metody badań i omówienie
Ułożono program samodzielnego kształcenia fizycznego i w roku akademickim 1995/96, po pierwszej sesji egzaminacyjnej sprawdzono jego efektywność. Dla samodzielnego formowania cech fizycznych utworzono kompleksy ćwiczeń. Także przygotowano system oceny sprawności fizycznej. Zbadano trzy grupy studentów LAP. Pierwsza grupa eksperymentalna (El – dalej gr. I) składała się z 39 studentów I roku, którzy uczęszczali na akademickie zajęcia wychowania fizycznego trzy razy tygodniowo (wg programu wychowania fizycznego ułożonego przez Katedrę WF) i dwa razy tygodniowo przez 60 min. ćwiczyli wg programu ułożonego przez autorów programu. Studenci na początku roku akademickiego mieli słabsze wyniki szybkości i siły.
W skład drugiej grupy eksperymentalnej (E2 – dalej gr. II) wchodziło 39 studentów I roku, którzy uczęszczali na takie same zajęcia wf oraz ćwiczyli dwa razy tygodniowo po 60 min. wg autorskiego programu ułożonego dla studentów o mniejszej sile i wytrzymałości ogólnej.
Trzecia grupa kontrolna (K – dalej gr. III) składała się z 30 studentów I roku, którzy uczęszczali jedynie na zajęcia wf trzy razy w tygodniu.
Utworzyliśmy plan samodzielnego przygotowania fizycznego (tab. 1, 2). Materiał ćwiczeń wykładano wg dydaktycznych zasad nauczania i treningu sportowego. Na pierwszych zajęciach studenci zapoznali się z proponowanymi kompleksami ćwiczeń, wyjaśniono ich wpływ na organizm studenta, zasady adaptacji, podstawy biomechaniczne wykonywania ćwiczeń, metodykę. W ten sposób podnoszono poziom intelektualny studentów, ich świadomość i samodzielność. Wiele uwagi przeznaczono na ćwiczenia, aby początkowo były one nieskomplikowane, przystępne, a jednocześnie skuteczne. Tok ćwiczeń był planowany oraz ćwiczenia były wybierane wg systemu opartego na zasadach przystosowania organizmu do długotrwałych obciążeń fizycznych oraz superkompensacji. Obciążenie fizyczne zwiększano stopniowo, uwzględniając zasadę wariacji, ponieważ jednakowe obciążenie fizyczne szybko przestaje być skuteczne. Trening był podzielony następująco: bieg, skoki, rzuty, ćwiczenia siłowe. Na początku roku akademickiego oraz po zakończeniu I semestru przeprowadzono badania przygotowania fizycznego i wydolności funkcjonalnej (tab. 3, 4).
Tabela 1. Plan samodzielnego przygotowania fizycznego studentów I roku LAP, gr. I.
Etap I  
MiesiąceIXXXIOgółem
Liczba zajęć89825
Kształcenie siły 30%2.:242.:422.:247.:30
Kształcenie prędkości 35%2.:483.:092.:488.:45
Kształcenie wytrzymałości 20%1.:361.:481.:365.:00
Kształcenie innych cech 15%1.:121.:211.:123.:45
Tabela 2. Plan samodzielnego przygotowania fizycznego studentów I roku LAP, gr. II.
Etap I  
MiesiąceIXXXIOgółem
Liczba zajęć89825
Kształcenie siły 30%2.:242.:422.:247.:30
Kształcenie prędkości 20%2.:483.:092.:488.:45
Kształcenie wytrzymałości 35%1.:361.:481.:365.:00
Kształcenie innych cech 15%1.:121.:211.:123.:45
Tabela 3. Zmiana wskaźników wydolności fizycznej u studentów I roku LAP w trakcie eksperymentu (X ? Sx).
BadaniaGr.Skoki wzwyż (cm)Pompki (razy/min)Podciąg na drążku (razy)Bieg na 100 m (s)Bieg na 3000 m (s)Zręczność
10 s
I149,90 ? 0,8143,13 ? 1,6311,97 ? 0,3713,91?0,10755,28 ? 6,8724,00 ? 0,39
247,90 ? 0,7443,15 ? 1,4311,67 ? 0,3113,78 ? 0,09770,67 ? 5,8625,95 ? 0,39
350,67 ? 0,5542,80 ? 1,2913,20 ? 0,5713,93 ? 0,10768,03 ? 7,1726,10 ? 0,48
II153,69 ? 0,8054,03 ? 1,6013,10 ? 0,3712,94 ? 0,07729,79 ? 5,7730,69 ? 0,45
253,69 ? 0,8954,10 ? 1,3915,79 ? 0,2513,05 ? 0,06719,62 ? 6,0332,15 ? 0,50
351,83 ? 0,7049,97 ? 1,7213,83 ? 0,4413,65 ? 0,08751,07 ? 7,3228,13 ? 0,33
Pewność różnicy badań I i II1< 0,01< 0,001< 0,001< 0,001< 0,01< 0,001
2< 0,01< 0,001< 0,01< 0,001< 0,001< 0,001
3 < 0,01 < 0,05 < 0,01
Pewność różnicy III bad.1-3   < 0,001< 0,05< 0,001
2-3   < 0,001< 0,05< 0,001
Tabela 4. Zmiana wskaźników wydolności funkcyjnej i funkcji psychomotorycznych u studentów I roku LAP w trakcie eksperymentu (X ? Sx).
BadaniaGrCzęstotliwość tętna w stanie spoczynku (uderz./min.)Indeks Rufje (szt.)PWC 170 (kgm/min/kg)Zwykła reakcja psychomotoryczna (ms)Częstotliwość ruchów na 10 s (razy)
I177,74 ? 2,348,39 ? 0,5818,427 ? 0,30184,74 ? 1,7064,87 ? 1,03
276,51 ? 0,927,22 ? 0,2718,28 ? 0,27183,08 ? 2,4362,85 ? 1,08
373,60 ? 1,247,25 ? 0,3818,63 ? 0,26182,83 ? 1,9364,80 ? 1,19
II167,21 ? 1,444,43 ? 0,4321,55 ? 0,53176,28 ? 1,5073,56 ? 0,81
266,44 ? 1,223,83 ? 0,3220,75 ? 0,38178,10 ? 2,2571,00 ? 0,83
370,27 ? 1,396,50 ? 0,3219,51 ? 0,41180,17 ? 1,8269,47 ? 1,01
Pewność różnicy badań I i II1< 0,001< 0,001< 0,001< 0,001< 0,001
2< 0,001< 0,001< 0,001< 0,001< 0,001
3    < 0,001
Pewność różnicy I badania1-3    < 0,05
2-3    < 0,05
Pewność różnicy badania II1-3 < 0,001< 0,005 < 0,005
2-3< 0,05< 0,001   
Wyniki badań i omówienie
Badania przeprowadzone na początku roku wykazały, że średnie rozwoju fizycznego oraz fizycznej i funkcyjnej wydolności wszystkich trzech grup prawie się nie różniły. Przeprowadziliśmy badania w końcu I semestru. Siłę i szybkość badaliśmy przy pomocy testu – skokiem dosiężnym. Wskaźniki testu zmieniały się różnorodnie. Średnie badanych wskaźników I i II gr. wzrosły i postęp był duży (p < 0,01 i p < 0,001). Wskaźniki studentów III gr. zmieniły się nieznacznie.
W trakcie analizy danych testu wytrzymałości, ustalono, że średnie wskaźników I i II gr. znacznie wzrosły. W III grupie wzrósł statystyczny wskaźnik siły ramion (p < 0,01), postęp wynosił 7,17 razy, w I i II gr. wynosił 10,90 i 10,95 razy – różnica jest statystycznie istotna.
Średnie wyników w biegu na 100 m w trakcie eksperymentu w I gr. wzrosły o 0,94 s, w gr. II – 0,73, zaś w III – 0,28 s, różnice statystycznie istotne.
Analiza danych w biegu na 3000 m wskazuje, że wydolność aerobiczna oraz wytrzymałość studentów II gr. znacznie wzrosły, owa I gr., średnia studentów III gr. zmieniła się nieznacznie.
Badano wskaźniki testu zręczności w trzech grupach. W czasie eksperymentu wzrosły niejednakowo. Średnia badanych III gr. jest znacznie niższa od średnich badanych z I i II gr. Analizując zmiany reakcji psychomotorycznej oraz częstotliwości ruchów w trakcie eksperymentu ustalono, że badani z I i II gr. uzyskali tendencję wzrostu, w III gr. była nieznaczna.
Wnioski
1. Wydolność studentów I roku LAP istotnie wzrosła u tych, którzy dodatkowo ćwiczyli wg autorskiego programu. U studentów, którzy dodatkowo nie ćwiczyli wydolność fizyczna zmieniała się nieznacznie.
2. Ustalono, że studentom I roku LAP celowe jest samodzielne fizyczne przygotowanie wg zróżnicowanego programu. Studentom, których fizyczne cechy prędkości są znacznie słabsze na ich kształcenie przeznaczyć 35% czasu ćwiczeń, siły – 30%, wytrzymałości aerobicznej – 20% i 15% czasu ćwiczeń – na kształcenie innych cech fizycznych. Studentom, którym potrzeba więcej czasu przeznaczyć na kształcenie wytrzymałości aerobicznej, na ten cel przeznaczyć 35%, na kształcenie siły – 30%, prędkości – 20% i innych cech fizycznych – 15% całego czasu.
Piśmiennictwo
1. Skernevičiene B.: Parengiamojo skyriaus studenčiu fizino lavinimo pratybu tobulinimas. Dis. – V., 1973. 2. Skernevičiius J.: Fizinio auklejimo uzsiemu ir slidinejimo trenirociu itaka VVP studentu fiziniam issivystymui, fiziniam pasirengimui ir kai kurimos vegetacinems bei psichomotorines funkcjoms. Dis. – V., 1969. 3. Skernevičius J.: Sporto treniruotés fiziologija – V., 1997, 84. 4. Vačila V.: Studentu fizinis ugdymas/studentu fizines saviugdos pedagoginiai pagrindai – V., 1996, – P. 113-131. 5. Vegertas .: Kauno auktuju¸ mokyklu¸ studentu¸ fizinis isivystymas ir jo fiziologiniai paktimai. Dis. – K., 1966. 6. Wawrzyniak H.: Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna funkcjonariuszy zmotoryzowanych Obwodu Milicji Obywatelskiej. Praca doktorska. AWF – Wrocław, 1977.
Nowa Medycyna 7/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 7/1999: