Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Medycyna 1/2002
Wstęp
Nadciśnienie tętnicze obok cukrzycy jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób XX wieku. Ze względu na jego zasięg, a także istotne powiązanie z jednej strony ze stylem życia współczesnych społeczeństw zaś z drugiej ze stresami związanymi z osiągnięciami cywilizacyjnymi, uważane jest za chorobę cywilizacyjną.
Występowanie i niewątpliwie nasilenie częstości nadciśnienia tętniczego w drugiej połowie poprzedniego stulecia uzależnione było także od strefy geograficznej (z przewagą umiarkowanej), poziomu industrializacji rejonu zamieszkania, standardu i poziomu życia codziennego społeczeństwa.
Istotnym problemem związanym z nadciśnieniem tętniczym jest powszechność jego występowania, na ogół bezobjawowy charakter schorzenia, a równocześnie bardzo poważne zagrożenie, które ze sobą niesie. Niejednokrotnie pierwszym objawem istniejącego nadciśnienia tętniczego powodującym kontakt z lekarzem są jego powikłania, a to ze strony serca (niewydolność wieńcowa, zawał mięśnia serca) bądź też układu nerwowego (objawy niedokrwienia, udar) czy też narządu wzroku. Trzeba ponadto dodać, że nadciśnienie z reguły towarzyszy takim schorzeniom jak: cukrzyca typu 2, otyłość, schorzenia nerek i inne, a także sprzyja i przyśpiesza rozwój miażdżycy ze wszelkimi jej manifestacjami klinicznymi.
W dorosłej populacji naszego kraju szacuje się, że nadciśnienie tętnicze występuje u 10-20%. Wskazuje to wyraźnie na wagę problemu i konieczność szczególnego jego podkreślenia ze względu na ww. zagrożenia z nim związane. Problem występowania, diagnostyki, a przede wszystkim leczenia nadciśnienia tętniczego jest problemem światowym i nadal aktualnym o czym świadczą ogromne międzynarodowe, wieloośrodkowe programy badawcze prowadzone w ostatnich latach i prowadzone aktualnie, że wymienię tutaj takie badania jak: PROGRESS, HOT, CALM, SHEP oraz ELSA. Wiąże się to z ogromnym postępem zarówno w diagnostyce biochemicznej nadciśnienia tętniczego jak i obrazowej, ale przede wszystkim w farmakologii. Obliguje to nas lekarzy zarówno rodzinnych jak i specjalistów do właściwego zdiagnozowania pacjenta z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego jak bardzo uważnego i systematycznego leczenia.
Wydaje się więc, że zarówno inicjatywa Autorki jak i wydawnictwa Borgis® opublikowania opracowania pt. „Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie” jest w pełni uzasadnione i spełni oczekiwania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Introduction
Arterial hypertension, apart from diabetes, is one of the most common diseases of the 20th century. Because of its range and because it is related to the life style of contemporary society, as well as to the stress of civilisation´s achievements, it is regarded a civilisation disease.
The incidence and unquestionable increase in frequency of hypertension in the second half of the last century also depended on the geographical zone (the moderate climate zone was predominant), on the industrialisation of a region, on the standards and level of everyday life of the population.
Hypertension constitutes such an important problem because it is widespread, usually asymptomatic and yet presenting a very serious threat. The first symptoms of existing hypertension, for which medical advice is sought, are quite commonly complications, either cardiac (coronary insufficiency, myocardial infarction), related to the nervous system (ischaemic episodes, stroke) or ophthalmic.
Moreover, hypertension usually follows diseases, such as: type II diabetes, obesity and renal diseases; it also fosters and accelerates the development of atherosclerosis with all its clinical manifestations.
It is estimated that in Poland hypertension occurs in 10-20% of the adult population . This indicates the importance of the problem and the necessity to emphasise it, because of the aforementioned threats it poses. The issue of incidence, diagnostics and above all treatment of hypertension is a global problem, which remains current, as shown by enormous international, multi-centre study programs, conducted in the recent years and presently, such as: PROGRESS, HOT, CALM, SHEP and ELSA. Consequently, huge advances were made in biochemical diagnostics of hypertension as well as in imaging diagnostics and most of all – in pharmacology. This obliges us, general practitioners as well as specialists, to diagnose any patient with elevated blood pressure correctly and responsibly and to provide him with very careful and systematic treatment.
Hence, the enterprise undertaken both by the Author and Borgis® Publishing to issue a book entitled "Nadciśnienie tętnicze – diagnostyka i leczenie” ("Arterial Hypertension – Diagnosis and Treatment”) seems quite justified and will meet the expectations of primary healthcare physicians.
Prof. dr hab. med. Andrzej Nowakowski
Nowa Medycyna 1/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna