Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Medycyna 1/2002
PODSUMOWANIE
Podsumowując należy stwierdzić, że dysponujemy obecnie dużą liczbą skutecznych i bezpiecznych leków hipotensyjnych. Właściwe stosowanie tych leków chroni pacjentów z nadciśnieniem tętniczym przed powikłaniami narządowymi, wśród których do najczęściej spotykanych należy zawał serca oraz udar mózgowy. Pomimo oczywistych i ponad wszelką wątpliwość udowodnionych korzyści wynikających z terapii hipotensyjnej tylko niewielki procent pacjentów jest skutecznie leczonych. Zwiększenie liczby osób dobrze leczonych na nadciśnienie tętnicze jest w naszym kraju najważniejszym zadaniem, w równej mierze dotyczącym zarówno lekarzy, jak i pacjentów.
Piśmiennictwo
1. Appel L. J., et al. for the DASH Collaborative Research Group: A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. N. Engl. J. Med. 1997, 157:2413-2446. 2. Aurell M., Jensen G.:Treatment of renovascular hypertension. Nephron. 1997, 75:373-383. 3. Bonapace S. et al.: Tailoring anti-hypertensive treatment in the elderly. J. Hum. Hypertens. 1998, 12:615-620. 4. Bulpitt C. J. i wsp.: Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku. Via Media. Gdańsk 2000. 5. Bulpitt C. J.et al.: The Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET): Rationale, methodology and comparison with previous trials. Drug Aging 1994, 5:1711-183. 6. Cappuccio F. P., Mac Gregor G. A.: Does potassium supplementation lower blood pressure? A meta-analysis of published trials. J. Hypertens. 1991, 9:465-473. 7. Coope J., Warrender T. S.: Randomised trial of treatment of hypertension in elderly patients in primary care. Brit. Med. J. 1986, 293:1145-1151. 8. Denton D. et al.: The effect of increased salt intake on blood pressure of chimpanzees. Nat. Med. 1995, 1:1009-1016. 9. Filipiak T., Głuszek J.: Koszt leczenia nadciśnienia tętniczego w Polsce w latach 1992-1999. Nadciśnienie Tętnicze 2000,4,2,81-89. 10. Fogari R. et al: Comparative effects of nebivolol and atenolol on blood pressure and insulin sensitivity in hypertensive subjects with type II diabetes. J. Hum. Hypertens. 1997, 11:753-757. 11. Furberg C.D. et al.: Nifedipine. Dose-related increased in mortality in patients with coronary heart disease. Circulation 1995, 92:1326-1331. 12. Gaciong Z., Leśniewska E.: Antagoniści receptora dla angiotensyny II. Medycyna Po Dyplomie 2000, Wydanie specjalne. 13. Hall D.W.: Nadciśnienie tętnicze. Medycyna Praktyczna 2000. Kraków. 14. Hansson L. i wsp.: Nadciśnienie tętnicze. PZWL 1994. 15. Hansson L., Hedner T.: Hypertension manual 1999. Blond Pressure 1999. 16. Heagerty A. M.: Przerost i przebudowa układu sercowo-naczyniowego w nadciśnieniu tętniczym. Via Media. Gdańsk 1998. 17. Hofman A., et al.: A randomized trial of sodium intake and blood pressure in newborn infants. JAMA 1983, 250:370-373. 18. INTERSALT Cooperative research Group. INTERSALT: an international study of electrolyte excretion and blood pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. Brit. Med. J. 1988, 297:319-328. 19. Kaplan N.M.: Nadciśnienie tętnicze. Urban & Partner. Wrocław 1999. 20. Kario K., Pickering T. G.: Calcium antagonists and prevention of dementia in the elderly people. Lancet 1999, 353:1184. 21. Kawecka-Jaszcz K., Kocemba J.: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego odnośnie nadciśnienia w wieku podeszłym. Pol. Arch. Med. Wewn. 1993, 89:255-257. 22. Laragh J. H., Brenner B. M. ed. Hypertension: patophysiology, diagnosis and management. 2nd. ed. New York, NY. Raven Press Publishers 1995. 23. Lyons A. S., Petrucelli J. II: Ilustrowana historia medycyny. Wydawnictwo Penta. Warszawa 1996. 24. Manger W.M., Gifford R.W.: Clinical and experimental pheochromocytoma. Blackwell Science Inc. 1996. 25. Ramsay L.E. et al.: Guidelines for management of hypertension: report of the third working party of the British Hypertension Society. J.Hum.Hypert. 1999,13:569-592. 26. Rynkiewicz A.: Leczenie skojarzone – leki łączone w skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze. 2000, 4:39-47. 27. Rywik S., Broda G.: Nadciśnienie tętnicze – główny problem zdrowotny współczesnych społeczeństw. Czynniki ryzyka 1993, 2:29-35. 28. Sevush S.et al.: Platelet activation in Alzheimer disease. Arch. Neurol 1998, 55:530-536. 29. SHEP Cooperative Research Group Prevention of stroke by antihypertensive drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic hypertension in the Elderly Preogram (SHEP). JAMA 1991, 265:3255-3264. 30. Simon N. et al: Clinical characteristic of renovascuar hypertension JAMA 1972, 220:1209-1218. 31. Staessen J., et al.: Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic hypertension. Lancet 1997, 350:757-764. 32. Swales J.D. (red.): Nadciśnienie tętnicze. Vademecum. alfa-medica press. Bielsko Biała 1997. 33. Szczepańska-Sadowska E. i wsp. (red.): Nadciśnienie neurogenne. PWN 1998. Warszawa. 34. The MRC Working Party. Medical Research Council trial of treatment of hypertension in older adults: principal results. Brit. Med. J., 1992, 304, 405-412. 35. Tuomilehto J. et al.: Effects of calcium-channel blockade in older patients with diabetes and systolic hypertension. N. Engl. Med. 1999, 340:677-684. 36. Turnbull J.M.: Is listening for abdominal bruits useful in evaluation of hypertension? JAMA 1995, 274:1299-1301. 37. Vaur l. et al.: Differential effects of a missed dose of trandalopril and enalapril on blood pressure control in hypertensive patients. J. Cardiovasc. Cardiol. 1995, 2:127-131. 38. Vaur L.et al: Short-term effects of withdrawing angiotensin converting enzyme inhibitor therapy on home self-measured blood pressure in hypertensive patients. Amer. J. Hypert. 1998,11,165-173. 39. VI Raport Joint National Committee dotyczący zapobiegania, wykrywania, oceny i leczenia nadciśnienia tętniczego (VI JNC). Nadciśnienie Tętnicze 1998, 2:54-113. 40. What´s what. A guide to acronyms for cardiovascular trial. Astra Zeneca 2001. 41. Whelton A. i wsp.: Specyficzne inhibihtory cyklooksygenazy-2 a funkcjonowanie układu krążenia i nerek. Amer. J. Ther. 2001, 8:85-95. 42. Whelton P.K. et al.: Effects of oral potassium on blood pressure: meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 1996, 275:1016-1022. 43. World Health organization – International Society of Hypertension for the Management of Hypertension guidelines Subcomittee. J. Hypertens. 1999,17:151-183. 44. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze 2000, 4, supl. B. 1-34.
Nowa Medycyna 1/2002
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna