Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Medycyna 2/2000
Bożena Tarchalska-Kryńska1, Edward Zawisza2
Badania pilotowe azelastyny na obraz cytologiczny błony śluzowej nosa w sezonowym nieżycie nosa
Pilot studies of azelastine on nasal cytology in seasonal rhinitis
1 z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. med. Andrzej Członkowski
2 z Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Poradni Alergologicznej SPCSK Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Poradni: prof. dr hab. med. Edward Zawisza
3 ***
Celem badań była wstępna ocena wpływu azelastyny w postaci preparatu Allergodil firmy Astra Medica, leku przeciwhistaminowego drugiej generacji podawanego miejscowo do nosa na nabłonek błony śluzowej nosa.
Materiał i metoda
Badania wykonano u 12 (8 mężczyzn i 4 kobiety) chorych w wieku 18-40 lat (mediana 22,5 lat) leczonych w Poradni Alergologicznej Akademii Medycznej w Warszawie z powodu sezonowego alergicznego nieżytu nosa.
W przeprowadzonych badaniach cytologicznych błony śluzowej nosa zastosowano metodę ilościowej (odsetkowej) oceny występowania poszczególnych komórek w rozmazach (karta cytologiczna w załączeniu). Ocena taka była prowadzona wcześniej do oceny innych leków stosowanych w alergicznym nieżycie nosa, w tym podawanych doustnie.
Materiał do badania pobierano z małżowiny nosowej dolnej (1 cm od przedniego jej końca), nanoszono go na szkiełko podstawowe i utrwalano w utrwalaczu (cytofix). Materiał barwiono hematoksyliną i eozyną. Ocenę prowadzono przy pomocy mikroskopu świetlnego metodą ślepej próby. Z komórek nabłonkowych rozróżniano komórki walcowate (urzęsione i nieurzęsione), kubkowe, podstawne i płaskie. Z komórek napływowych – neutrofile i eozynofile. Występowanie poszczególnych komórek przedstawiano w procentach.
Azelastyna była stosowana 2 razy dziennie po 2 podania do każdego przewodu nosowego przez okres 14 dni. Ocenę cytologiczną wykonano przed podaniem leku i po 2 tygodniach jego przyjmowania.
Analizę statystyczną przeprowadzonych wyników dokonano przy pomocy testu nieparametrycznego Wilcoxona.
Wyniki i omówienie
Badanie wstępne przed podaniem leku wykonano u 12 chorych, na badanie kontrolne cytologiczne po 14 dniach stosowania azelastyny miejscowo do nosa zgłosiło się 8 chorych.
Analiza statystyczna nie wykazała różnic występowania poszczególnych komórek w cytogramach przed leczeniem i po leczeniu azelastyną (Allergodil) miejscowo do nosa przez okres 14 dni (tab. 1). Widoczny nieistotny statystycznie wzrost eozynofilów w badaniach po leczeniu związany jest z okresem przeprowadzonych badań. Pierwsze badania, przed leczeniem wykonane były tuż przed okresem sezonu pylenia (pojedyncze alergeny w atmosferze w Warszawie w roku 1997 – dane Ośrodka Badań Środowiskowych), a badanie drugie, po leku wykonane było już przy większych stężeniach pyłków roślin w atmosferze. W drugim badaniu obserwowano również wzrost obrazów cytologicznych określanych jako obfitych komórkowo (87,5%). Przy pierwszym badaniu takich obrazów było 50%. Zmiany te wskazują również na początek odpowiedzi błony śluzowej na stymulację alergenową.
Tabela 1. Występowanie poszczególnych komórek cytogramu przed podaniem azelastyny i po 14 dniach przyjmowania leku [ocena statystyczna test Wilcoxona - brak istotności statystycznej, (p > 0,05) dla poszczególnych komórek cytogramu].
Komórki cytogramuProcent komórek przed leczeniem
n = 12
Procent komórek po leczeniu azelastyną
n = 8
Komórki walcowate12,516,23
Komórki kubkowe10,826,69
Komórki podstawne3,664,14
Komórki płaskie28,7328,9
Neutrofile37,9825,18
Eozynofile5,5318,73
U jednego chorego wystąpiły niepożądane objawy miejscowe w postaci dużego wysuszenia i krwawienia błony śluzowej nosa.
Wniosek
W ocenie pilotowej azelastyny w postaci preparatu Allergodil firmy Astra Medica podawanej miejscowo do nosa przez okres 14 dni nie stwierdzono istotnego jej wpływu na nabłonek błony śluzowej nosa.
Jednak, oceniana grupa była bardzo mała (zwłaszcza przy badaniach cytologicznych) i do dokładniejszej oceny wpływu azelastyny (Allergodil) na nabłonek błony śluzowej nosa konieczne są dalsze obserwacje, a zwłaszcza po dłuższym jej podawaniu (4-6 tygodni) przez cały okres pylenia traw w Polsce.
Nowa Medycyna 2/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna