Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Grażyna Duda, Karolina Różycka-Cała, Juliusz Przysławski
Sposób żywienia a wybrane wskaźniki stanu odżywienia osób w wieku podeszłym
Dietary habits and selected indicators of nutritional status of elderly people
Katedra i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Juliusz Przysławski
Streszczenie
The nutritional status of elderly in Poznan was examined by using a group of 600 people over 60 years of age. The analysis was based on dietary habits and basic anthropometric parameters. The results indicate overweight and obesity in greater than 50% of examined cases. Only a small percentage exhibited underweight.
Niewłaściwy sposób żywienia, związany z nadmierną lub niedostateczną podażą określonych składników pokarmowych, prowadzi z reguły do zaburzeń metabolicznych organizmu człowieka. Efektem tego jest obserwowany coraz częściej w wielu krajach, w tym także i w Polsce, wzrost zapadalności na tzw. choroby cywilizacyjne w tym m. in. miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, nowotworów (8, 9, 10).
Starość jest tym okresem życia człowieka, w którym schorzenia te ujawniają się szczególnie intensywnie, często także dochodzi do ich kumulacji (1, 5, 7). W związku z tym za celowe uznano przeprowadzenie wśród tej grupy wiekowej badań pozwalających ocenić jej sposób żywienia i związany z tym istotnie stan odżywienia rozpatrywany w aspekcie występowania nadwagi, otyłości, bądź niedoboru masy ciała.
MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
Materiał badawczy stanowiło 600 ankiet żywieniowych zebranych wśród 310 kobiet i 290 mężczyzn, mieszkańców Poznania, w wieku powyżej 60 roku życia. Ocenę sposobu żywienia przeprowadzono metodą wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godzin (2, 13). Obliczenia wykonano w oparciu o aplikację przygotowaną w programie Microsoft Access, oceniając racje pokarmowe pod względem ich wartości energetycznej, podaży białek, tłuszczów i węglowodanów. Postanowiono ponadto ustalić stopień realizacji zalecanych norm na ww. składniki oraz procentowy udział energii z nich pochodzącej (15). Stan odżywienia określono w oparciu o podstawowe parametry antropometryczne tj. masę ciała, wzrost oraz wskaźnik BMI (4, 14).
Ryc. 1. Procent realizacji zalecanych norm na energię i podstawowe składniki odżywcze występujące w całodziennych racjach pokarmowych osób w wieku podeszłym.
Ryc. 2. Procentowy udział energii pochodzącej ze składników podstawowych występujących w całodziennych racjach pokarmowych osób w wieku podeszłym.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bień B.: Niedożywienie - swoiste niedobory w starości; Gerontologia Polska, 1995, 3, 3-4, 35. 2. Charzewska J. i wsp.: Zalety i wady wybranych metod oceny spożycia żywności ze szczególnym uwzględnieniem metody wywiadu; Żyw. Człow. Metab., 1998,15, 1, 64. 3. Chwojnowska Z. i wsp.: Ocena sposobu żywienia 70-letnich mieszkańców wybranej dzielnicy warszawskiej, Żyw. Człow. Metab., 1993, 20, 3, 189. 4. De Groot C.P. et al.: Nutritional status: anthropometry. Eur. J. Clin. Nutr. 1991, 45, suppl.3, 31. 5. Dennison E. et al.: The epidemiology of osteoporosis; Brit. J. Clin. Pract., 1996, 50,33. 6. Flack J.M. et al.: Epidemiologic and clinical aspects of insulin resistance and hiperinsulinemia. Am. J. Med. 1991, 91, 118. 7. Grodzicki T. i wsp.: Choroba niedokrwienna serca i jej leczenie u osób w wieku podeszłym; Terapia, 1997, 5, 21-22, 4. 8. Jarosz M. i wsp.: Choroby na tle wadliwego żywienia w Polsce – możliwość prewencji poprzez realizację Strategicznego Programu Rządowego; Nowa Medycyna, 1998, 5, 21-22, 4. 9. Kafatos A. et al.: Heart disease risk-factor status and dietary changes in the Cretan population over the past 30y: the Seven Countries Study; Am. J. Clin. Nutr. 1997, 65, 1882. 10. Kozłowska-Wojciechowska M. i wsp.: Żywność, żywienie a nowotwory. Nowa Medycyna, 1996, 21, 5. 11. Ley C.J. et al.: Sex and menopause – assiociated changes in body fat distribution. Am. J. Clin. Nutr., 1992, 55, 950. 12. Roszkowski W. i wsp.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia ludzi starszych w Europie – projekt badawczy Seneca. Żyw. Człow. Metab., 1994, 21, 1, 35. 13. Szczygłowa H. i wsp.: Album porcji produktów i potraw. Wyd. IŻŻ, Warszawa, 1991. 14. Wierzbicka E. i wsp.: Sposób żywienia oraz stan odżywienia ludzi starszych w Polsce w świetle danych z piśmiennictwa z lat 1980-1996; Roczn. PZH, 1997, 1, 87. 15. Ziemlański Ś. i wsp.: Normy żywienia dla ludności w Polsce, Żyw. Człow. Metab. 1994, 21, 4, 303.
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: