Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Andrzej Rokita
Zainteresowania aktywnością ruchową chłopców I klas liceum ogólnokształcącego w latach 1995-1999
The interest in motorial activity among first year secondary school boys in the years 1995-1999
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Kierownik Katedry Zespołowych Gier Sportowych: prof. dr hab. Zbigniew Naglak
Streszczenie
The aim of this research was found answer for question: What tendencies are the interests in mobile activity of first year secondary school male students in the years 1995-1999 subject to?
As it has turned out, the very strong linear dependence (in minus) between the male interests in body building and the year when the research was done. The significant linear dependence exists (in minus) between interests of the questioned in dancing, judo-karate and skating and the year when the research was done. During the five years of research (1995-1999) there has always been the highest interest in basketball among the surveyed males (from 66% to 84%). Football had over sixty percent of male attention (from 63 to 66%). A big interest was (in the years 1995-1999) among boys in swimming (from 48% to 66%) and also table tennis (from 39% to 53%). The lowest interest was in the case of the surveyed boys in gymnastics (from 2% to 6%), dancing (from 2% to 10%) and skating (from 2% to 12%).
WSTĘP
Prowadząc badania ciągłe (od 1995 roku), których przedmiotem są zainteresowania aktywnością ruchową młodzieży, autor pragnie udowodnić, iż wyżej wymienione zainteresowania są różne w zależności od płci, miejscowości, wieku badanych, pory roku i wielu innych czynników (2, 3, 4, 5). Wydaje się, iż zmiany społeczno-ekonomiczne w kraju, media (radio, prasa, telewizja) mogą wpływać na zainteresowania człowieka. Dlatego też, postanowiono zbadać zainteresowania aktywnością ruchową uczniów (chłopców) I klas liceum ogólnokształcącego w ciągu pięciu kolejnych pomiarów badawczych (1995-1999) oraz określić jakim te zainteresowania ulegają zmianom.
MATERIAŁ I METODA
W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego posługując się techniką ankiety (4). Badania wykonano pięciokrotnie (zawsze w tym samym liceum na pierwszej lekcji wychowania fizycznego w roku szkolnym) w kolejnych latach (1995, 1996, 1997, 1998, 1999). Zdiagnozowano zainteresowania 575 chłopców I klas liceum ogólnokształcącego w ciągu pięciu kolejnych lat. Liczba ankietowanych uczniów każdego roku wynosiła od 113 do 117. Średnia wieku badanych uczniów wynosiła 15 lat i dwa miesiące.
Testem współczynnika korelacji Pearsona (na poziomie istotności a = 0,05) weryfikowano hipotezę istnienia związku liniowego między zainteresowaniami poszczególnymi formami aktywności ruchowej uczniów, a latami w których wykonywano badania. Przyjęto, za Ostasiewiczem i wsp. (1), że jeżeli współczynnik korelacji wynosi mniej niż 0,2 to praktycznie brak związku liniowego między badanymi cechami, natomiast jeśli współczynnik korelacji wynosi:
0,2-0,4 – istnieje zależność liniowa wyraźna, lecz niska;
0,4-0,7 – zależność umiarkowana;
0,7-0,9 – zależność znacząca;
powyżej 0,9 – zależność bardzo silna.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ostasiewicz S. i wsp.: Statystyka, elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Wrocław 1995. 2. Rokita A.: Zainteresowania uczniów liceów ogólnokształcących zespołowymi grami sportowymi, Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie, pod red. Naglak Z., Panfil R. AWF we Wrocławiu 1995, 31-37. 3. Rokita A.: Zainteresowania aktywnością ruchową uczniów szkoły średniej, a planowanie i realizacja zajęć dydaktycznych z wychowania, Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej, pod red. Ślężyński J. PTNKF, AWF w Katowicach 1996, 189-95. 4. Rokita A.: Zainteresowania formami aktywności ruchowej, a postawa wobec kultury fizycznej uczniów szkół ponadpodstawowych, AWF Wrocław 1997, praca doktorska. 5. Rokita A.: Konstruowanie programu z zajęć wychowania fizycznego, jako przykład zaspokajania zainteresowań formami aktywności ruchowej uczniów szkół ponadpodstawowych, Młoda sportowa nauka Ukrainy, pod red. Baöeba O. Lwowski Państwowy Instytut Kultury Fizycznej we Lwowie 1998, 62-74. 6. Rzepa T.: Autoteliczne wartości ćwiczeń, zabaw i gier z piłką w wychowaniu fizycznym ucznia, [w:] Zespołowe gry sportowe w wychowaniu fizycznym i sporcie, III Konferencja Naukowo-Metodyczna, Wrocław 1995, 15-21.
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: