Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Halina Strugała-Stawik¹, Tomasz Pietraszkiewicz²
Profilaktyka i leczenie mikrointoksykacji ołowiowej u dzieci legnickich
Prophylaxis and treatment of children´s lead microintoxication in legnica district
¹ Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy
Prezes Fundacji: dr n. med. Halina Strugała-Stawik
² Katedra i Zakład Fizjologii AM we Wrocławiu
Kierownik Katedry: dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja
Streszczenie
The paper presents the programme of prophylaxis and treatment of children´s lead microintoxication, which the Foundation for Children from Copper Basin Legnica has developed and executed in years 1991-2000 in Legnica district.
Narażenie on ołów dziecka jest współcześnie najczęściej określane jako tzw. mikrointoksykacja, czyli niewielkie przekroczenie tzw. dopuszczalnej wartości stężenia ołowiu we krwi, wynoszącej 10 ug/dL, które wymaga nie tyle leczenia farmakologicznego (z użyciem środków chelatujących), co szerokiego prowadzenia działań profilaktyczno-zapobiegawczych w narażonej populacji (1, 7, 9). Działania te mogą uchronić dziecko przed takimi następstwami mikrozatrucia jak zaburzenia percepcyjno-poznawcze, zaburzenia zachowania obniżony poziom inteligencji, upośledzenie słuchu, gorszy rozwój fizyczny i inne (1, 2, 7). Tego typu uszkodzenia zdrowia są zazwyczaj dyskretne ale raczej nieodwracalne, szczególnie jeśli mikrointoksykacja miała miejsce w wieku płodowym i w pierwszych latach życia (2, 7). W Zagłębiu Miedziowym mikrointoksykacja ołowiowa stanowi ciągle jeszcze istotny problem (6, 8, 9, 10). Wynika to z obecności dużych depozytów ołowiu w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza wokół hut miedzi, gdzie dopiero w latach 1980-1990 zaczęto intensywnie ograniczać emisję zanieczyszczeń. Eliminacja ołowiu ze środowiska przebiega jednak bardzo powoli (12). Dodatkowo na terenie miast i wzdłuż szlaków komunikacyjnych (tak jak wszędzie w Polsce) znaczne ilości ołowiu emitują do atmosfery pojazdy samochodowe. Wszystko to sprawia, że na terenie byłego woj. legnickiego stwierdza się nadal w badaniach przesiewowych dzieci wysoki odsetek przekroczeń dopuszczalnej zawartości ołowiu we krwi (9). W związku z tym konieczna jest tam kontynuacja zorganizowanych działań profilaktyczno-leczniczych (6, 7, 8, 9).
Celem pracy było przedstawienie działań profilaktyczno-leczniczych w mikrointoksykacji ołowiowej realizowanych przez Fundację na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego z siedzibą w Legnicy.
Fundacja powstała w 1991 roku w celu niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom mieszkającym na terenie Zagłębia Miedziowego. Pomoc ta była od początku działania Fundacji ukierunkowana na zmniejszenie szkodliwych następstw wpływów środowiskowych, szczególnie wynikających ze skażeń przemysłowych i komunikacyjnych związkami ołowiu. Wzorując się na programie CDC USA Preventing Lead Poisoning in Children and Adolescent (7) założono, że działania profilaktyczno-lecznicze muszą mieć charakter ciągły i wielokierunkowy i muszą obejmować większość populacji. W tym celu Fundacja utworzyła Centrum Profilaktyczno-Diagnostyczno-Lecznicze, zwane dalej Centrum. Centrum od 1993 r. wpisane jest do rejestru ZOZ jako poradnia ekologiczna. Do głównych zadań Centrum należy:
1. Prowadzenie badań przesiewowych stężeń ołowiu we krwi u dzieci zamieszkałych na terenach zagrożonych skażeniami przemysłowymi, komunikacyjnymi i komunalnymi. Zawartość ołowiu we krwi oznaczana jest metodą spektrofotometrii atomowej w Laboratorium Fundacji, które z dobrym skutkiem uczestniczy w programach międzylaboratoryjnej kontroli jakości. Obecnie oznaczenia te są wykonywane nie tylko dla dzieci legnickich ale (jako zadanie zlecone lub umowa) również dla dzieci z innych rejonów Polski a ostatnio z Białorusi.
2. Organizacja leczenia z uwzględnieniem leczenia sanatoryjnego, stacjonarnego i apiterapii.
3. Wykonywanie opracowań zbiorczych i indywidualnych wielkości narażenia na ołów.
4. Edukacja prozdrowotna.
5. Działalność edytorska.
6. Organizacja sympozjów i konferencji poświęconych problematyce zdrowia dziecka w skażonym środowisku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Andrzejak R. i wsp.: Współczesne problemy ekspozycji na ołów ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Polsce. Prace KTN 1966, 12. 2. Belinger. D et al.: Pre- and postnatal lead exposure and behavior problems in school aged children. Env. Res. 1994, 66, 12. 3. Chalcarz W. i wsp.: Wpływ wybranych czynników środowiskowych na sposób żywienia dzieci z Zagłębia Legnicko-Głogowskiego. Ped. Pol., 74, (11S), 83. 4. Chorąży W. i wsp.: Żywienie jako czynnik ochronny w skażonym środowisku. Materialy źródłowe do Raportu dla Ministra Ochrony Środowiska., Warszawa 1991,t. 2, 9, 161. 5. Ignasiak Z. i wsp.: Zmienność rozwoju funkcjonalnego dzieci wiejskich z regionu przemysłowego. Ped. Pol.1999, 74, (11S), 123. 6. Pietraszkiewicz T. i wsp.: Stężenie ołowiu we krwi u dzieci legnickich leczonych sanatoryjnie. Ped. Pol. 1999, 74, (11S), 79. 7. Preventing lead poisoning in young children. A Statement by the CDC USA, Atlanta 1991. 8. Strugała-Stawik H. et al.:The investigation of blood lead concentrations in children from the copper smelting area of Legnica. Pol. J. Env. Stud. 1997, 6S, 180. 9. Strugała-Stawik H. i wsp.: Monitoring biologiczny stopnia narażenia na ołów u dzieci z Legnicy i Głogowa badanych w latach 1991-1999. Materiały Konferencji Naukowej Dziecko w Środowisku Zagrożonym Ekologicznie. Legnica 2000, 81. 10. Zaręba A. i wsp.: Przegląd wyników badań ołowiu we krwi dzieci w LGOM w latach 1974 – 1994. Ped. Pol. 1996, 71, (4S), 73. 11. Żechałko A. i wsp.: Ocena sposobu żywienia wybranej grupy młodzieży z Zagłębia Miedziowego. Materiały Konferencji, Legnica,1994. 12. Żechałko A. i wsp.: Ocena skażenia metalami ciężkimi produktów żywnościowych z rejonu oddziaływania Huty Miedzi Głogów. Materiały Konferencji Dziecko w Skażonym Środowisku, Legnica, 1997, 164.
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: