Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 12/2000
Włodzimierz Starosta¹, Anatol Skripko²
Nowa – współczesna koncepcja wyposażenia rekreacyjnych placów zabaw dla dzieci
The modern conception of recreation equipment of children´s playgrounds
¹ Zakład Kinezjologi Instytutu Sportu w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Włodzimierz Starosta
i Katedra Motoryki Sportowej Instytutu Wychowania Fizycznego w Środzie Wlkp., AWF Poznań
² Katedra Kultury Fizycznej Instytutu Wiedzy Współczesnej Mińsk (Białoruś)
Kierownik Katedry: prof. dr Anatol Skripko
Streszczenie
An extremely important branch of physical abilities are coordination abilities. The level of these abilities qualified biological value for future generation. Reduce the level of motor abilities by children and youths from Poland explain among other things a little efficient system of motor education in school and insuetable equipment particularly housing estate of children´s playgrounds. Therefore the authors of this paper offer the building of modern structures of recreational means next to schools, the yards and the parks. In the work are offered to be equipped the playgrounds with a large amount of devices for the development of coordination abilities basing oneself on physical abilities.
WSTĘP
U dzieci obserwuje się ostatnio obniżenie poziomu sprawności motorycznej. Niższa sprawność łączy się często z większą zachorowalnością, mniejszą odpornością fizyczną i psychiczną. Obniżanie sprawności motorycznej usprawiedliwia się mało skutecznym systemem wychowania fizycznego w szkole, niepełnym zakresem realizacji programu w klasach początkowych, niewystarczającym wyposażeniem szkół w urządzenia i sprzęt. Jest to tylko część przyczyn. Problem jest znacznie szerszy. Wśród istotnych przyczyn istniejącego stanu wymienić trzeba: niewystarczającą ilość zajęć ruchowych w przedszkolach i pierwszych klasach szkoły podstawowej; system wychowania w rodzinie pozbawiony dbałości o motoryczny rozwój dziecka, brak lub niewłaściwe wyposażenie placów zabaw (szczególnie osiedlowych). O ile poprawienie stanu dwóch pierwszych wymaga zabiegów wieloletnich, o tyle polepszenie wyposażenia placów zabaw można wykonać w stosunkowo krótkim czasie. Stąd aktualna staje się budowa nowych boisk i terenowych urządzeń rekreacyjnych dla dzieci na wolnym powietrzu. Umożliwi to organizowanie zajęć z aktywności ruchowej dostarczającej przyjemnych przeżyć i satysfakcji ze sportowego i indywidualnego sukcesu, stworzy szansę opanowania różnorodnych umiejętności ruchowych i rozwoju rozmaitych zdolności motorycznych u każdego dziecka.
Konieczność opracowania nowej bardziej współczesnej koncepcji wyposażenia placów rekreacyjnych potwierdza fakt, iż w innych krajach problem ten stał się również aktualny. W Niemczech zaproponowano koncepcję rozwoju motorycznego dzieci do lat 8 z wykorzystaniem różnych urządzeń (2). W Austrii (12) uważa się, że ćwiczenia równoważne stanowią podstawę rozwoju motorycznego dziecka i proponuje się zestawy ćwiczeń kształtujących tę zdolność i zwinność z wykorzystaniem prostych urządzeń.
Istnieje wiele wariantów wyposażenia placów rekreacyjnych z urządzeniami kształtującymi głównie zdolności kondycyjne (3-8, 10). Proponujemy nowe warianty wyposażenia placów oparte na koncepcji kształtowania u dzieci głównie zdolności koordynacyjnych.
Celem pracy było:
1. Sformułowanie zasad współczesnej koncepcji wyposażenia placów rekreacyjnych dla dzieci w oparciu o urządzenia rozwijające zdolności koordynacyjne.
2. Propozycja stosowania różnych wariantów rozwiązań w tym zakresie.
ZASADY NOWEJ KONCEPCJI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ałabin W., Skripko A.: Trenażory i trenirowocznyje ustrojstwa w fiziczeskom wospitanji i sporcie. „Wyszejszaja szkola”, 1979, Minsk, 179 s. 2. Braun R., Karetta B. et al.: Ein Kindergarten in Newegung Bericht über das Koncept. Motorik, 2000, 1: 46-56. 3. Deniskin D.: Trenożory wo dwore. Fizkultura i sport, 1986, Moskwa, 30s. 4. Filiński B.: Park D-ra Jordana i kilka uwag o wychowaniu. 1891, Kraków, 88s. 5. Miejski Park D-ra Jordana w Krakowie. 1894, Kraków. 6. Ożdziński J.: Koncepcja programowa placu ćwiczeń ruchowych o charakterze ogrodu jordanowskiego. 1999, AWF Poznań. 7. Skład A.: Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w szkole i osiedlu. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, 1979, 4: 21-28. 8. Skripko A.: Gorodki zdorowja. Politechiczeskij Institut, 1986, Mińsk. 9. Skripko A., Starosta W.: Perspektywy rozwoju urządzeń rekreacyjnych w Polsce. Materiały konferencyjne: „Strategia rozwoju przemysłu w Polsce na przełomie wieków”. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Zeszyty Naukowe, 2000, Seria 1, 3: 379-381. 10. Starosta W.: Tarzan na podwórku. „Rekreacja Fizyczna”, 1985, 9: 10. 11. Wörz T., Gassen Ch.: Das Basis Training. Ein Kernstück der Konception des Salzburger Schill-Spost Models. Bewegung Erziehung, 2000, 1: 10-12.
Nowa Medycyna 12/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna

Pozostałe artykuły z numeru 12/2000: