Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 5/2000
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Jakubiak, Czesław Szymkiewicz
Całkowite zdwojenie układu rodnego i dolnych dróg moczowych u dziewczynek
Complete duplication of the reproductive organs and lower urinary tract in girls
z Kliniki Urologii Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Czesław Szymkiewicz
Całkowite zdwojenie układu rodnego i jednocześnie dolnych dróg moczowych u dziewczynek jest bardzo rzadką grupą wad wrodzonych. Charakteryzuje się ono dużym zróżnicowaniem w anatomii oraz różnorodnością wad towarzyszących (1, 4, 7, 11). Stąd diagnostyka i postępowanie lecznicze wymagają indywidualnego podejścia do każdego przypadku.
MATERIAŁ
Przypadek I
Dziecko I. M.-B. (06076/82) ur. 2.11.1963, przyjęte do Kliniki Chirurgii IMDz z powodu przepukliny brzusznej – w trakcie badania stwierdzono niespotykany ubytek mięśni prostych brzucha z rozstępem spojenia łonowego. W miejscu tym doszło do przemieszczenia pęcherza moczowego (ectopii), tworząc jakby poronną postać wynicowania (ryc. 1). W trakcie badania stwierdzono na kroczu obecność ujścia dwóch pochw oraz dwóch cewek (ryc. 2). W badaniu RTG uwidoczniono pojedyncze nerki, których moczowody uchodziły do dwóch oddzielnych, niekomunikujących się pęcherzy (ryc. 3).
Ryc. 1. Przepuklina brzuszna z ektopią pęcherzy.
Ryc. 2. Krocze pacjentki z dwoma ujściami pochw i cewek moczowych.
Ryc. 3. Urografia – zdwojenie pęcherzy moczowych.
U dziewczynki w I etapie wykonano osteotomię kości biodrowych, a w miesiąc później plastykę przepukliny brzusznej z zespoleniem spojenia łonowego oraz laparotomię celem oceny układu rodnego (Kl.Chir. IMDz, 1965). W trakcie zabiegu stwierdzono obecność po stronie prawej jednorożnej, prawidłowej wielkości macicy, po stronie lewej małą, hipoplastyczną macicę. Schematyczną anatomię wady przedstawia rycina 4.
Ryc. 4. Schemat wad pierwszej pacjentki.
W wieku 19 lat chora hospitalizowana była w CZD z powodu zatrzymania moczu z jednego z pęcherzy z powodu zapalenia sromu. Po wyleczeniu przywrócono prawidłowe mikcje. Obecnie pacjentka jest osobą dorosłą, po dwóch udanych ciążach zakończonych cięciem cesarskim. Sylwetkę chorej przedstawia rycina 5.
Ryc. 5. Sylwetka pacjentki po dwóch ciążach.
Przypadek II
Dziecko M.D. (07166/83) ur. 31.05.1983 przyjęte do Kliniki Urologii IPCZD z powodu wady układu moczowo-płciowego i pokarmowego. W trakcie badania stwierdzono na kroczu obecność dwóch pochw, powyżej dwa ujścia cewek moczowych. W przedsionkach pochw znajdowały się dwa przemieszczone odbyty – rozpoznano wrodzone zarośnięcie odbytu z przetoką pochwową (ryc. 6). Badanie cystograficzne uwidoczniło dwa, całkowicie oddzielone pęcherze moczowe, a vaginografia dwie symetryczne pochwy (ryc. 7 i 8). Wlew poprzez podwójne odbyty przedsionkowe wykazał zdwojenie jelita grubego do połowy wstępnicy (ryc. 9). Schemat wady przedstawia rycina 10.
Ryc. 6. Krocze pacjentki z zarośniętym odbytem.
Ryc. 7. Cystografia mikcyjna – zdwojenie pęcherzy.
Ryc. 8. Vaginografia – podwójne pochwy.
Ryc. 9. Wlew doodbytniczy – zdwojenie jelita grubego.
Ryc. 10. Schemat wady drugiej pacjentki.
U dziewczynki wytworzono czterolufowy odbyt sztuczny (XI 1983). W 1988 roku wykonano plastykę odbytu – ze zdwojonej zstępnicy wytworzono pojedynczą, poprzez wycięcie wspólnej ściany, i tak przygotowane jelito sprowadzono metodą Peny. Miesiąc później zamknięto sztuczny odbyt, pozostawiając zdwojoną wstępnicę i poprzecznicę. Po sześciu latach wycięto wypadającą śluzówkę odbytu.
Obecnie pacjentka ma całkowite trzymanie kału. W badaniu per vaginam wyczuwalne są dwie szyjki macicy, a w USG widoczne są dwie macice z dwoma echami endometrium. Dziewczynka regularnie miesiączkuje z obu macic.
Przypadek III
Dziecko D.W. (02919/93) ur. 20.04.1993 r., przyjęte do Kliniki Urologii IPCZD w drugiej dobie życia z powodu wynicowania kloaki. W trakcie badania stwierdzono obecność dwóch pęcherzy moczowych (prawy – „otwarty”, jako element wynicowania steku, lewy – „zamknięty”). W prawym pęcherzu widoczne były dwa ujścia moczowodowe. Badanie urograficzne potwierdziło obecność zdwojonej nerki i moczowodu po stronie prawej, po stronie lewej pojedynczą nerkę, której moczowód uchodził do „pokrytego” lewego pęcherza (ryc. 11). W cystografii lewego pęcherza uwidoczniono odpływ wsteczny p-m (ryc. 12).
Ryc. 11. Urografia – nerka prawa podwójna, wynicowany prawy pęcherz, pęcherz lewy „zamknięty”.
Ryc. 12. Cystografia lewego pęcherza.
U dziewczynki podjęto etapowe leczenie wynicownej kloaki. W pierwszym etapie oddzielono przewód pokarmowy od moczowego poprzez odcięcie wynicowanej kątnicy, zamknięcie jej i wytworzenie końcowej przetoki kałowej (VI 1993). W III 1995 wykonano obustronną osteotomię kości biodrowych, zespolenie i zamknięcie pęcherzy z plastyką powłok brzusznych i zespoleniem spojenia łonowego. W trakcie zabiegu stwierdzono obecność dwóch pochw (prawa uchodziła na krocze, poniżej prawego „wynicowanego” pęcherza, lewa do cewki moczowej lewego „zamkniętego” pęcherza, tworząc przetrwałą zatokę moczopłciową po tej stronie). Obie pochwy zespolono ze sobą. Schematyczną anatomię wady przedstawia rycina 13.
Ryc. 13. Schemat wad trzeciej pacjentki.
Obecnie dziewczynka oczekuje na kolejny etap leczenia czynnościowego – plastykę szyi pęcherza. W cystografii stwierdzamy dobrej pojemności pęcherz z obustronnymi odpływami p-m (ryc. 14). Sylwetkę dziecka obrazuje rycina 15.
Ryc. 14. Cystografia po zespoleniu obu pęcherzy.
Ryc. 15. Sylwetka pacjentki z końcową kolostomią, przed plastyką szyi pęcherza i krocza.
DYSKUSJA

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Abrahamson J.: Double bladder and related anomalies: clinical and embryological aspects and a case report. Br. J. Urol., 1961, 33:195. 2. Azmy A. F.: Complete duplication of the hindgut and lower urinary tract with diphallus. J. Ped. Surg., 1990, 25:647. 3. Bielowicz A., Szymkiewicz Cz.: Całkowite zdwojenie pęcherza moczowego w płaszczyźnie strzałkowej. Pol. Tyg. Lek., 1968, 23 (7):229. 4. Dunetz G. N., Bauer S.B.: Complet duplication of the bladder and urethra. Urology, 1985, 25:179. 5. Esham W., Holt H. A.: Complet duplication of bladder and urethra: a case report. J. Urol., 1980, 123:773. 6. Feins N.R., Cranley W.: Bladder duplication with one exstrophy and one cloaca. J. Ped. Surg., 1986, 21:570. 7. Goh D.W. et al.: Bladder, urethral and vaginal duplication. J. Ped. Surg., 1995, 30:125. 8. Gray S.W., Skandalakis J.E.: The femal reproductive tract. [W:] Embryology for surgeons. Gray S.W., Skandelakis J.E. (red.). Philadelphia, PA, Saunders, 1972, 633-664. 9. Kapoor R., Saha M.M.: Complet duplication of the bladder, urethra and external genitalia. J. Urol., 1987, 137:1243. 10. Kossow J.H., Morales P.A.: Duplication of bladder and urethra, and associated anomalies. Urology, 1973, 1:71. 11. Ravitch M.M.: Hind gut duplication – Doubling of colon and genital urinary tract. Ann. Surg., 1953, 137:588. 12. Wegenke J. et al.: Congenital bladder duplication and diverticulum. J. Urol., 1977, 117:800. 13. Veeraraghavan K.A. et al.: Cloacal duplication: genitourinary and lower intestinal implications. J. Urol., 1983, 129:389.
Nowa Medycyna 5/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna