Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2006, s. 15-18
Aleksandra Hilt, Ewa Rybarczyk-Townsend, Renata Filipińska-Skąpska, Małgorzata Daszkowska, *Magdalena Wochna-Sobańska
Urazowe uszkodzenia zębów u pacjentów zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi w latach 2000-2003
Traumatic dental injuries in patients presented for treatment at the departament of pediatric dentistry, medical university of Łódź
z Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska
Urazowe uszkodzenia zębów są jedną z częstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów w wieku rozwojowym do gabinetu stomatologicznego. Z piśmiennictwa wynika, że w ciągu ostatnich 10 lat częstość zarówno urazów zębów mlecznych jak i stałych znacząco wzrosła.
Mimo rozwoju opieki stomatologicznej nad pacjentami w wieku rozwojowym na dużą uwagę zwraca fakt, że znaczna grupa dzieci i młodzieży po urazach zębowych nie zgłasza się do leczenia. Autorzy licznych prac podkreślają, że do wypadków dochodzi często w szkole, w której obecnie w Polsce gabinet stomatologiczny występuje sporadycznie.
Materiał i metodyka
W latach 2000-2003 w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego było leczonych 6721 dzieci. W celu przeprowadzenia analizy, z kart badań dzieci zarejestrowanych w Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi w latach 2000-2003, wybrano te, w których znajdowały się informacje o przebytych urazowych uszkodzeniach zębów. Z indywidualnej karty urazu uzyskano szczegółowe informacje o przebytym wypadku wraz z opisem uszkodzeń zębów w oparciu o klasyfikację Ellisa. Wybrano grupę 264 pacjentów, których wiek w chwili badania wynosił 1 do 16 lat, w tym 167 chłopców i 97 dziewcząt. Ocenie poddano odsetek dzieci z urazowym uszkodzeniem zębów z podziałem na płeć i wiek, rodzaj urazu według klasyfikacji Ellisa i liczbę uszkodzonych zębów z podziałem na szczękę i żuchwę. Przeanalizowano strukturę urazowych uszkodzeń zębów mlecznych i stałych, zmiany częstości urazów w okresie 4-letnim. Określono także miejsca, w których najczęściej zdarzały się wypadki oraz oceniono skuteczność pierwszej pomocy. Wyniki analizy zapisywano w tabelach i na wykresach, na podstawie których dokonano późniejszych obliczeń.
Wyniki badań
Częstość występowania urazów w uzębieniu dzieci w poszczególnych latach była zbliżona (2000-4%, 2001-3,7%, 2002-4,2%, 2003-3,7%) co przedstawia rycina 1.
Ryc. 1. Częstość występowania urazów w latach 2000-2003.
W latach 2000-2003 zostało przyjętych 6721 dzieci w wieku od 1 do16 lat, spośród których u 264 (3,9%) stwierdzono urazowe uszkodzenia zębów. W grupie tej było 167 (63,3%) chłopców i 97 (36,7%) dziewcząt. Powyższe dane przedstawia tabela 1 i 2.
Tabela 1. Liczba i odsetek dzieci po urazie zęba.
Liczba dzieci przyjętych w latach 2000-2003Liczba dzieci po urazie zęba
n%n%
67211002643,9
Tabela 2. Odsetek dzieci z urazowym uszkodzeniem zębów w badanej populacji.
ChłopcyDziewczętaRazem
n%n%n%
16763,39736,7264100
Dzieci z urazowym uszkodzeniem zębów podzielono na 3 grupy wiekowe: od 1-6 roku życia, od 7-12 roku życia i od 12-16 roku życia. Analiza odsetka urazów w uzębieniu dzieci w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że występowały one najczęściej pomiędzy 7 i 12 rokiem życia – 65,5%, znacznie częściej niż w dwóch pozostałych grupach wiekowych (1-6 rż. – 15,5%, 12-16 rż. – 19%). Dane te przedstawia rycina 2.
Ryc. 2. Odsetek dzieci z urazami zębów w poszczególnych grupach wiekowych.
Posługując się klasyfikacją urazów zębów Ellisa stwierdzono, że:

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Sobczak M., Remiszewski A.: Urazowe uszkodzenia zębów u pacjentów leczonych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie w latach 1992-2002, Nowa Stomatologia, 2003, 23, 1, 16-23. 2.Nyrka B., i wsp.: Analiza kliniczna przypadków urazowych uszkodzeń zębów i kości wyrostka zębodołowego u dzieci i młodzieży, Przegl. Stomat. Wieku Rozwoj., 2001, 33, 1, 17-21. 3.Adamowicz-Klepalska B., Maraszkiewicz-Kulesza M.: Urazowe uszkodzenia zębów stałych i powikłania u pacjentów zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku, Przegl. Stomat. Wieku Rozwoj., 1996, 14/15, 2/3, 46-50. 4.Milewska R., Łuczaj-Cepowicz E.: Odległa ocena leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem korzenia u dzieci po urazach mechanicznych, Nowa Stomatologia, 2003, 23, 1. 5.Rajab L.D.: Traumatic dental injuries in children presenting for treatment at the Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, University of Jordan, 1997-2000, Dent. Traumatol., 2003, 19, 1, 6-11. 6.Traebert J., et al.: Etiology of traumatic dental injuries in 11 to 13-year-old schoolchildren, Oral Health Prev. Dent., 2003, 4, 1, 317-323. 7.Al.-Jundi S.H.: Dental emergencies presenting to a dental teaching hospital due to complications from traumatic dental injuries, Dent. Traumatol., 2002, 18, 4, 181-185. 8.Gabris K., et al.: Dental trauma in children presenting for treatment at the Department of Dentistry for Children and Orthodontics, Budapest, 1985-1999, Dent. Traumatol., 2001, 17, 3, 103-108. 9.Zuhal K., et al.: Traumatic injuries of the permanent incisors in children in southern Turkey: a retrospective study, Dent. Traumatol., 2005, 21, 1, 20-25. 10. Chen Y.L., et al.: Survey of incisor trauma in second grade students of central Taiwan, Changgeng Yi Xue Za Zhi, 1999, 22, 2, 212-219. 11. l. Jundi S.H.: Type of treatment, prognosis, and estimation of time spent to manage dental trauma in late presentation cases at a dental teaching hospital: a longitudinal and retrospective study, Dent. Traumatol., 2004, 20, 1, 1-5. 12. Robertson A., et al.: Long-term prognosis of crown-fractured permanent incisors. The effect of stage of root development and associated luxation injury, Int. J. Paediatr. Dent., 2000, 10, 3, 191-199. 13. Robertson A.: Pulp survival and hard tissue formation subsequent to dental trauma. A clinical and histological study of uncomplicated crown fractures and luxation injuries, Swed. Dent. J. Suppl., 1997, 125, 1-65. 14. Glendor U.: On dental trauma in children and adolescents. Incidence, risk, treatment, time and costs, Swed. Dent. J. Suppl., 2000, 140, 1-52.
otrzymano: 2005-12-16
zaakceptowano do druku: 2006-02-22

Adres do korespondencji:
*Magdalena Wochna-Sobańska
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Łodzi
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
tel. (0-42) 675-75-16
e-mail: alex.hilt@interia.pl

Nowa Stomatologia 1/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia