Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2006, s. 107-109
*Barbara Szafrańska-Perkowska
Rozwój fizyczny, a wiek zębowy populacji 4-8-letnich dzieci białostockich – część II*
Physical development and dental age in the population of 4-8-year-old children from Białystok – part II
z Zakładu Stomatologii Dziecięcej AM w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Danuta Waszkiel
Wstęp
Praca stanowi kontynuację części I i obejmuje grupę 1044 dzieci, w wieku od 4-8 lat. Badania przeprowadzono w latach 2000-2003 na populacji dzieci białostockich. W części I przedstawiono zasady podziału na grupy wiekowe, zasady oceny wieku zębowego i morfologicznego oraz oceniane zależności.
Celem części drugiej jest próba ustalenia zależności pomiędzy wiekiem morfologicznym, a typem ząbkowania stałego ustalonego na podstawie analizy wyodrębnionych z całej populacji osobników.
Materiał i metoda
Do analizy zakwalifikowano dzieci, u których, łącznie w szczęce i żuchwie wyrznął się tylko jeden stały ząb (lub jednoimienna para). Można stwierdzić, że w chwili badania rozpoczynały one ząbkowanie stałe. Zgodnie z tymi kryteriami wyodrębniono 108 dzieci, u których stwierdzono obecność pojedynczego zęba stałego (lub jednoimiennej pary):
– 68 (40 dziewczynek i 28 chłopców), które posiadały wyrznięty przyśrodkowy siekacz żuchwy, oraz
– 40 (15 dziewczynek i 25 chłopców), które posiadały wyrznięty pierwszy trzonowiec żuchwy (tab. 1)
Tabela 1. Liczebności oraz odsetek dzieci z pojedynczym zębem stałym.
PłećLiczebność całej grupy Dzieci z zębem I1Dzieci z zębem M1
n%n%
dziewczynki535407,37152,76
chłopcy509285,44254,85
razem1044686,43403,78
Dzieci, u których jako pierwsze wyrznęły się zęby w szczęce wyeliminowano z dalszej analizy ze względu na bardzo małe liczebności grup (7 i 2 dzieci).
Oceniano zależności pomiędzy typem ząbkowania a wiekiem morfologicznym określanym na podstawie masy ciała oraz wzrostu. Stawiane w pracy hipotezy weryfikowano testem Chi-kwadrat niezależności (jeśli było konieczne stosowano poprawkę Yates´a).
Wyniki

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Panek S.: Dalsze badania nad procesem wyrzynania się uzębienia stałego jako kryterium oceny rozwoju organizmu człowieka. Wrocław: PAN; 1956. s. 38-41. 2.Szlachetko K.: Pierwszy okres wymiany uzębienia w świetle badań własnych. Czas Stomat., 1962; 15; 11-12: 987-992. 3. Błaszczak I.: Badania nad terminami wyrzynania się zębów stałych u dzieci mieleckich z uwzględnieniem czynników ogólnoustrojowych. Praca doktorska AM Lublin; 1990. s. 60. 4.Brzostowicz B., i wsp.: Kolejność wyrzynania pierwszych zębów stałych u dzieci wrocławskich. Wrocławska Stomat., 1980: 213-217. 5.Pospieszyńska M., i wsp.: Siekaczowy typ wyrzynania zębów stałych i jego wpływ na kształtowanie się dolnego łuku zębowego. Poznańska Stomat., 1986-87: 185-188. 6.Szydłowska-Rodziewicz B.: Wybrane zagadnienia drugiego ząbkowania u dzieci łódzkich. Praca doktorska AM Łódź; 1995. s. 55. 7.Wich J.: Eruption of the first permanent teeth (M1, I1) in pre-school children from good environmental conditions. Studies in Physical Antropology 1980; 6: 32-36. 8.Gajdzik-Plutecka D., Turska A.: Bilans uzębienia stałego u dzieci 7-letnich z makroregionu Warszawy. Przeg. Stomat. Wieku Rozw., 1997; 4: 8-10. 9. Łuczaj-Cepowicz E., i wsp.: Charakterystyka drugiego ząbkowania u 7- i 12-letnich dzieci województwa białostockiego. Przeg Stomat Wieku Rozw 1994/1995; 8-9: 35-38. 10. Szpringer-Nodzak M., i wsp.: Stan uzębienia stałego u dzieci 7-letnich w Warszawie i województwie warszawskim. Czas Stomat., 1990; 43; 1: 7-10.
otrzymano: 2005-12-21
zaakceptowano do druku: 2006-02-23

Adres do korespondencji:
*Barbara Szafrańska-Perkowska
Zakład Stomatologii Dziecięcej
AM w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15A, 15-274 Białystok
tel. (0-85) 745-09-56
e-mail: basia-szp@o2.pl

Nowa Stomatologia 3/2006
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia