Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2003, s. 16-20
Michał Sobczak, Aleksander Remiszewski
Urazowe uszkodzenia zębów u pacjentów leczonych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie w latach 1992-2002
Prevalence of traumatic dental injuries among children in 1992-2002 years, in Pediatric Dentistry Department, Medical University of Warsaw
z Zakładu Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie
p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Aleksander Remiszewski
W piśmiennictwie ukazało się wiele publikacji na temat etiologii i epidemiologii urazowych uszkodzeń zębów u dzieci (1, 2, 3, 4, 5, 6), z którego wynika, że znacznie częściej zajmowano się zagadnieniem pourazowych uszkodzeń zębów stałych niż zębów mlecznych.
Celem naszych badań była analiza przyczyn, częstości i rodzaju występowania pourazowych uszkodzeń zębów mlecznych i stałych u pacjentów leczonych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie w latach 1992-2002.
Badania przeprowadzono dla uaktualnienia danych dotyczących pourazowych uszkodzeń zębów mlecznych i stałych u dzieci z makroregionu warszawskiego.
Materiał i Metoda
Materiał badawczy stanowiła grupa 552 pacjentów, w tym 208 dziewcząt i 344 chłopców, leczonych w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej z powodu urazowych uszkodzeń zębów mlecznych i stałych. Wiek pacjentów w chwili zgłoszenia się do leczenia wynosił od 1 do 17 lat. W ocenie pourazowych uszkodzeń zębów posługiwano się klasyfikacją wg Ellisa. W opracowaniu materiału klinicznego rozpatrywano następujące parametry: płeć pacjentów, wiek w chwili urazu, przyczynę urazu, rodzaj i liczbę zębów dotkniętych urazem, klasę urazu wg Ellisa, miesiąc i rok, w którym miał miejsce uraz. Otrzymane wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem testów: chi2 i testu frakcji.
Wyniki badań
W okresie od lutego 1992 do lutego 2002 w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej IS AM w Warszawie przyjęto 4824 pacjentów, w tym 2237 dziewcząt (46,37%), i 2587 chłopców (53,63%). Badana grupa 552 pacjentów po urazie składała się z 208 dziewcząt i 344 chłopców i stanowiła 11,44% ogólnej liczby przyjętych osób (ryc. 1). Analiza materiału klinicznego wykazała, że liczba chłopców, którzy doznali urazów zębów stałych – 303 (64,0%), jest 1,65 razy większa niż liczba dziewcząt z urazami zębów stałych – 167 (36,0%). Różnica ta jest istotna statystycznie (p < 0,05).W uzębieniu mlecznym nie stwierdzono różnicy w częstości występowania urazów związanej z płcią. W badanej grupie, urazów zębów mlecznych doznało 41(50,0%) dziewcząt i 41(50,0%) chłopców.
Ryc. 1. Rozkład liczby pacjentów po urazach wg płci.
Analizując kolejny czynnik, którym był wiek pacjentów w chwili zgłoszenia się do leczenia, stwierdzono, że w badanej grupie w uzębieniu mlecznym urazy najczęściej występują pomiędzy 2 a 4 rokiem życia. Najwyższą frekwencję urazów odnotowano w wieku 4 lat (26,37%), następnie 3 lat (24,18%) i 2 lat (20,88%). Dane dotyczące częstości występowania urazowych uszkodzeń zębów w poszczególnych latach życia w uzębieniu mlecznym przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wiek pacjentów w chwili urazu (od 1 do 5 lat).
Wiek12345Razem
Płećn%n%n%n%n%n%
Chłopcy55,5033,301516,481213,1977,694246,16
Dziewczęta1112,081617,5877,71213,1833,34953,84
Razem1617,581920,882224,182426,371010,9991100
W uzębieniu stałym zaobserwowano, że w grupie chłopców urazy najczęściej występują pomiędzy 7 a 12 rokiem życia, a wśród dziewcząt w wieku 7, 8, 9 i 11 lat (tab. 2). Różnice te są istotne statystycznie p < 0,05. Można stwierdzić, że wśród badanych dzieci z uzębieniem stałym, wiekiem predysponującym do urazu był wiek 11 lat (urazu doznało 15,83%), następnie 8 lat (15,18%), 7 lat (14,75%) i 9 lat (14,55%).
Tabela 2. Wiek pacjentów w chwili urazu (od 6 do 17 lat).
Wiek67891011121314151617Razem
Płećn%n%n%n%n%n%n%n%n%n%n%n%n%
Chłopcy91,95398,46408,67449,54367,815211,28306,51214,56173,6991,9530,6520,4330265,50
Dziewczęta102,17296,29306,52234,99122,61214,56102,16110,4340,8640,8730,6520,4415934,50
Razem194,126814,757015,196714,534810,427315,84408,67324,99214,55132,8261,3040,87461100

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Szpringer-Nodzak M.: Urazowe uszkodzenia zębów, Stomatologia wieku rozwojowego, PZWL, 1999, 363-392. 2. Szpringer-Nodzak M.: Etiologia, Epidemiologia, Urazowe uszkodzenia zębów u dzieci, Sanmedia, 1992, 17-25. 3. Barańska-Gachowska M. i wsp.: Pourazowe uszkodzenia zębów w materiale Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śl. AM. Czas. Stomat., 1991, XLIV, 485-491. 4. Adamowicz-Klepalska B., Maraszkiewicz-Kulesza M.: Urazowe uszkodzenia zębów stałych i powikłania u pacjentów zgłaszających się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku. Przegl. Stomat. Wieku Rozwoj., 1996, 14/15:46-50. 5. Pypeć L.: Przyczyny oraz częstość występowania urazowych uszkodzeń zębów stałych u dzieci. Stomat. Współcz.,1996, 4:293-296. 6. Mielnik-Błaszczak M., Pels E.: Urazy mechaniczne u dzieci leczonych w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego AM w Lublinie. Ann. UMCS Sect. D 1998, 53:31-36. 7. Kowash M. et al.: A retrospective analysis of traumatic injuries to permanent incisor teeth. It. J. of Ped. Dent., 1999, 25-30. 8. Andreasen J. et al.: Epidemiology of traumatic Dental injuries, Traumatic Dental Injuries.Munksgaard, 2000, 6-7. 9. Mitchell D., Mitchell L.: Paedodontics, Oxford Handbook of Clinical Dentistry, Oxford University Press, 1998, 106-116. 10. Mielnik-Błaszczak M., Łopuszyńska E.: Postępowanie kliniczne w II klasie wg Ellisa urazów zębów u dzieci. Ortod. Współ., 1999, 1:11-15.
Nowa Stomatologia 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia