Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Stomatologia 2/2005, s. 66-69
Małgorzata Klichowska-Palonka, Teresa Bachanek, Ewa Wolańska, Dariusz Samborski
Zastosowanie jednoskładnikowego systemu łączącego Prompt L-Pop, a czas pracy w gabinecie stomatologicznym
Application of mono-component bonding system Prompt L-Pop, and work speed in dentist surgery
z Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego
Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Bachanek
Rozwój technologii materiałów do wypełnień powoduje pojawianie się na rynku nowych generacji materiałów mających poprawić estetykę, jakość, a ostatnio również usprawnić i przyspieszyć pracę lekarza stomatologa (1). Współczesne trendy rozwoju najnowszych systemów wiążących upraszczają sposoby ich zakładania, zmniejszając liczbę składników systemu czynią je bardziej użyteczne i przyjazne. Patrząc na rozwój systemów łączących jaki dokonał się w ostatniej dekadzie można mieć nadzieję, że już wkrótce wrażliwość pozabiegowa, niecałkowite uszczelnienie brzeżne, przedwczesna degradacja bondu, brak biokompatybilności z otaczającymi tkankami nie będą problemami związanymi z używaniem systemów łączących (2).
W chwili obecnej istnieje duża różnorodność systemów łączących tkanki zęba z materiałami złożonymi, a różnice polegają głównie na liczbie komponentów wchodzących w skład zestawu i sposobie wykorzystania warstwy zębiny mazistej. Najnowsze systemy łączące są jednoskładnikowe, łącząc funkcję wytrawiania z penetracją substancji łączących w szkliwie i zębinie. Do grupy tych systemów należy Prompt-L-Pop. Dostępny jest w opakowaniach typu blister, składających się z trzech przedziałów. Przedział 1(czerwony): metakrylanowy ester kwasu fosforowego, Bis-GMA, fotoinicjatory i stabilizatory. Przedział 2 (żółty): woda, HEMA, kompleksy fluorkowe i stabilizatory. Przedział 3: mikroszczoteczka. System ten należy do grupy systemów rozpuszczających warstwę mazistą zębiny i jak zapewnia producent satysfakcjonujące połączenie zarówno z zębiną jak i ze szkliwem (1, 3).
Celem pracy była ocena czasu trwania klinicznych procedur przygotowania zęba do wypełnienia materiałem światłoutwardzalnym, systemem jednoskładnikowym Prompt L-Pop w porównaniu z systemem dwuskładnikowym (wytrawiacz i jednoskładnikowy primer i bond).
MATERIAŁ I METODA
Wykonano 46 wypełnień z materiału kompozytowego Filtek Z 250 z użyciem systemu łączącego Prompt L-Pop i 22 wypełnień z wykorzystaniem systemu Single Bond. Wypełnienia obejmowały ubytki wszystkich klas wg Blacka. Ubytki opracowywano oszczędnie, usuwając tkankę próchnicową, nie stosując dodatkowych zaczepów retencyjnych. W wypadku rozpoznania próchnicy głębokiej zakładano pierwszy podkład z preparatu na bazie wodorotlenku wapnia, a następnie cement karboksylowy.
System łączący Prompt L-Pop używano zgodnie z zaleceniami producenta:
1. łączono poszczególne składniki systemu przez naciśnięcie czerwonego zakończenia opakowania,
2. dokładnie zwilżoną końcówką aplikatora nanoszono system Prompt-L Pop i wcierano go przez 15 sek. w powierzchnię ubytku,
3. strumieniem powietrza rozprowadzano system łączący,
4. przez 10 sek. utwardzano Prompt L-Pop światłem lampy halogenowej (2).
System łączący Single Bond aplikowano następująco:
1. wytrawiano powierzchnię ubytku przez 15 sek.,
2. usuwano wytrawiacz strumieniem wody przez 15 sek.,
3. za pomocą powietrza osuszano ubytek 1-2 sek.,
4. pędzelkiem nanoszono preparat Single Bond i wcierano dwukrotnie w powierzchnię ubytku,
5. osuszano ubytek powietrzem od 2-5 sek.
6. przez 10 sek. utwardzano Single Bond światłem lampy halogenowej.
Czas potrzebny do wykonania powyższych procedur mierzono przy pomocy stopera.
Systemy łączące oceniano pod względem łatwości rozprowadzania w ubytku i czasu ich aplikacji. Oceniano również wrażliwość pozabiegową pacjentów po okresie tygodnia i miesiąca. Jakość wykonanych wypełnień sprawdzano według skali Rydge´a.
OMÓWIENIE WYNIKÓW. DYSKUSJA.
Jednoskładnikowy system łączący Prompt L – Pop zastosowano w 8 wypełnieniach ubytków klasy I wg. Blacka, z rozpoznaniem próchnicy średniej; 9 wypełnieniach ubytków klasy II i 6 klasy IV z rozpoznaniem próchnicy średniej i głębokiej; 6 wypełnieniach ubytków klasy III z rozpoznaniem próchnicy średniej i głębokiej i atypowej; 11 wypełnieniach klasy V z rozpoznaniem próchnicy powierzchownej, średniej, głębokiej i atypowej, oraz 6 wypełnieniach ubytków o charakterze abrazji i erozji. Zestawienie liczby ubytków w poszczególnych klasach i czasu aplikacji systemu Prompt L-Pop przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Aplikacja systemu Prompt L-Pop.
RozpoznanieKlasa ubytkuZąbCzas w sekundach
Caries media sec.I2584
Caries mediaI3565
Caries mediaI3691
Caries media I2670
Caries mediaI3870
Caries mediaI2660
Caries mediaI2745
Caries mediaI1450
Caries atypicaII1690
Caries profundaII4590
Caries media II45120
Caries mediaII1660
Caries mediaII15100
Caries profundaII4553
Caries profundaII1665
Caries profundaII1645
Caries media II2445
Caries mediaIII3385
Caries media III2178
Caries mediaIII2160
Caries profundaIII1160
Caries mediaIII2190
Caries mediaIV3355
Caries profunda sec.IV3263
Caries media sec.IV4370
Caries media IV4255
Caries mediaIV1460
Caries profunda IV1167
Caries mediaV4363
Caries mediaV4465
Caries mediaV4570
Caries media V4590
Caries atypicaV3455
Caries media V2262
Caries superficialisV4359
Caries profundaV2369
Caries mediaV1270
Carioes mediaV4670
Caries mediaV1350
Starcie patologiczne4255
Starcie patologiczne3255
Starcie patologiczne3155
Usure cuneiformens1443
Usure cuneiformens1348
Usure cuneiformens1241
Tabela 2 przedstawia liczbę wypełnionych ubytków poszczególnych klas wg Blacka i czas aplikacji systemu Single-Bond. System ten zastosowano przy wypełnianiu 3 ubytków klasy I wg Blacka, z rozpoznaniem próchnicy średniej i atypowej; 7 ubytkach występujących na powierzchniach stycznych (klasa II i ubytki MOD); 3 ubytkach klasy III: klasy IV i 5 klasy V. Były to ubytki średnie i głębokie. System Single –Bond zastosowano również do odbudowy tkanek zmineralizowanych – 2 ubytki erozyjne i 1 złamania korony zęba (II klasa wg Ellisa).
Tabela 2. Aplikacja systemu Single-Bond.
RozpoznanieKlasa ubytkuZąbCzas w sekundach
Caires media sec.I17140
Caries atypicaI3485
Caries mediaI24110
Caries atypica sec.II46135
Caries profundaII45145
Caires profundaII1493
Caries profundaII4670
Caries mediaII4570
Caries profunda sec.MOD16157
Caries profundaMOD27147
Caries profunda sec.III11146
Caries mediaIII11160
Caries media III12120
Caries mediaIV11110
Caries atypicaV23120
Caries media V24122
Caries mediaV45100
Caries mediaV14158
Caries mediaV11152
Fractutra coronae densII Ellisa42115
Erosio enameli46140
Erosio enameli43135
Tabela 3 przedstawia średnie czasy zakładania systemu Prompt L-Pop w ubytkach wszystkich klas wg Blacka. Najkrótszy czas aplikacji uzyskano w klasie IV, a najdłuższy w klasie III. Średni czas dla ubytków kl. I wynosił 66,88 sek., klasy II 74,22 sek., dla klasy V 65,73 sek., dla ubytków niepróchnicowego pochodzenia 49,50 sek. Średni czas aplikacji systemu Promp L – Pop wyniósł 64, 76 sek. w porównaniu z 124,09 sek. aplikacji systemu Single Bond. Czas zakładania systemów wiążących zależał od umiejscowienia ubytku i jego dostępności - najkrótszy czas aplikacji w ubytkach tkanek zmineralizowanych niepróchnicowego pochodzenia i ubytkach próchnicowych klasy IV wg Blacka. Po żadnym z wykonanych zabiegów nie pojawiła się wrażliwość po zabiegowa. Inni autorzy w swych pracach piszą o mniejszej wrażliwości po stosowaniu systemów samowytrawiających (4).
Tabela 3. Średni czas aplikacji systemu Prompt L-Pop w ubytkach próchnicowych wg Blacka.
Klasa ubytku wg BlackaLiczba ubytkówŚredni czas aplikacji w sekundach
I866,88
II974,22
III675,17
IV661,67
V1165,73
Erozje i abrazje649,50
Razem4664,76
Mechanizm łączenia systemu Prompt L-Pop z tkankami zęba został opisany przez prof. dr Reinharda Hickel z Uniwersytetu w Monachium. Uwodniony ester kwasu fosforowego rozpuszcza powierzchowną warstwę szkliwa i zębiny przez obniżenie pH środowiska podobnie jak kwas fosforowy z tą jednak różnicą, że nie musi być spłukiwany. Efektem jest uzyskanie mikro-mechanicznego połączenia z materiałem wypełniającym, a głębokość demineralizacji odpowiada głębokości penetracji monomeru polimeryzacyjnego.
W trakcie procesu wytrawiania pH estru fosforo-wego rośnie, kończąc proces demineralizacji. Estry fosforowe łączą się jonami wapnia apatytów i są polimeryzowane w matrix pod wpływem lampy halogenowej (5, 6).
W badaniach porównawczych systemów jednoskładnikowych Prompt L-Pop wytwarzał w zębinie warstwę hybrydową grubości 2,5-5micrometrów i całkowicie rozpuszczał nawet grubą warstwę mazistą (7). W doświadczeniach in vitro hamował wzrost i rozwój bakterii próchnicotwórczych (8).
W badaniach klinicznych stwierdzono, że systemy samowytrawiające powinny być zakładane w dwóch aplikacjach. Pierwsza i druga aplikacja powinny być osobno naświetlane, gdyż umożliwia to głębszą polimeryzację również w kanalikach zębinowych (9).
W badaniach nad adaptacja brzeżną samowytrawiających systemów adhezyjnych w ubytkach II klasy stwierdzono konieczność zastosowania systemu łączącego Prompt L-Pop przed założeniem formówki (10).
Brackett stosował system Prompt L Pop przed wypełnieniem ubytków erozyjnych (niepowikłanych próchnicą) bez ich mechanicznego opracowywania. Po roku zanotowano utratę 35% wypełnień (11). Podobnie w naszych badaniach zaobserwowano utratę wypełnienia w jednym ubytku niepróchnicowego pochodzenia po upływie miesiąca od złożenia.
WNIOSKI:
1. Prompt L-Pop firmy 3M Espe jest systemem łączącym, znacznie skracającym czas zabiegu.
2. W czasie miesiąca obserwacji nie stwierdzono wrażliwości pozabiegowej u pacjentów po zastosowaniu systemu łączącego Prompt L-Pop.
Piśmiennictwo
1. Perdigao J. et. al.: New trends in dentin/enamel adhesion. Am. J. Dent. 2000, 13,25D-30D. 2.Tay F.R., Pashley D.H.: Dental adhesives of the future. J. Adhes. Dent. 2002, 4:91-103. 3. Frey O.: Niezawodna technologia adhezyjna Wszystko w jednym. Dent-Trend wrzesień 2000, rok III, 2. 4. Ibarra G., Vargas M.A., Armstrong S.R., Cobb D.S.: Microtensile bond strenght of self-etching adhesives to ground and unground enamel. J. Adhes. Dent. 2002, 4:115-124. 5.Bosch R., Richter R., Spitzbart P.: Spełniamy Państwa życzenia 3M ESPE Prompt L-Pop wygodniejszy w użyciu niż dotychczas. Dent-Trend wrzesień 2001, 5. 6.Leinfelder K.F.: Rozwój materiałów łączących z zębiną. Wielki postęp w ostatnio produkowanych materiałach. Mag. Stom., 1993, 11:16-17. 7.Tay F.R., Pashley D.H.: Aggressiveness of contemporary self-etching systems. I: Depth of penetration beyond dentin smear layers. Dental. Materials 2001, 17 (4), 296-308. 8.Cehreli Z.C., Stephan A., Sener B.: Antymicrobial properties of self-etching primer-bonding systems. Oper. Dent. 2003, 28(2), 143-8. 9.Pashley E.L., Agee K.A., Pashley D.H., Tay F.R.: Effects of one versus two applications of an unfille, all-in-one ahesive on dentine bonding. J. Dent., 2002, 30 (2-3), 83-90. 10.Ernst C.P., Streicher S., Willershausen B.: Marginal adaptation of self-etching adhesives in class II cavities. J. Adheses. Dent. 2002, 4:223-231. 11.Brackett W.W., Covey D.A., St Germain H.A. Jr.: One-year clinical performance of a self-etching adhesive in class V resin composites cured by two methods. Oper. Dent.,2002, 27(3) 218-22.
Adres do korespondencji:
Katedra Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej Zakład Stomatologii Zachowawczej
20-081 Lublin, u. Karmelicka 7

Nowa Stomatologia 2/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia