Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2005, s. 118-120
Ewa Rusyan, Maria Dubielecka, Sylwia Małgorzata Słotwińska, Elżbieta Jodkowska
Ocena przydatności indykatora próchnicy w pracy klinicznej studentów III roku stomatologii
Evaluation of efficacy of a caries indicator in the clinical work of third-year dental students
Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
Dotychczasowe wyniki badań doświadczalnych i długoterminowe obserwacje kliniczne wskazują na konieczność stałego doskonalenia metod diagnozowania próchnicy. Prowadzone współcześnie prace laboratoryjne zmierzają do opracowania i wdrożenia do praktyki klinicznej metod coraz bardziej precyzyjnych i skutecznych oraz jak najmniej inwazyjnych. Jednym z uznanych i polecanych sposobów jest stosowanie tzw. indykatorów próchnicy – preparatów chemicznych, wybarwiających tkankę zębiny, w której doszło do uszkodzenia organicznej matrycy kolagenowej. Tego typu diagnozowanie próchnicy jest szczególnie przydatne w nauczaniu studentów i szkoleniu młodych lekarzy.
CEL PRACY
Celem prezentowanej pracy była ocena przydatności indykatora próchnicy Sable Seek & Seek amerykańskiej firmy Ultradent w pracy klinicznej studentów III roku stomatologii.
MATERIAŁ I METODY
W badaniach uczestniczyło 55 studentów III roku Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, którzy podczas ćwiczeń klinicznych korzystali z preparatu Sable Seek & Seek w celu ułatwienia prawidłowej oceny preparacji ubytków próchnicowych, ponadto wzięli udział w badaniach ankietowych.
Do badań zakwalifikowano 117 pacjentów leczonych w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej, u których występowały ubytki próchnicy pierwotnej. Po przeprowadzeniu wstępnego badania klinicznego przedmiotowego i podmiotowego z obserwacji wykluczono zęby z zapaleniem miazgi. Opracowanie ubytków odbywało się przy użyciu turbiny – w fazie wstępnej otwarcia ubytku i mikrosilnika – w fazie usuwania zębiny próchnicowej. U wszystkich pacjentów wykonano znieczulenie miejscowe lub przewodowe w zależności od potrzeb zabiegowych. Studenci preparowali ubytki wszystkich klas wg klasyfikacji Black´a, przy czym większość stanowiły ubytki klas I, II i V. Podczas każdego zabiegu indykator próchnicy był użyty 2- lub 3-krotnie. Pierwsza aplikacja Sable Seek & Seek była przeprowadzona po otwarciu i uformowaniu ubytku i miała na celu uwidocznienie całej zębiny zmienionej próchnicowo. Druga aplikacja odbyła się w fazie uznanej przez studenta za zakończenie oczyszczania ubytku. Trzecia aplikacja miała miejsce w przypadku, gdy po drugim nałożeniu indykatora próchnicy, w ubytku pozostały jeszcze wybarwione miejsca. Każdy etap pracy studenta był kontrolowany przez asystenta prowadzącego ćwiczenia kliniczne.
Na zakończenie pracy z preparatem Sable Seek & Seek studenci wypełnili ankietę odpowiadając na następujące pytania:
1. Czy praca z Sable Seek & Seek ułatwia rozpoznanie zębiny próchnicowej?
2. Czy czujesz się bezpieczniej wiedząc, że usuwasz tylko zębinę próchnicową?
3. Jak oceniasz w (skali 1-5) kolejne cechy preparatu:
a. konsystencję,
b. kolor,
c. łatwość aplikacji,
d. stopień trudności usuwania preparatu z ubytku.
WYNIKI
W przeprowadzonych badaniach klinicznych indykator Sable Seek & Seek zastosowano łącznie w 184 ubytkach; w tym opracowano 53-ubytki klasy I, 68 – klasy II, 21 – klasy III, 7 – klasy IV i 35 ubytków klasy V. Trzykrotna aplikacja indykatora miała miejsce głównie podczas preparowania ubytków klasy: IV, II i V, rozkład ich liczby w zależności od klasy i konieczności potrójnej aplikacji środka przedstawia rycina 1. Podczas opracowywania ubytków: I, II, III, IV klasy, w 12 (6,5%) zębach doszło do obnażenia miazgi (ryc. 2).
Ryc. 1. Wyniki badań klinicznych dla ubytków próchnicowych.
Ryc. 2. Obnażenie miazgi podczas preparacji 184 ubytków próchnicowych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Fasayama T., Terachima S.: Differentiation of two layers of caries dentin by staining. J. Dent. Res., 1972, 51, 866. 23. 2.Piątowska D.: Próchnica zębiny. Zarys kariologii. Piątowska D. Med. Tour Press International Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2002, 55-61. 3.Miyauchi H., et al.: Physiological reclassification of caries dentine. Bull. Tokyo Med. Dent. Univ., 1978, 25, 169. 4.McComb D.: Caries-detector dyes- how accurate and usefule are they? J. Can. Assoc., 2000, 66, 195. 5.Kidd E.A.M., et al.: The use of caries detector dye during cavity preparation. Br. Dent. J., 1989, 167, 132. 6.Kidd E.A.M., et al.: The use of caries detector dye during cavity preparation: a microbiological assessment. Br. Dent. J., 1993, 174, 245. 7.Van de Rijke J. W.: Use of dyes in cariology. Int. Dent. J., 1991, 41, 111. 8. Young D.A.: New caries detection technologies and modern caries manage merging the strategies. Gen. Dent., 2002, 50, 320. 9.Yip H. K., et al.: The specificity of caries detector dye in cavity preparation. Br. Dent. J., 1994, 174, 417.
Adres do korespondencji:
Zakład Stomatologii Zachowawczej
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa

Nowa Stomatologia 3/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia