Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2001, s. 43-45
Anna Grzegorczyk-Jaźwińska1, Danuta Cielecka2, Joanna Juskowa3,
Monika Borakowska-Siennicka1, Anna Gierczak2,
Urszula Ołdakowska-Jedynak3, Monika Turkowicz3
Występowanie Trichomonas tenax i stan jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki
The prevalence of trichomonas tenax and oral health in patients with renal transplantation
1z Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie,
Kierownik Zakładu: prof. AM dr hab. Renata Górska
2 z Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii CB AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Barbara Grytner-Zięcina
3z Kliniki Immunoterapii i Chorób Wewnętrznych IT AM w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Leszek Pączek
U pacjentów, których poddano przeszczepieniu nerki, funkcje układu odpornościowego są zaburzone z powodu przewlekłej niewydolności nerek, oraz na skutek długotrwałej terapii lekami immunosupresyjnymi i sterydami. Leki te obniżają odpowiedź obronną organizmu poprzez hamowanie rozpoznawania antygenu, hamowanie reakcji antygen-przeciwciało i hamowanie proliferacji limfocytów. Najczęściej ordynowana Cyclosporyna A hamuje humoralne i komórkowe reakcje odpornościowe, zmniejsza wytwarzanie i wydzielanie limfokin oraz redukuje ilość limfocytów T (głównie T helper). Kortykosterydy zaś upośledzają migrację leukocytów obojętnochłonnych monocytów i makrofagów (1). Długoletnia terapia lekami immunosupresyjnymi powoduje zmiany w przyzębiu i wpływa na stan błony śluzowej jamy ustnej. Obserwuje się również szereg zakażeń wirusowych, grzybiczych, bakteryjnych i pierwotniakowych (2).
U chorych po transplantacji nerki infekcje te przebiegają nieasymptomatycznie z ciężkimi objawami chorobowymi zagrażającymi życiu. U pacjentów tych opisano ujawnianie się oportunistycznych parazytoz o ciężkim przebiegu, takich jak: toxoplazmoza, leishmanioza narządowa, choroba Chagasa, babesioza i strongloidoza. Inne pasożyty nie wyróżniają się pod tym względem inie występują częściej niż u osób zdrowych, np. Demode foliculorum (3).
Zakażenie T. tenax – pospolitym pasożytem jamy ustnej, u osób immunologicznie kompetentnych, przebiega bezobjawowo. Jednocześnie, są obserwacje wskazujące, że występowanie i przebieg zakażenia rzęsistkiem, może mieć związek ze stanem układu immunologicznego. U pacjentów z obniżoną odpornością – w starszym wieku, z chorobą nowotworową, alkoholizmem, opisano przypadki rzęsistkowicy z objawami zapalenia narządów takich jak; oskrzela, płuca, ślinianki, a nawet wątroby i gruczołów mlekowych (4, 5). Obecność zwierzęcego T. canistomae w jamie ustnej pacjenta leczonego długotrwale sterydami, wydaje się potwierdzać możliwość zasiedlania przez pierwotniaki organizmu żywiciela w stanach niedoborów immunologicznych (6).
Celem pracy było zbadanie częstości występowania pasożytniczego pierwotniaka T. tenax oraz ocena higieny i stanu przyzębia jamy ustnej pacjentów po przeszczepieniu nerki, których poddano przewlekłej terapii lekami immunosupresyjnymi i sterydami (cyclosporyne A, azathioprine, prednisolone).
Materiał i metoda
Zbadano 50 pacjentów – grupa badana (gr. I) w wieku od 20 do 70 lat, w tym 21 kobiet i 29 mężczyzn, u których dokonano przeszczepienia nerki allogennej, w różnym okresie tj. od 4 tygodni do 20 lat. Wszyscy pacjenci przyjmowali leki immunosupresyjne (CsA, Immuran, CellCept, Encorton). Grupę kontrolną (gr. II) stanowiło 50 pacjentów (27 kobiet i 23 mężczyzn) w wieku od 22 do 72 lat, ogólnie zdrowych, ale z zapaleniem przyzębia.
Na wstępie u wszystkich pacjentów przeprowadzono płukanie jamy ustnej na obecność pierwotniaków. W tym celu, popłuczyn z jamy ustnej użyto do założenia hodowli na podłożu dwufazowym wg Smitch´a, a obecność T. tenax oceniano w badaniu mikroskopowym.
Metodami biologii molekularnej PCR-RFLP potwierdzono identyfikację gatunkową wykrytych rzęsistków.
Następnie przeprowadzono badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe, oraz szczegółowe przyzębia. Rejestrowano m.in. wiek, płeć, głębokość kieszonek przyzębnych (PD), utratę przyczepu łącznotkankowego (AL), % wskaźnik płytki nazębnej(% PLI) i % wskaźnik krwawienia (% GBI). Wskaźniki rejestrowano w kartach opracowanych w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie.
Wyniki i omówienie
Wyniki badań klinicznych zawarto w tabeli 1. Analiza parametrów klinicznych przyzębia wykazała, że u pacjentów gr. I po przeszczepieniu nerki i poddanych terapii lekami immunosupresyjnymi, w porównaniu z gr. II pacjentów ogólnie zdrowych, ale z zapaleniem przyzębia, stan przyzębia wyrażał się niższymi wskaźnikami GBI, AL i PD.
Tabela 1. Analiza parametrów w badaniach grupowych.
Nr grupy Obecność 
T. tenax
Ilość/procent
badanych osób
WiekPłećPDAL% PLI% GBI
KM
I(+)61251,50425,006,3398,3320,83
(-)448845,5517275,235,7375,8616,36
II
(kontrolna) 
(+)163258,31796,317,1266,7941,16
(-)346852,7520146,137,2858,0038,62

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 20 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Danysz A.: Kompendium farmakologii i farmakoterapii. Wydawnictwo Volumed, 1994, 169-174. 2. Węgorska D., Szymańska M.: Nietypowe zmiany błony śluzowej jamy ustnej u pacjenta leczonego Cyklosporyną A. Czas. Stom 1994, 47(2) 809-814. 3. Aydingoz I.E., Mansur T., Dervent B.. Demodex folliculorum in renal transplant patients. Dematology 1997195: 232-4. 4. El Kamel A. et al.: Pulmonary eosinophilia due to Trichomonas tenax. Thorax 1996 51: 554-555. 5. Shiota T. et al.: Trichomonas tenax empyema in an immunocompromised patient with advanced cancer. Parasite 1998 5: 375-7. 6. Grytner-Zięcina B. et al.: First reports of trichomonosis of the human oral cavity induced by Tetratrichomonas canistomae. Acta Parasitol. 2000 45: 207. 7. Feki A.: Molet B.. Importance des protozoaires Trichomonas tenax et Entamoeba gingivalis dans la cavité buccale humaine. Revue d´Odonto-Stomatologie 1990 19: 37-45. 8. Grzegorczyk-Jaźwińska A. i wsp.: Występowanie Trichomonas tenax u osób z zapaleniem przyzębia. Wiad. Parazytol. 1997 43: 405-410. 9. Cambon M. et al.: Oral protozoans and diabetes: study in 117 patients. J. de Biol. Buccale 1979 7: 27-30. 10. Vráblic J. et al.: K výskytu prvokov Entamoeba gingivalis a Trichomonas tenax v ú stach detí a mladeze s hyperplastickou gingivití dou po fenytoine. Bratisl. Lek. Listy 1992 93: 136-140. 11. Duboucher C. et al.: Salivary trichomoniasis. A case report of infestation of a submaxillary gland by Trichomonas tenax. Arch. Pathol. Lab. Med. 1994 119: 277-279. 12. Duboucher C. et al.: Lymph node infection by Trichomonas tenax: report of case with coinfection by Mycobacterium tuberculosis. 2000, Hum. Pathol. 31: 1317-21. 13. Thambo S., Passalacqua W. et al.: Chagas´ disease in patients with renal transplantation. Rev. Med. Chil. 1989 117: 18-22. 14. DeVault G.A. et al.: Opportunistic infections with Strongyloides stercoralis in renal transplantation. Rev. Infect. Dis. 1990 12: 653-71. 15. Chieffi P.P. et al.: Infection by Cryptosporidium parvum in renal patients submitted to renal transplant or hemodialysis. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 1998 31: 333-7. 16. Metge S. et al.: A case of Enterocytozoon bieneusi infection in an HIV-negative renal transplant recipient. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2000 19: 221-3. 17. Chappell L.H., Wastling J.M.: Cyclosporin A: antiparasite drug, modulator of the host-parasite relationship and immunosuppressant. Parasitology, 1992 105 Suppl: S25-40. 18. Kocken C.H. et al.: Plasmodium vivax: in vitro antiparasitic effect of cyclosporins. Exp. Parasitol. 1996 84: 439-43. 19. Matsuzawa K. et al.: Immunosuppressive and antiparasitic effects of cyclosporin A on Hymenolepis nana infection in mice. Int. J. Parasitol. 1998 28: 579-88.
Nowa Stomatologia 4/2001
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia