Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001, s. 109-116
w imieniu wychowanków
Roman Szulc
Wkład Wielkopolan w rozwój anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce Komisja ds. Anestezjologii i Reanimacji Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
posiedzenie plenarne poświecone 70-leciu
urodzin profesora Witolda Jurczyka
AKADEMIA MEDYCZNA
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Instytut Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Kamińsko k/Poznania; 24.03.2001
W rozszerzonym posiedzeniu z okazji jubileuszu prof. zw. dr hab. n. med. Witolda Jurczyka, długoletniego przewodniczącego w poprzednich kadencjach – poza aktualnymi członkami Komisji, uczestniczyli zaproszeni byli jej członkowie oraz grono uczniów i przyjaciół Jubilata.
Otwierając posiedzenie, przewodniczący Komisji prof. Roman Szulc zwrócił uwagę, że aktualne spotkanie jest równocześnie świętem polskiej anestezjologii akademickiej, czego potwierdzeniem jest obecność tu prawie wszystkich kierowników Katedr i Zakładów Anestezjologii naszego kraju.
Przewodniczący odczytał życzenia, jakie na jego ręce przesłał, w imieniu Prezesa PAN, prof. Mossakowskiego i swoim własnym wiceprezes prof. Jerzy Kołodziejczak. Odczytał również przesłane do prof. Jurczyka listy gratulacyjne – wśród nich od nestora anestezjologii światowej 94-letniego prof. Torstena Gordha (który artykuł o Jego jubileuszu przeczytał w marcowym numerze European Journal of Anaesthesiology) oraz od prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. Wojciecha Gaszyńskiego.
Część referatową posiedzenia wypełniły wystąpienia profesora Jurczyka poświęcone anestezjologii w Wielkopolsce (bogato ilustrowane, również fragmentami historycznych filmów) i prof. Andrzeja Küblera pt. „Anestezjologia w XXI wieku – perspektywy i zagrożenia” (referat ten zostanie wydrukowany w numerze następnym).
Okazją do dyskusji i wspomnień było spotkanie w ramach kończącego uroczystości jubileuszowe bankietu, poprzedzonego półgodzinnym koncertem pianistycznym w wykonaniu prof. Andrzeja Tatarskiego – kierownika Katedry Pianistyki Akademii im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.
Profesor Witold Jurczyk urodził się 19 marca 1931 r. w Kcyni k/ Bydgoszczy. Jego ojcem był znany i zasłużony nauczyciel, Emil – którego imię nosi obecnie jedna z ulic w tym mieście. Witold po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, które w 1954 r., w wydzielonej z Uniwersytetu, Poznańskiej Akademii Medycznej.
Już w czasie studiów rozpoczął pracę w oddziale chirurgii Miejskiego Szpitala im. Józefa Strusia.Nauczycielem, który zainteresował studenta Jurczyka problemami znieczulenia był dr B. Bogacki, który w końcu lat 40-tych ukończył kurs podstawowy z zakresu anestezjologii prowadzony w Warszawie przez dr Ole Friberga, ucznia prof. Torstena Gordha ze Sztokholmu.
Fascynacja W. Jurczyka nowoczesnym znieczuleniem zaowocowała zorganizowaniem przez Niego zespołu, który 2 października 1953 r. przeprowadził, jako jeden z pierwszych w Polsce zabieg w hipotermii. W 1955 r. po utworzeniu z oddziału, w którym pracował nadal, III Kliniki Chirurgicznej AM, lek. Witold Jurczyk został kierownikiem zespołu anestezjologicznego kliniki, mimo że nie była to jeszcze w Polsce uznana specjalność medyczna. Dlatego w 1958 r. uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii, zaś w 1962 r. dyplom lekarza specjalisty anestezjologa, Kierownikiem Jego specjalizacji był doc. Mieczysław Justyna, pionier anestezjologii polskiej i członek honorowy Europejskiej Akademii Anestezjologii. Na przełomie lat 1961-1962 odbył 6-miesięczny staż w Paryżu u prof. Du Bouchet i prof. dr Guy Vourch´a, a w 1966 r. przebywał w Wiedniu u prof. O. Mayrhofera.
W listopadzie 1962 r. Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu powierzył dr W. Jurczykowi organizację i prowadzenie Zakładu Anestezjologii. Zorganizowany przez Niego, na wzór francuski, Oddział Reanimacyjny stał się zalążkiem działającej obecnie w Instytucie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Witold Jurczyk stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu, po obronie w 12.04.1961 r. pracy pt.: „Zaburzenia przewietrzania płuc u chorych po operacjach w jamie brzusznej”, a stopień naukowy doktora habilitowanego i veniam legendi przyznała w grudniu 1965 r. ta sama Rada po kolokwium habilitacyjnym, na podstawie pracy pt. „Doświadczalne zatrzymanie czynności serca przez niedotlenienie i hipotermię”. W 1970 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, będąc wówczas najmłodszym profesorem w Polsce, a w 1975 r. został mianowany profesorem zwyczajnym.
W Uczelni macierzystej Witold Jurczyk piastował godność Prorektora (w latach 1969-1975), a w Towarzystwie Anestezjologów Polskich był sekretarzem Zarządu Głównego (1962-1970), w latach 1970-1973 prezesem (dalej do 1982 r. piastował godność sekretarza generalnego Towarzystwa), którego jest członkiem honorowym. Przez 15 lat (w okresie 1974-1989) był doradcą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej ds. anestezjologii i intensywnej terapii, jako konsultant krajowy, a następnie jako przewodniczący zespołu konsultanta krajowego. Ponadto w latach 1994-1998 był specjalistą krajowym ds. Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. Trzeba podkreślić, że ówczesny wysoki poziom anestezjologii, jak i obecny kształt naszej specjalności w Polsce jest w istotnym stopniu wynikiem pracy W. Jurczyka na tym stanowisku.
W kierowanym przez 40 lat Zakładzie, przekształconym w 1977 r. w Instytut Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Jubilat promował 29 zakończonych i 2 wszczętych przewodów doktorskich. Wśród doktorantów byli doc. Mieczysław Justyna i dr Marian Miśkiewicz – Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w latach 1992-93. Niżej podpisany ma zaszczyt zaliczyć się do również do grona doktorantów Jubilata. W wchodzących w skład Instytutu jednostkach 11 kolegów się habilitowało, a spośród nich 8 nadano już tytuły profesorskie.
W 1967 r. Witold Jurczyk zorganizował w Poznaniu III Międzynarodowe Sympozjum Anestezjologii z udziałem 300 uczestników z zagranicy, zaś w 1992 r. XIV Posiedzenie Naukowe Europejskiej Akademii Anestezjologii. Dzięki Jego inicjatywie Akademia Medyczna w Poznaniu zaliczyła w poczet swych doktorów honoris causa profesorów Roberta . Macintosha, Otto Mayrhofera, Jeana Lassnera, Wladimira Niegowskiego, Wolfganga Dicka i pierwszego profesora anestezjologii w Polsce, Stanisława Pokrzywnickiego.
W. Jurczykowi członkostwa honorowe przyznały Towarzystwa Anestezjologiczne Bułgarii, Czechosłowacji, Jugosławii, Niemiec, i Związku Radzieckiego. Jest również członkiem korespondentem Towarzystwa Anestezjologów Austrii, zaś w latach 1978-1984, jako członek współzałożyciel Europejskiej Akademii Anestezjologii został również wybrany do Jej pierwszego Senatu.
Opublikował ponad 300 prac naukowych, w tym redagował 3 podręczniki i napisał liczne rozdziały w podręcznikach, również i z zakresu innych specjalności.
Witold Jurczyk jest członkiem kolegiów redakcyjnych następujących polskich czasopism: Anestezjologia Intensywna Terapia, Medycyna Intensywna i Ratunkowa, Nowiny Lekarskie. Jest członkiem Wydziału Lekarskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i współtwórcą Komisji Medycyny Okołooperacyjnej tego Wydziału (1999 r.). Był ponadto wieloletnim przewodniczącym Komisji Patofizjologii Anestezji i Resuscytacji Komitetu Patofizjologii, a także członkiem Komitetu Terapii Doświadczalnej PAN, członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej i Rad Naukowych Instytutu Kardiologii i Instytutu Gruźlicy.
W. Jurczyk od 1994 r. kieruje Ośrodkiem Szkolenia Podyplomowego Europejskiej Fundacji Rozwoju Anestezjologii (FEEA, Foundation Européenne D´Enseignement en Anesthesiologie) w Poznaniu, poszerzonym obecnie o filie w Warszawie i Krakowie.
W 1996 r. był współtwórcą, a następnie prezesem Towarzystwa Naukowego im. Roberta Kocha w Wolsztynie, gdzie dzięki m.in. inicjatywie Jubilata otwarto Muzeum poświęcone pamięci tego wybitnego lekarza i badacza.
Nie zapomniano o W. Jurczyku w Kcyni, mieście urodzin i lat młodości, gdzie Jego zasługi doceniono nadaniem w 1988 r. tytułu obywatela honorowego tego miasta. Dzięki Jego inicjatywie w następnym roku powstała w Kcyni Fundacja na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Polonia Restituta.
Jest mężem Aleksandry z domu Kaizer, cenionego w Polsce chirurga ręki, ojcem dwóch córek i dziadkiem trzech wnucząt, które wg słów Jubilata czynią Jego prywatny żywot bardzo radosnym.
Z okazji pięknego jubileuszu przekazujemy Drogiemu Nauczycielowi i Przyjacielowi wszystkich dotychczasowych pokoleń anestezjologów w Polsce serdeczne gratulacje wraz z wyrazami czci i szacunku,
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001