Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2008, s. 3-6
*Aleksandra Hilt, Małgorzata Daszkowska, Magdalena Wochna-Sobańska
Spostrzeżenia dotyczące stanu i potrzeb leczniczych uzębienia dzieci przedszkolnych z Łodzi
Observations considering the condition and treatment needs of pre-school children´s dentition in Łódź
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Magdalena Wochna-Sobańska
Wstęp
Analizując dane uzyskane z badań epidemiologicznych z ostatnich lat obserwuje się duże trudności z osiągnięciem oczekiwanej redukcji próchnicy zębów u dzieci. Złe wyniki dotyczą dynamicznego rozwoju choroby próchnicowej zębów mlecznych i przedwczesnej ich utraty, co prowadzi w konsekwencji do wad zgryzu i problemów zdrowotnych zębów stałych.
Celem pracy była ocena występowania próchnicy zębów u dzieci przedszkolnych z Łodzi oraz wskazanie potrzeb leczniczych ich uzębienia.
Materiał i metoda
Badaniem objęto 255 losowo wybranych dzieci – 118 chłopców i 137 dziewcząt, uczęszczających do przedszkoli na terenie Łodzi (tab. 1). Dzieci zostały podzielone na 2 grupy wiekowe: do grupy I zaliczono dzieci 5-letnie (54 chłopców i 64 dziewczynki), u których badano stan zębów mlecznych – liczbę zębów z ubytkami próchnicowymi, liczbę zębów z wypełnieniami i liczbę zębów usuniętych z powodu próchnicy. Grupę II stanowiły dzieci 6-letnie (64 chłopców i 73 dziewczynki), u których oprócz zębów mlecznych zbadano stan zdrowotny zębów pierwszych stałych trzonowych (PST). Stan uzębienia oceniono używając standardowych narzędzi diagnostycznych w oświetleniu lampą czołową. Dane zapisywano do karty badań.
Tabela 1. Liczebność zbadanej grupy dzieci z uwzględnieniem płci.
 Dzieci 5-letnieDzieci 6-letnie
n%n%
chłopcy5445,86446,7
dziewczynki6454,27353,3
razem118100137100
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej stosując test niezależności chi-kwadrat lub test chi-kwadrat z poprawką Yates´a i test dla dwóch prób niezależnych.
Wyniki badań
Frekwencję próchnicy, jej intensywność oraz wskaźnik leczenia zębów analizowano oddzielnie dla uzębienia mlecznego dzieci z obu grup wiekowych i stałego dzieci 6-letnich. Z uzyskanych wyników można wnioskować, że w obu grupach wiekowych, w uzębieniu mlecznym 5-latków jak i stałym 6-latków próchnica częściej występowała u dziewcząt niż chłopców. Różnice te nie były jednak istotne statystycznie.
Frekwencja próchnicy zębów mlecznych u badanych dzieci 5-letnich wyniosła 71,2% a u 6-letnich 89,1%. Dane te przedstawia tabela 2. Dzieci wolne od próchnicy zębów mlecznych stanowiły niewielki odsetek: 28,8% w grupie I i 10,9% w II grupie. Wskaźnik intensywności próchnicy – puw u badanych dzieci wyniósł 4,41 u 5-latków i 5,04 u 6-latków. Wskaźnik ten był wyższy u dziewcząt niż u chłopców w obu grupach wiekowych. Różnice te były istotne statystycznie (p<0,01 i p<0,05). Wartości wskaźnika intensywności próchnicy i jego składowych przedstawia tabela 3. Wynika z niej, że zęby dotknięte próchnicą stanowią największą składową wskaźnika puw. W grupie I i II wartości składowej „p” były zbliżone i wyniosły odpowiednio 4,02 i 3,98. Wyższe wartości uzyskano u dziewcząt w obu grupach wiekowych. Różnice wartości składowej „p” wskaźnika puw u dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych były istotne statystycznie (5-latki: p<0,01; 6-latki: p<0,05). W grupie 5-latków nie odnotowano zębów usuniętych z powodu próchnicy, w grupie 6-latków składowa „u” była niewielka i wyniosła 0,09. Składowa „w” wskaźnika była niższa w grupie I – 0,39 niż II – 0,97. Różnice nie były istotne statystycznie.
Tabela 2. Frekwencja próchnicy zębów w badanej grupie dzieci.
 Dzieci 5-letnieDzieci 6-letnie
zęby mlecznezęby stałe
n%n%n%
chłopcy34636093,8812,5
dziewczynki5078,16284,91317,8
razem8471,212289,12115,3
Tabela 3. Średnie wartości wskaźników intensywności próchnicy (puw/PUW) i jej składowych w obu grupach wiekowych.
 Dzieci 5-letnieDzieci 6-letnie
puwpuwpuwpuwPUWPUW
chłopcy2,9600,413,373,360,050,914,310,0600,020,08
dziewczynki4,9100,385,284,520,121,035,670,14000,14
razem4,0200,394,413,980,090,975,040,100,010,11
p/P – liczba zębów mlecznych (p) lub stałych (P) z ubytkami próchnicowymi.
u/U – liczba zębów mlecznych (u) lub stałych (U) usuniętych z powodu próchnicy.
w/W – liczba zębów mlecznych (w) lub stałych (W) z wypełnieniem ubytku.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ferro R., et al.: Prevalence and severity of dental caries in 5- and 12-year old children in the Veneto region (Italy). Community Dent Health. 2007; 24, 2: 88-92. 2. Anderson M., et al.: Detection of approximal caries in 5-year old Swedish children. Caries Res., 2005; 39, 2: 92-9. 3. Menghini G., et al.: Caries prevalence among 5-year-olds in the city of Winterthur in the year 2001. Schweiz Monatsschr Zahnmed., 2003; 113, 5: 519-23. 4. Karczmarek U., et al.: Stan uzębienia 4-5-letnich dzieci wrocławskich. Dent. Med. Probl., 2002; 39, 2: 227-31. 5. Fetkowska-Mielnik K., Kogut G.: Ocena stanu uzębienia mlecznego u dzieci przedszkolnych z Lublina. Czas. Stom., 1991; 44, 5: 349-53. 6. Kruszyńska-Rosada M., Borysewicz-Lewicka M.: Kliniczna ocena zaawansowania próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Czas. Stom., 2000; 53, 6: 345-51. 7. Piętowska M., Perendyk J.: Stan zdrowotny uzębienia dzieci 6-letnich z makroregionu Warszawy. Prz. Stom. Wieku Rozw., 1999; 1, 25: 33-6. 8. Matthews-Brzozowska T., et al.: Stan mlecznych zebów trzonowych i ocena następstw ich przedwczesnej utraty u dzieci w wieku przedszkolnym. Dent. Med. Probl., 2003; 40, 2: 313-17. 9. Ciesielska M., et al.: Stan uzębienia dzieci sześcio- i siedmioletnich zamieszkałych na terenie województwa krakowskiego. Czas. Stom., 1997; 50, 8: 548-55. 10. Milewska R., et al.: Próchnica zębów dzieci 6-letnich na terenie dawnego województwa białostockiego. Czas. Stom., 2001; 54: 10-4. 11. Małkiewicz K., et al.: Frekwencja i intensywność próchnicy u dzieci 6- i 12-letnich w województwie mazowieckim. Nowa Stom., 2006; 1: 11-4. 12. Malepszy A., et al.: Stan uzębienia i potrzeby lecznicze 6-letnich dzieci z województwa wrocławskiego. Prz. Stom. Wieku Rozw., 1996; 13, 1: 30-3. 13. Doellinger R., et al.: Ocena stanu uzębienia mlecznego i stałego oraz warunków zgryzowych u dzieci 6-letnich z województwa katowickiego i bielskiego. Mag. Stom., 1998; 4: 22-5. 14. Szewczyk M., et al.: Stan uzębienia dzieci 6-letnich w Polsce na podstawie badań epidemiologicznych przeprowadzonych w 1995 roku. Prz. Stom. Wieku Rozw., 1998; 21, 1: 46-8. 15. Wochna-Sobańska M., et al.: Próchnica zebów dzieci w wieku 6, 7, 12 i 18 lat zamieszkałych w Łodzi oraz małym miasteczku i wsiach województwa łódzkiego. Prz. Stom. Wieku Rozw., 1995; 3, 11-12: 28-30. 16. Wochna-Sobańska M., et al.: Próchnica zębów stałych i wiek charakterystyczny u dzieci łódzkich. Prz. Stom. Wieku Rozw., 1993; 3: 5-7. 17. Szydłowska-Walendowska B., et al.: Zachorowalność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwalifikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej. Czas. Stom., 2005; 58, 5: 323-27.
otrzymano: 2008-01-12
zaakceptowano do druku: 2008-02-12

Adres do korespondencji:
*Aleksandra Hilt
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251, 90-913 Łódź
tel./fax: (0-42) 675-75-16
e-mail: aleksandrah@interia.eu

Nowa Stomatologia 1/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia