Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1-2/2009, s. 9-12
*Sylwia Chroma, Ewa Iwanicka-Grzegorek
Ocena stanu jamy ustnej u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane – badania pilotażowe
Estimation of oral hygiene status in Multiple Sclerosis patients – a pilot research
Zakład Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska
WSTĘP
Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex) jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się obecnością rozsianych ognisk demielinizacji w mózgu i rdzeniu kręgowym (1). Wraz z upływem czasu choroby, dołączają się i utrwalają liczne zaburzenia neurologiczne. Bardzo częstym pierwszym objawem tej choroby jest nagłe pojawienie się kłopotów z chodzeniem, czasami może wystąpić także niesprawność mięśni kończyn górnych, zwłaszcza dłoni.
Stwardnienie rozsiane występuje z częstotliwością 30-100 zachorowań na 100 000 mieszkańców, głównie osób w wieku 30-35 lat, rasy białej mieszkających w strefie klimatu umiarkowanego i chłodnego (2). Etiologia choroby nie jest w pełni poznana. Obecnie sądzi się, że stwardnienie rozsiane może mieć tło genetyczne, autoimmunologiczne, infekcyjne, a nawet neurodegeneracyjne (3). Wśród możliwych czynników infekcyjnych związanych z etiologią stwardnienia rozsianego wymienia się potencjalnie patogenne wirusy takie jak: wirusy Herpes typ 6, MRSV – retrowirus związany ze stwardnieniem rozsianym, korona wirusy, wirus JC i EBV – wirus Epstein-Barr (4). Sugeruje się, że przyczyną choroby mogą być również opary rtęci wydobywające się z wypełnień amalgamatowych podczas żucia czy spożywania gorących pokarmów, jednak te sugestie nigdy nie zostały w pełni naukowo udowodnione w badaniach randomizowanych (5).
Jest to choroba, która przebiega różnie, może przebiegać z kolejnymi rzutami i remisjami, albo od początku jest przewlekła, lub po okresie rzutów i remisji przybiera wtórnie postać przewlekłą.
Charakterystyczne dla stwardnienia rozsianego są wygórowane odruchy głębokie, często pojawia się objaw Babińskiego, mogą występować drżenia kończyn przypominające chorobę Parkinsona.
Objawy choroby są bardzo różnorodne, najczęściej spotyka się zaburzenia czucia obwodowego, parestezje dotyczące jednej lub obu kończyn, tułowia, a także twarzy, neuralgię nerwu trójdzielnego, zaburzenia widzenia, zawroty głowy, oczopląs, głuchotę. Chorzy na stwardnienie rozsiane, w miarę postępu choroby, tracą manualną sprawność, co uniemożliwia im poruszanie się oraz dbałość o własną higienę, w tym i o higienę jamy ustnej.
W utrzymaniu prawidłowej higieny jamy ustnej ogromne znaczenie ma regularne i prawidłowe szczotkowanie zębów, gdzie duże znaczenie ma sprawność manualna. Profesjonalna profilaktyka przeprowadzana w domu i w gabinecie stomatologicznym skutecznie wpływa na redukcję bakterii powodujących próchnicę zębów. W celu polepszenia higieny jamy ustnej stosujemy płukanki o działaniu bakteriobójczym lub bakteriostatycznym.
Bardzo istotnym czynnikiem, wpływającym na zdrowie jamy ustnej jest prawidłowe wydzielanie śliny przez gruczoły ślinowe, które odbywa się na drodze nerwowej.
CEL PRACY
Celem pracy jest ocena stanu jamy ustnej u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w oparciu o wskaźniki dotyczące higieny (OHI), obecności i umiejscowienia płytki bakteryjnej prowadzącej do ryzyka rozwoju choroby próchnicowej (API), wskaźnika krwawienia (GBI) oraz historii choroby próchnicowej (PUW).
MATERIAŁ I METODY
W badaniu wzięło udział 25 osób chorych na stwardnienie rozsiane w wieku od 23 do 64 lat. Przebadano 19 kobiet oraz 6 mężczyzn. Okres trwania choroby u badanych osób wynosił od 2 do 25 lat, średnio 12.
Osoby badane pochodziły z Warszawy i regionu warszawskiego.
Pacjentów z badanej grupy podzielono na dwie grupy wiekowe:
I grupa: osoby w wieku 35-44 lat.
II grupa: osoby powyżej 44. roku życia.
Dokonano także podziału na grupę osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, aby ocenić stan higieny jamy ustnej u badanych z uwzględnieniem sprawności manualnej.
Odsetek procentowy badanych przedstawia się następująco:
19 kobiet to 76%, 6 mężczyzn to 24%, osoby w wieku 35-44 lat to 16 osób czyli 64%, osoby w wieku powyżej 44 lat 36%, 13 osób pełnosprawnych to 52%, natomiast osoby niepełnosprawne stanowią 12 czyli 48%.
W warunkach gabinetu stomatologicznego, w świetle lampy bezcieniowej z użyciem zgłębnika i lusterka stomatologicznego przeprowadzono badanie przedmiotowe i oceniono:
1) Wskaźnik OHI wg Greena i Vermilliona oceniający stan higieny jamy ustnej w badanej grupie.
2) Wskaźniki obrazujące umiejscowienie płytki (API) i krwawienie z dziąseł GBI, które obrazują ryzyko wystąpienia choroby próchnicowej (1).
3) Wskaźnik PUW, który obrazuje historię choroby próchnicowej.
Wyniki badań rejestrowano w kartach pacjentów.
WYNIKI
W całej badanej grupie stan higieny oceniono jako średni, OHI 1,5.
W badanej grupie wartości wskaźnika OHI przedstawiały się od 0 do 2,86.
Osoby będące w przedziale wiekowym 35-44 lat miały średnią wartość wskaźnika OHI wynoszącą 1,25, natomiast pacjenci z drugiej grupy wiekowej mieli średnią wartość wskaźnika OHI 2,1.
W grupie osób pełnosprawnych zanotowano średnią wartość wskaźnika OHI równą 1,95, natomiast w grupie osób niepełnosprawnych 1,5.
Aby określić stan higieny jamy ustnej, a tym samym ryzyko występowania próchnicy zębów, musimy ocenić obecność płytki bakteryjnej oraz obecność krwawienia z dziąseł. W tym celu stosujemy wskaźniki: API i GBI.
Oceniając stan kliniczny dziąseł przy użyciu wskaźnika GBI uzyskano wartości od 0 do 12%, średnio 5% w całej grupie badanej. Pacjenci z grupy wiekowej 35-44 lat posiadali średnią wartość wskaźnika równą 4,5% natomiast pacjenci z drugiej grupy wiekowej posiadali wartości wskaźnika GBI równą 10%.
Z kolei u osób pełnosprawnych wartość średnia wskaźnika GBI była równa 8%, natomiast u osób niepełnosprawnych otrzymano wartość średnią równą 2,5%.
Kolejnym wskaźnikiem ocenianym w badanej grupie był wskaźnik API. W całej grupie badanej wielkość wskaźnika wahała się od 0 do 33,6%, średnio 12%.
Pacjenci, którzy byli w pierwszej grupie wiekowej mieli średnią wartość wskaźnika API w wysokości 18%, natomiast pacjenci z drugiej grupy wiekowej mieli średnią wartość wskaźnika równą 26%.
Badany wskaźnik w grupie osób pełnosprawnych występował w średniej wielkości równej 19%, a u osób niepełnosprawnych wartość średnia była równa16% (tab. 1 i 2).
Tabela 1. Wysokość wskaźników OHI, API, GBI w badanych grupach wiekowych.
GrupyOHIAPIGBI
35-44-latkowie1,2518%4,5%
45-62-latkowie2,126%10%
Średnio1,512%5%
Tabela 2. Wysokość wskaźników OHI, API, GBI w grupach osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych.
GrupyOHIAPIGBI
pełnosprawni1,9519%8%
niepełnosprawni1,516%2,5%
W celu analizy historii choroby próchnicowej oblicza się wskaźnik PUW, który składa się z sumy liczby zębów z próchnicą, zębów usuniętych oraz z sumy zębów prawidłowo wypełnionych.
W badanej grupie PUW wynosił od 5 do 27, średnio 15.
W grupie osób w przedziale wiekowym 35-44 lat wskaźnik PUW wynosił średnio 9 natomiast u pacjentów z drugiej grupy wiekowej badany wskaźnik wynosił średnio18.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Stelmasiak Z: Problemy diagnostyczne stwardnienia rozsianego. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2005; 39: 700-702. 2. Woszczak M: Postępowanie rehabilitacyjne w stwardnieniu rozsianym. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2005; 39: 717-719. 3. Mycko M: Czy genetyka może wyjaśnić problemy stwardnienia rozsianego? Neurologia i Neurochirurgia Polska 2005; 39: 695-697. 4. Losy J: Immunopatogia stwardnienia rozsianego. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2005; 39: 697-700 5. Muter J et al.: Amalgam risk assessment with coverage of references up to 2005. Gesundheitswessen 2006; 68: 6-15. 6. Iwanicka-Frankowska E i wsp.: Stan zdrowia jamy ustnej polskiej populacji osób dorosłych w wieku 35-44 lat w latach 1998-2002. Stomatologia Współczesna 2003; 10: 9-13. 7. Iwanicka-Frankowska E i wsp.: Stan zdrowia jamy ustnej polskiej populacji osób dorosłych w wieku 65-74 lat w ostatnim pięcioleciu. Stomatologia Współczesna 2003; 10: 9-13. 8. Iwanicka Frankowska E i wsp.: Stan przyzębia i potrzeby profilaktyczno-lecznicze grupy osób dorosłych z regionu Warszawy. Nowa Stomatologia 2003; 3: 148-153. 9. Bachanek T i wsp.: Stan uzębienia i potrzeby lecznicze pacjentów leczonych z powodu stwardnienia rozsianego. Czasopismo Stomatologiczne 1998; 51: 178-183. 10. Chałas R i wsp.: Poziom magnezu w ślinie osób chorych na stwardnienie rozsiane. Biuletyn Magnezologiczny 2001; 6: 5-10.
otrzymano: 2009-03-09
zaakceptowano do druku: 2009-03-20

Adres do korespondencji:
*Sylwia Chroma
Zakład Stomatologii Zachowawczej, Instytut Stomatologii WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: 0(22) 502 20 32
e-mail: schroma@o2.pl

Nowa Stomatologia 1-2/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia