Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Pediatria 3/2004, s. 116
Rafał Koba, Krzysztof Denis
Analiza wyników leczenia ostrych stanów zagrożenia życia u dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego w warunkach oddziału intensywnej terapii dziecięcej*
Opiekun pracy: dr n. med. Kamila Gumprecht
Opiekun koła: dr hab. n. med. Janusz Bursa
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Janusz Bursa
STRESZCZENIE
U dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego leczonych agresywną chemioterapią mogą wystąpić stany zagrożenia życia wymagającego leczenia w warunkach Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej. Celem badania była ocena skuteczności leczenia w warunkach OITDz dzieci z chorobami układu krwiotwórczego, u których wystąpił stan zagrożenia życia w trakcie chemioterapii.
Porównano także ogólną ilość pacjentów z rozpoznaniem chorób układu krwiotwórczego do wszystkich pacjentów przyjętych do OITDz. Przeanalizowano częstość zgonów w porównywanych grupach.
METODYKA
Badaniem retrospektywnym objęto heterogenną grupę 42 dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego, leczonych 46 razy w Klinice Intensywnej Terapii Dziecięcej II Katedry Pediatrii Ś.A.M. w okresie od 01.1997r do 12.2002r.
Niektóre dzieci były leczone w OITDz więcej niż jeden raz. W ocenie wyników leczenia uwzględniono wybrane czynniki kliniczne i demograficzne takie jak: płeć, wiek, rozpoznaną chorobę nowotworową układu krwiotwórczego, rodzaj rozpoznania zagrażającego życiu, czas hospitalizacji. Skuteczność leczenia oceniano tylko do momentu wypisania z Kliniki Intensywnej Terapii Dziecięcej do oddziału macierzystego.
PODSUMOWANIE
1. W czasie hospitalizacji w OIT zmarło 24 spośród badanych dzieci (52%), w tym w 11 przypadkach (46%) zgon nastąpił do 4 tygodni od rozpoznania choroby zasadniczej.
2. W ciągu pierwszych 24 godzin pobytu w OIT zmarło 11 dzieci (46% zmarłych).
3. W przypadku rozpoznania rozwiniętego wstrząsu hypowolemicznego śmiertelność była największa (71%).
4. Wsparcia oddechowego wymagało 29 dzieci (tlenoterapia bierna – 2; wentylacja mechaniczna płuc – 27 dzieci, spośród których 11 zmarło).
5. Rodzaj ciężkiej choroby układu krwiotwórczego, wiek oraz płeć badanych nie rzutują znamiennie na ilość zgonów.
6. Większość dzieci (58%) miało rozpoznaną aplazję szpiku w wyniku chemioterapii.
7. Ilość niepowodzeń leczenia u dzieci z badanej grupy stanowi 15,7% ogólnej liczby niepowodzeń leczenia w Klinice Intensywnej Terapii Dziecięcej.
WNIOSKI
- Z doświadczeń własnych w Klinice Intensywnej Terapii Dziecięcej II Katedry Pediatrii wynika, że leczenie ostrych stanów zagrożenia życia u dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego pozwala niespełna połowie pacjentów na przeżycie i daje szansę kontynuowania właściwego leczenia hematologicznego.
- Ilość zgonów dzieci z grupy badanej w sposób znamienny statystycznie rzutuje na wyniki leczenia w OITDz.
*Streszczenie pracy nagrodzonej na konferencji STN w Katowicach w 2003 r.
Nowa Pediatria 3/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria