Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 5/1999
Renata Dudek
Hiperbilirubinemia noworodków w materiale własnym Kliniki Patologii Noworodka
Pathologic jaundice of newborn – observations in Neonatal Clinic
z Kliniki Patologii Noworodka II Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Celem doniesienia jest ocena częstości występowania różnych postaci żółtaczek patologicznych okresu noworodkowego w oddziale patologii noworodka w latach 1997-98.
Materiał i metoda
Analizowany materiał obejmuje 342 noworodki hospitalizowane w Klinice Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1997-98. Hiperbilirubinemię o różnym charakterze stwierdzono u 77 dzieci, co stanowi 22,5% wszystkich noworodków (tab. 1). Wśród 77 noworodków z żółtaczką patologiczną chłopcy stanowi 61%, a dziewczynki 39% (tab. 2). Wiek płodowy badanych noworodków mieścił się w granicach od 32-43 Hbd. Noworodków donoszonych (38-42 Hbd) było 55 (77%), wcześniaków (32-38 Hbd) 21 (27,3%), a noworodków przenoszonych (> 42 Hbd) 1 (1,3%) (tab. 3). Masa ciała badanych dzieci mieściła się w granicach od 1700 g do 4600 (tab. 4). Średnia masa ciała wynosiła 3020,3 g. Troje noworodków wykazywało cechy dystrofii wewnątrzmacicznej.
Tabela 1. Liczba noworodków.
LataOgółem noworodkówHiperbilirubinemia%
19971824021,9
19981603723,1
Ogółem3427722,5
Tabela 2. Płeć badanych noworodków.
PłećOgółem%
męska4761
żeńska3039
Tabela 3. Wiek płodowy badanych noworodków.
Wiek płodowy (Hbd)Ogółem%
32-382127,2
38-425571,7
> 4211,3
Tabela 4. Masa urodzeniowa badanych noworodków.
Masa urodzeniowa (g)Ogółem%
1500-250079,1
2500-35005167,2
> 35001923,7
Za żółtaczkę patologiczną przyjęto taką, w której stwierdzono (11):
1. Poziom bilirubiny w 1 dobie życia > 85 mmol/l;
2. W każdym okresie życia u noworodków donoszonych powyżej 221 mmol/l, a u wcześniaków > 257 mmol/l;
3. Kliniczne objawy żółtaczki trwają dłużej niż 10 dni u noworodków donoszonych, a dłużej niż 14 dni u wcześniaków.
Wyniki i omówienie
W analizowanych latach udział noworodków z żółtaczką patologiczną wśród ogółu hospitalizowanych był podobny i wynosił 21,9% w 1997 roku i 23,1% w 1998 roku, średnio 22,5%. W badanym materiale stwierdzono następujące przyczyny hiperbilirubinemii u noworodków:
– żółtaczka pokarmowa (40,2%),
– żółtaczka infekcyjna (28,6%),
– krwiak podokostnowy (3,9%),
– choroba hemolityczna (2,6%),
– złożona (7,8%),
– nieustalona etiologia (16,9).
Żółtaczka pokarmowa
W badanym materiale żółtaczka pokarmowa stanowiła 40% ogółu żółtaczek. Zaznacza się wyraźna przewaga ilości żółtaczek pokarmowych w 1997 roku (55%) w stosunku do 1998 roku (24,3%).
Ustalenie rozpoznania żółtaczki pokarmowej jest bardzo trudne. Polega przede wszystkim na wyłączeniu innych przyczyn żółtaczki, a zwłaszcza infekcji oraz na uzyskaniu dodatniego wyniku po 1-2-dniowym przerwaniu karmienia piersią. Badane noworodki nie wykazywały cech infekcji (klinicznych, laboratoryjnych, bakteriologicznych), ani żadnych odchyleń w badaniu przedmiotowym, zjadały chętnie, dobrze przybywały na wadze. Przerwanie karmienia piersią na 24-72 h powodowało znaczące obniżenie poziomu bilirubiny, a ponowne rozpoczęcie karmienia piersią nie powodowało wzrostu poziomów bilirubiny do wartości wyjściowych. U badanych noworodków stosowano również inne metody leczenia żółtaczki jak: fototerapia, albuminy, płyny dożylne, luminal. Jednak przy braku innych uchwytnych przyczyn żółtaczki najbardziej prawdopodobna wydaje się etiologia pokarmowa.
Wśród badanych noworodków 11,7% stanowiły wcześniaki. U 18 (58%) dzieci współistniało zapalenie pępka. W 4 (12,9%) przypadkach wystąpiło zapalenie spojówek. Zarówno zapalenie pępka jak i spojówek przebiegały bez klinicznych cech infekcji ogólnoustrojowej oraz bez podwyższenia wskaźników stanu zapalnego w badaniach laboratoryjnych (prawidłowa leukocytoza, rozmaz, OB, CRP), dlatego nie zostały potraktowane jako bezpośrednie przyczyny wystąpienia żółtaczki.
Zapalenie pępka wywołane było przez następujące drobnoustroje:
Staphylococcus epidermidis – 6 (30%),
Staphylococcus aureus – 2 (10%),
Escherihia coli – 4 (20%),
Proteus mirabilis – 2 (10%),
Enterococcus faecalis – 1 (5%),
Enterococcus spp. – 3 (15%),
Klebsiella pneumoniae– 1 (5%)
Streptococcus L hemolizujące 1 (5%).
Zapalenie spojówek spowodowane było przez Staphylococcus epidermidis w 2 przypadkach, Staphylococcus aureus w 1 przypadku, w jednym przypadku nie wykonano posiewu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Blackburn S.: Hyperbilirubinemia and neonatal jaundice. Neonatal-Netw. 1995, Oct. 14(7):15-25. 2. Borkowski M.: Problemy hematologiczne okresu noworodkowego rozdz. [W:] Neonatologia red. D. Łozińskiej i I. Twarowskiej PZWL Warszawa 1993, 280-298. 3. Chen J.Y. et al.: Early meconium evacuation: effect on neonatal hyperbilirubinemia. Am. J. Perinatol. 1995, Jul 12(4):232-4. 4. Ince Z. et al.: Breast milk beta-glukuronidase and prolonged jaundice in the neonate. Acta. Paediatr. 1995, Mar, 84(3):237-9. 5. Łozińska D.: Żółtaczki okresu noworodkowego. [W:] Neonatologia red. D. Łozińskiej i I. Twarowskiej PZWL Warszawa 1993, 299. 6. Łozińska D.: Konflikt matczyno-płodowy. [W:] Neonatologia red. D. Łozińskiej i I. Twarowska, PZWL Warszawa 1993. 7. Maisels M.J. et al.: Jaundice in full-term and near-term babies who leave the hospital within 36 hours. The pediatrician´s nemesis. Clin. Pernatol. 1998 Jun, 25(2):295-302. 8. Maszkiewicz W. i wsp.: Hiperbilirubinemie noworodkowe w materiale oddziału patologii noworodka w latach 1990-94. Postępy w Neonatologii red. J. Szczapy i I. Twarowskiej. Problemy hematologiczne i żółtaczki okresu noworodkowego. PZWL Poznań 1995, 204-212. 9. Maszkiewicz W. i wsp.: Hiperbilirubinemia w przebiegu infekcji bakteryjnych okresu noworodkowego. Postępy w Neonatologii red. J. Szczapy i I. Twarowskiej. Problemy hematologiczne i żółtaczki okresu noworodkowego. PZWL Poznań 1995, 213-218. 10. Oktay R. et al.: The risk of bilirubin encephalopathy in neonatal hyperbilirubinemia. Turk. J. Pediatr. 1996 Apr-Jun, 38(2):199-204. 11. Rajtar-Leontiew Z.: Hiperbilirubinemia: żołtaczka, cholestaza u noworodków. Klin. Pediatr. 1996, 4, 1, 13-15. 12. Schwoebel A. et al.: Hyperbilirubinemia: new approaches to an old problem. J. Perinat. Neonatal. Nurs. 1997 Dec; 11(3):78-97.
Nowa Pediatria 5/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria