Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2000
Renata Dudek¹, Zofia Rajtar-Leontiew¹, Zbigniew Cichocki²
Fototerapia u noworodków
Phototherapy in neonates
¹ z Kliniki Patologii Noworodka II Katedry Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Zofia Rajtar-Leontiew
² SDP Elmax sp. z o.o.
Streszczenie
This publication explains the action of phototherapy. Next, it describes the properties of the fluorescent lamps required and the construction of an irradiation unit.
Słowa kluczowe: phototherapy, neonates.
Fototerapia, jako metoda leczenia hiperbilirubinemii noworodków jest stosowana od 1958 roku. Cremer i wsp. opisali wówczas, że ekspozycja noworodków z żółtaczką na światło słoneczne powoduje zmniejszenie natężenia żółtaczki (2).
Bilirubina w roztworze jest barwnikiem żółtym. Oznacza to, że absorbuje padające światło niebieskie, szczególnie o długości fali 400-490 nm. Może absorbować również światło zielone i fioletowe. Podczas naświetlania roztworu widmo absorpcji zmienia się, co zostało uwidocznione na rycinie 1. Jest to spowodowane przejściem bilirubiny w postać spolaryzowaną, która jest łatwo wydalana z organizmu. Widmo rozkładu tej mieszaniny może być zapisane przez naświetlanie bilirubiny in vitro światłem o różnej długości fali i określane przez procent spadku zawartości bilirubiny w roztworze (3).
Ryc. 1. Wpływ światła na widmo absorpcyjne osocza zawierającego bilirubinę wg Cremera i wsp. (2). Promieniowanie światłem białym przy stałej temp. 20°C.
Legenda: linia ciągła: przed promieniowaniem; linia przerywana: po 2 godzinach promieniowania.
Obecnie wiadomo, że zmiany zachodzące podczas fototerapii związane są z działaniem trzech niezależnych od siebie mechanizmów chemicznych: izomeryzacji konfiguracyjnej (geometrycznej), izomeryzacji strukturalnej, fotooksydacji (4).
Pod wpływem izomeryzacji strukturalnej dochodzi do spolaryzowania konfiguracji przestrzennej bilirubiny. Powstałe izomery są rozpuszczalne w wodzie i mogą być łatwo wydalane z żółcią bez wiązania z kwasem glukuronowym. Niestety znaczna część tego związku po wydaleniu do żółci ulega reizomeryzacji i zwrotnemu wchłanianiu w jelicie cienkim.
Najbardziej istotny w procesie przemiany bilirubiny wydaje się proces izomeryzacji strukturalnej, w wyniku której powstaje lumirubina. Produkcja lumirubiny narasta wraz ze zwiększeniem natężenia światła, w odróżnieniu od izomerów konfiguracyjnych. Lumirubina wydalana jest przez wątrobę oraz przez nerki.
W najmniejszym stopniu powstają nietoksyczne produkty fotooksydacji: mono- i dipirole oraz biliwerdyna. Udział tej formy przemiany bilirubiny w ogólnej puli metabolicznej jest niewielki i mało ważny klinicznie. Powstałe związki są wydalane przez wątrobę i częściowo przez nerki.
W celu zapewnienia efektywnej fototerapii konieczne jest naświetlanie pacjenta światłem, którego rozkład widmowy pokrywa się z widmem rozkładu bilirubiny pokazanym na rycinie 2. W praktyce w fototerapii używane są świetlówki emitujące światło niebieskie, zielone i białe. W lampach tych niewidzialne promieniowanie powstające na skutek wyładowania elektrycznego w gazie zmieniane jest w widzialne promieniowanie przez fosforyzującą mieszaninę, zwaną luminoforem, pokrywającą wewnętrzną ścianę lampy.
Ryc. 2. Widmo rozkładu bilirubiny w osoczu wg Cremera i wsp. (2).
Skład luminoforu determinuje kolor (spektrum emisyjne) światła emitowanego przez świetlówkę. W czasach, kiedy prowadzono pierwsze badania nad fototerapią, jedyne dostępne lampy miały spektrum emisyjne, które nie harmonizowało zbyt dobrze ze spektrum absorpcyjnym bilirubiny. Rycina 3 pokazuje nam widmo emisyjne stosowanych wówczas lamp świecących światłem dziennym oraz widmo emisyjne używanych obecnie świetlówek emitujących światło niebieskie. Rysunek ten znacząco uwidacznia, że spektrum emisyjne lamp poprzednio używanych było o wiele mniej przystosowane do widma rozkładu bilirubiny, niż widmo emisyjne świetlówek niebieskich. Świetlówki te są prawie 2,5 raza bardziej efektywne, niż konwencjonalne, co umożliwia zmniejszenie liczby lamp w fototerapii. Umożliwia to również skrócenie czasu naświetlania.
Ryc. 3. Widmo emisyjne lamp używanych do fototerapii. Krzywa 1 – lampy konwencjonalne (światło dzienne); Krzywa 2 – lampy świecące światłem niebieskim.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Costarino A.T. et al.: Pediatrics, 1985, 75:519. 2. Cremer R.J. et al.: The Lancet 1958, 1:1094. 3. Philips Lighting. Phototherapy of hyperbilirubinaemia – materiały promocyjne. 4. Rajtar-Leontiew Z.: Hiperbilirubinemia, żółtaczka, cholestaza u noworodków. Klin. Pediatr. 1996, 4, 1:13-15. 5. Rosenfeld W. et al.: Pediatrics 1986, 78:10. 6. Sausville J.W. et al.: Journal of the III Eng. Soc. 1972, 1:112. 7. Sisson T.R.C. et al.: Journal of Pediatrics 1972, 81:19. 8. Szczapa J. i wsp.: Fototerapia w leczeniu żółtaczki noworodka. Postępy w neonatologii 6 pod red. J. Szczapy, W. Twarowskiej 1995, 311:317. 9. Tank L.: Pediatr. Res., 1982, 16:670. 10. Wu P.Y.K. et al.: Pediatrics 1985, 75:427.
Nowa Pediatria 1/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria