Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Pediatria 3/2000, s. 37-39
Joanna Stąpor1, Ewa Skłodowska2
Badania defekograficzne w diagnostyce zaburzeń dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Defecography in the diagnosis of large bowel disease in children
1 z Kliniki Chirurgii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Andrzej Chilarski
2 z Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Tadeusz Biegański
Streszczenie
The authors present defecography as a simple and inexpensive procedure that can clearly demonstrate a number of disorders of anorectal function in children with constipation, anal incontinence and in patients complaining of incomplete evacuation.
Defekografia jest badaniem radiologicznym, obrazującym czynność odbytnicy, związanej z nią funkcji przepony miedniczej, głównie mięśnia łonowo-odbytniczego oraz mięśni zwieraczy odbytu (1, 4, 6, 14).
Badanie to pozwala na:
– ocenę czynności mięśni dna miednicy oraz zwieraczy zewnętrznego i wewnętrznego odbytu w trakcie defekacji u dzieci z zaparciami nawykowymi oraz innymi zaburzeniami czynnościowymi dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
– porównanie wartości diagnostycznej defekografii z wlewem doodbytniczym (10).
Materiał i metody
Ze względu na konieczną współpracę z pacjentem w trakcie wykonywania defekografii badaniem były objęte dzieci powyżej 6 roku życia. W badanej grupie (24 dzieci) było piętnaścioro dzieci, u których wiodącym objawem były tylko zaparcia, u siedmiorga dzieci występowały zaparcia i nietrzymanie stolca, u dwojga rozpoznano wrzód samotny odbytnicy, u jednego dziecka, uskarżającego się na niemożność całkowitego wypróżnienia stwierdzono rektocele tylne oraz wrzód samotny odbytnicy potwierdzony badaniem endoskopowym i histopatologicznym. U czternaściorga dzieci wykonano również wcześniej wlew doodbytniczy (10, 15).
Badanie defekograficzne polegało na podaniu doodbytniczo, pod ciśnieniem, gęstego krochmalu ziemniaczanego z dodatkiem barytu i wykonaniu serii bocznych zdjęć: w spoczynku, w czasie zaciskania zwieraczy odbytu, podczas parcia na stolec, w czasie i po defekacji (3). Na około półtorej godziny przed badaniem dziecko otrzymywało baryt do picia, aby oznaczyć przeciętny czas pasażu przez jelito cienkie oraz celem wykluczenia patologii w obrębie przewodu pokarmowego (zdwojenie jelita, guzy zapalne, nowotworowe, przewężenia odcinkowe światła jelita) (2, 10, 11).
W badaniu defekograficznym oceniano kąt odbytowo-odbytniczy (4, 17), (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. A. Defekogram w fazie spoczynku – kąt odbytniczo-odbytowy wynosi 90o. B. Defekogram w fazie zaciśnięcia zwieraczy (widoczne podciągnięcie odbytnicy). Kąt odbytniczo-odbytowy ulega zmniejszeniu <90o.
Ryc. 2. A. Defekogram w fazie parcia. Obniżenie odbytnicy i rozwarcie kąta odbytniczo-odbytowego do 120o. B. Defekogram w fazie defekacji. Rozwarcie kąta odbytniczo-odbytowego >120o, otwarcie kanału odbytowego.
– w spoczynku,
– przy zaciśnięciu zwieracza odbytu,
– w czasie parcia,
– w trakcie defekacji.
Wyniki badań
Wyniki badań zawarte są w tabelach 1-3.
Tabela 1. Wyniki badań defekograficznych pacjentów z zaparciami.
Pacjenci
n = 15
Kąt odbytniczo-odbytowyEwakuacja pastyRuchomość odbytnicy
norma x = 4,85 (cm)
Szerokość kanału odbytu
w spoczynku (cm)
M.M.Brak rozkurczu m. łonowo-obytniczego-1,70
P.J.Niepełny rozkurcz m. łonowo-odbytniczego-1,00
Ł.G.Brak skurczu i rozkurczu m. łonowo-odbytniczego-0,31
A.K.Norma+Norma0
D.J.Norma-Norma0
K.K.Paradoksalny skurcz m. łonowo-odbytniczego+0,20
S.B.Niewydolność m. łonowo-odbytniczego-Nie do oceny0
A.ŁNorma+Norma0
A.M.Norma+0,71,5
A.S.Norma+Norma0
K.A.Norma-Norma0
J.S.Norma-1,70
K.N.Norma+1,80,5
M.N.Norma+Norma0
Z.L.Norma+Norma0
Tabela 2. Wyniki badań defekograficznych pacjentów z zaparciami i nietrzymaniem stolca.
Pacjenci
n=7
Kąt odbytniczo-odbytowyEwakuacja pastyRuchomość odbytnicy
norma x = 4,85 (cm)
Szerokość kanału odbytu
w spoczynku (cm)
M.B.Norma+Norma0
R.K.Zmniejszona wydolność m. łonowo-odbytniczego+Norma1
P.T.Brak rozkurczu m. łonowo-odbytniczego+0,52
R.M.Norma+Norma0,5
Ł.B.Niepełny rozkurcz m. łonowo-odbytniczego+0,50
J.K.Zmniejszona wydolność m. łonowo-odbytniczego+Norma1,5
E.C.Norma+Norma1
Tabela 3. Wyniki badań defekograficznych pacjentów diagnozowanych z innych powodów.
Pacjenci
n=2
Kąt odbytniczo-odbytowyEwakuacja pastyRuchomość odbytnicy
norma x = 4,85 (cm)
Szerokość kanału odbytu
w spoczynku (cm)
A.K. rectocele, ulcus solitariusNorma+Norma0
M.O. ulcus solitariusNorma+Norma0
U wszystkich badanych pacjentów, u których dodatkowo był wykonany wlew doodbytniczy stwierdzono wydłużenie i poszerzenie jelita grubego.
W trakcie badań defekograficznych zobrazowano różnorodne nieprawidłowości, dotyczące zarówno funkcji mięśni zwieraczy odbytu, jak i mięśni przepony miednicznej (tab.1-3).
U części pacjentów z zaparciami (33%) kąt odbytniczo-odbytowy był nieprawidłowy w poszczególnych fazach defekografii, co świadczyło o niewłaściwej, mało efektywnej funkcji mięśnia łonowo-odbytniczego lub jego paradoksalnym skurczu.
Ruchomość odbytnicy tzw. podnoszenie się jej podczas zaciskania zwieracza i tzw. obniżanie podczas parcia i defekacji była również zaburzona.
U dzieci z zaparciami i towarzyszącym im nietrzymaniem stolca zaburzenia dotyczyły zarówno mięśnia łonowo-odbytniczego jak i zwieraczy odbytu. Dysfunkcja kanału odbytowego pod postacią nieefektywnego skurczu zwieraczy powodowała niecałkowite zamknięcie odbytu, co było ewidentną przyczyną nietrzymania stolca (8).
U jednego dziecka z rozpoznaniem samotnego owrzodzenia odbytnicy wykryto anomalię, niewidoczną we wlewie doodbytniczym, pod postacią rectocela tylnego (5, 18), (ryc. 3).
Ryc. 3. Defekogram w fazie parcia, strzałką oznaczono rektocele tylne.
Dyskusja
Kąt odbytniczo-odbytowy w spoczynku powinien wynosić 90° (?20°). W czasie zaciskania zwieracza wartość kąta powinna ulec zmniejszeniu, a w czasie parcia i defekacji zwiększeniu, co uzależnione jest od prawidłowej funkcji przepony miednicznej (14, 17), (ryc. 1, 2).
Ponadto w trakcie badania można było wykluczyć inne anomalie odbytnicy np. obecność rectocele, ocenić szerokość kanału odbytowego, zaobserwować obniżanie się przepony miednicznej w czasie defekacji oraz retencję pasty barytowej w odbytnicy po defekacji (7).
Badanie defekograficzne pozwala na precyzyjną ocenę rodzaju i stopnia zaburzeń funkcji kanału odbytniczo-odbytowego. Jest cennym badaniem, uwidaczniającym wielokierunkowe zaburzenia defekacji (9). Może być podstawą ukierunkowanego, przyczynowego leczenia. W porównaniu z rutynowo wykonywanym wlewem kontrastowym doodbytniczym, odzwierciedla aspekt czynnościowy zaburzeń, w niektórych przypadkach uwidacznia anomalie anatomiczne niewidoczne i trudne do zdiagnozowania przy użyciu innych technik radiologicznych.
Piśmiennictwo
1. Ekberg O. et al.: Defecography. Radiology, 1985, 155:45-48. 2. Feczko P.J. et al.: Solitary rectal ulcer syndrome: radiologic manifestations. AJR 1980, 135:499-506. 3. Fotter R.: Imaging of constipation in infants and children. Eur. Radiology, 1998, 8:248-258. 4. Goei R.: Anorectal function in patients with defecation disorders and asymptomatic. Subjects: evaluation with defecography. Radiology, 1990, 174:121-123. 5. Goei R. et al.: Solitary rectal ulcer syndrome:findings at barium enema study and defecography. Radiology, 1988, 168:303-306. 6. Goei R. et al.: Anorectal function: defecographic measurement in asymptomatic subjects. Radiology, 1989, 173:137-141. 7. Halligan S.: Commentary: imaging of anorectal function. Radiology, 1996, 69:985-988. 8. Halligan S. et al.: Enterocele revealed by simultaneous evacuation proctography and peritoneography: does, defecation block, exist? AJR, 1996, 167:461-466. 9. Kamm M.A. et al.: Outcome of colestomy for severe idiopathic constipation. Gut, 1998, 29:969-973. 10. Kanterman R.Y. et al.: Pediatric barium enema examination: optimizing patient selection with univariate and multivariate analyses. Pediatr. Radiol., 1994, 24:288-292. 11. Karlbom U. et al.: Relatsionships between defecographic findings, rectal emptying and colonic transit time in constipated patients. Gut, 1995, 36:907-912. 12. Kelvin M.F., Gardiner R.: Clinical imaging of the colon and rectum. 528pp., 1987. 13. Kelvin F.M., Stevenson G.W.: Defecography: technigues and normal findings. Alim fract radiology, 1989, 1:840-852. 14. Mellgren A. et al.: Defecography, results of investigations in 2816 patients. Dis Colon Rectum, 1994, 37:1133-1141. 15. Moch A. et al.: Enteroclysis in the evaluation obscure gastrointestinal bleeding. AJR, 1994, 163:1381-1384. 16. Notghi A. et al.: Simplified method for the measurement of segmental colonic transit time. Gut, 1994, 35:976-981. 17. Shorvon P.J. et al.: Defecography in normal volunteers: results and implications. Gut, 1989, 30:1737-1749. 18. Tets W.F., Kuijpers J.H.C.: Internal rectal intussusception – Fact or fancy? Dis Colon Rectum, 995,38, 1080-1083.
Nowa Pediatria 3/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria