Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Pediatria 3/2009, s. 77-78
Eugeniusz Czecior1, *Piotr Pawlas2, Marek Czerwiński2, Agnieszka Wolny1
Guz mieszany ślinianki przyusznej lewej u 11-letniej dziewczynki
Tumor mixtus of the left parotid gland in the eleven-year-old girl
1Katedra i Oddział Kliniczny Laryngologii w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Namysłowski
2Oddział Laryngologii Dziecięcej, Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie
Kierownik: lek. med. Marek Czerwiński
Streszczenie
Introduction.Tumors of the parotid gland are extremely rare in children and about half of them are benign. The treatment of choice in those tumors is surgery.
Case report. 11 years old girl was admitted to ENT Department with the tumor of parotid gland. In the ultrasonography the tumor of 26x23x 22 mm was observed. In the needle aspiration biopsy morphological elements suggesting adenoma pleomorphum were found. MRI imaging reveled polycyclic mass 24x23 mm within superficial lobe of parotid gland. The superficial lobe including the tumor was surgically removed with preservation of the facial nerve. Pathological postoperative examination – adenoma pleomorphum.
Conclusions. Similar to adults, in children tumors of the parotid gland requires precise diagnosis including tumor size, it´s location and pathological form. The treatment of choice is surgery with facial nerve preservation.
Wstęp
Guzy ślinianek przyusznych są rzadką patologią wśród dzieci. W okresie tym częściej występują zmiany pochodzenia naczyniowego i zapalnego, a rzadziej nowotwory nabłonkowe (1). W wieku dziecięcym 50% nowotworów nabłonkowych to guzy złośliwe, u dorosłych stosunek ten jest znacznie niższy i wynosi około 30%. Z tego też względu każdy guz ślinianki w tej grupie wiekowej musi być traktowany z należytą uwagą (2, 3, 4). Podobnie jak u dorosłych zasadniczą formą leczenia tego nowotworu jest zabieg chirurgiczny. W gruczolaku wielopostaciowym całkowite usunięcie zmiany z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych wymaga powierzchownej parotidektomii, jeżeli guz zlokalizowany jest w płacie powierzchownym, a całkowitej jeżeli umiejscowiony jest w płacie głębokim. Odsetek nawrotów wynosi od 5,8-14,8% (1, 2).
Opis przypadku
Dziewczynka A.K. lat 11 – historia choroby nr 2318/2009 przyjęta 17.03.2009 na Oddział Laryngologii Dziecięcej Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii z rozpoznaniem guza ślinianki przyusznej lewej. W wywiadzie od ok.10 miesięcy dziecko było leczone antybiotykiem w trybie ambulatoryjnym bez efektu terapeutycznego. Dziewczynka początkowo hospitalizowana na Oddziale Hematologii i Onkologii Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii, gdzie wykonano wstępną diagnostykę, między innymi biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) pod kontrolą USG – wynik badania 19K/09: nieliczne elementy nabłonkowe mogące sugerować adenoma polymorphum. Po uzyskaniu tego wyniku małą pacjentkę przekazano na oddział laryngologiczny. W badaniu przedmiotowym stwierdzono twardy guz ślinianki przyusznej lewej o średnicy ok. 3 cm, niebolesny, nieprzesuwalny względem podłoża, skóra nad nim niezmieniona. Wyniki badań podstawowych były prawidłowe. W trakcie hospitalizacji wykonano USG szyi, które uwidoczniło w śliniance przyusznej lewej lity guz o wymiarach 26x23x22 mm z widocznym w jego obrębie dość silnym unaczynieniem. Węzły chłonne szyjne były niepowiększone, tarczyca bez zmian. Badanie MR wykazało w obrębie części powierzchownej ślinianki przyusznej lewej widoczną policykliczną nieostro ograniczoną strukturę litą o wymiarach 24x23 mm. Zmiana o wysokim i dość niejednorodnym sygnale w obrazach T2 zależnych, niskim w obrazach T1 zależnych, ulegała silnemu wzmocnieniu po podaniu dożylnie środka kontrastowego. Przyśrodkowo nieznacznie wpuklała się do dołu zażuchwowego nie przekraczając poziomu wyrostka rylcowatego. W części przednio przyśrodkowej dochodziła do tylnego brzegu gałęzi żuchwy bez objawów jej naciekania. Do boku zmiana uwypuklała skórę.
Po przygotowaniu dziecka do zabiegu operacyjnego usunięto płat powierzchowny ślinianki przyusznej lewej wraz z guzem, po wcześniejszym wypreparowaniu nerwu twarzowego. W 7 dobie hospitalizacji dziewczynka została wypisana do domu w stanie ogólnym dobrym bez cech ubytku z zakresu nerwu twarzowego.
Wynik badania histopatologicznego – pooperacyjnego nr 38K-39K-09: Fragment I-obraz mikroskopowy najbardziej odpowiada pleomorphic adenoma. Fragment II-obraz mikroskopowy oraz przeprowadzone badania immunohistochemiczne (MC – dodatni, EMA – dodatni, S-100 – ujemny, SMA – ujemny oraz indeks Ki-67<1%) najbardziej odpowiadają utkaniu pleomorphic adenoma.
Wnioski
Guzy ślinianek przyusznych u dzieci, podobnie jak u dorosłych, wymagają dokładnej diagnostyki obrazowej celem określenia wielkości guza i jego umiejscowienia, a także wykonania biopsji cienkoigłowej dla poznania utkania histopatologicznego zmiany. Leczeniem z wyboru jest zawsze zabieg operacyjny z zaoszczędzeniem nerwu twarzowego.
Piśmiennictwo
1. Orvidas LJ et al.: Pediatric peroitid masses. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126: 177-184. 2. de Cruz Perez DE et al.: Salivary gland tumors in children and adolescents: a clinicopathologic and immunohistochemical study of fifty-three Cassem. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2004; 68: 895-902. 3. Luna MA, Batsakis JG, El-Naggar AK: Salivary gland tumors In children. Ann Otol Rhinol Laryngol 1991; 100: 869-871. 4. Yu GY et al.: Diagnosis and treatment of epithelial salivary gland tumours In childrenand adolescents. Br J Oral Maxillofac Surg 2002; 40: 389-392.
otrzymano: 2009-08-06
zaakceptowano do druku: 2009-08-17

Adres do korespondencji:
*Piotr Pawlas
Oddział Laryngologii Dziecięcej, Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii
ul. Truchana 7, 41-500 Chorzów
tel.: 0-605-427-352
e-mail: pawlaspiotr@op.pl

Nowa Pediatria 3/2009
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria