Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2009, s. 141-142
Nowości bibliograficzne
Przeciwdepresyjne właściwości wyciągu z kłącza kurkumy
Xia X., Cheng G., Pan Y. i wsp.: Behavioral, neurochemical and neuroendocrine effects of the ethanolic extract from Curcuma longa L. in the mouse forced swimming test. J. Ethnopharmacol. 2007, 110, 356-363.
Kłącze Curcuma longa L. było używane w medycynie chińskiej od wieków jako środek w leczeniu zaburzeń umysłowych, z depresją włącznie. Autorzy postanowili zweryfikować to działanie z użyciem zwierząt doświadczalnych.
W badaniach użyto myszy (samce) o masie 25 g, w grupach po 10 zwierząt, którym podawano przez 21 kolejnych dni wyciąg ze sproszkowanego kłącza kurkumy, otrzymany za pomocą 95% alkoholu etylowego, w ilości 50 mg/kg masy ciała. Zawartość kurkuminy w wyciągu wynosiła 77,5%. Wyciąg podawano zwierzętom raz dziennie drogą doustną (za pomocą sondy). Dwie inne grupy zwierząt otrzymywały typowe leki przeciwdepresyjne: fluoksetynę i amitryptylinę w ilości 10 mg/kg m.c. przez taki sam okres doświadczenia. W badaniach uwzględniono 2 grupy kontrolne zwierząt, którym nie podawano leków. Jedna grupa zwierząt nie była poddawana żadnym zabiegom, drugą poddano testowi pływania. Następnie zwierzęta poddawano testowi stresogennemu, a mianowicie na 6 min umieszczano je w cylindrze z wodą i po tym czasie intensywnego pływania przez ostatnie 4 min doświadczenia obserwowano ich zachowanie się w bezruchu. Po tym czasie zwierzęta usypiano i pobierano do badań ich tkankę mózgową.
Wyniki badań przeszły oczekiwania. U zwierząt, którym podawano przez 21 dni wyciąg z kłącza kurkumy, poziom przenośników enzymu monoaminooksydazy w tkance mózgowej, takich jak serotonina, kwas 5-hydroksyindolooctowy, noradrenalina i dopamina, był zbliżony do poziomu tych substancji u zwierząt grupy kontrolnej, nie poddanej testowi stresogennemu. Natomiast zwierzęta otrzymujące fluoksetynę i amitryptylinę wykazywały obniżenie wymienionych substancji w granicach od 4,7 do 27,4%. Z kolei zwierzęta poddane działaniu stresogennemu wykazywały w tkance mózgowej niedobory tych substancji w granicach 17,9-37,5%.
Na tej podstawie można przyjąć, że wyciąg etanolowy z kłączy kurkumy normalizuje u zwierząt ich zachowanie się oraz zmiany neurochemiczne i neurowydzielnicze w przypadku sytuacji stresowej. Działanie to było znacznie lepiej zaznaczone niż w przypadku zabezpieczającego działania leków przeciwstresowych, takich jak fluoksetyna i amitryptylina. W związku z powyższym wyciąg etanolowy z kłączy kurkumy rozpatrywany jest jako potencjalny preparat do leczenia depresji.
Madekassosyd usprawnia leczenie oparzeń
Liu M., Dai Y., Li Y. i wsp.: Madecassoside isolated from Centella asiatica herbs facilitates burn wound healing in mice. Planta Med. 2008, 74, 809-815.
W zielu Centella asiatica (wąkroty azjatyckiej) występują związki triterpenowe, takie jak azjatykozyd, madekassosyd, centellozyd i kwas azjatykowy. Przeprowadzone w ostatnim czasie badania wskazują, że podawanie doustne i miejscowe, zarówno wyciągów, jak i frakcji terpenoidowej z ziela wąkroty azjatyckiej, przyczynia się do szybszego leczenia ran u zwierząt doświadczalnych. Autorzy niniejszej pracy postanowili sprawdzić działanie lecznicze występującego w największej ilości wśród substancji triterpenowych – madekassosydu. Związek ten w stanie czystym otrzymano z wyciągu etanolowego z liści tej rośliny za pomocą wcześniej opracowanej technologii. W badaniach użyto myszy, którym po oparzeniu termicznym 30% powierzchni grzbietu, podawano na drugi dzień po tym zabiegu doustnie madekassosyd w ilości 24 mg/kg masy ciała. Leczenie prowadzono w grupie 6 zwierząt przez 20 dni, odnosząc otrzymane wyniki do nieleczonej kontroli, także złożonej z 6 zwierząt. W trakcie badań przeprowadzano obserwacje histopatologiczne i biochemiczne.
Przeprowadzone badania wykazały, że doustne podawanie madekassosydu w ilości 24 mg/kg m.c. spowodowało u myszy ponad dwukrotnie szybsze gojenie się ran oparzeniowych, co przejawiało się w szybszej epitelializacji nabłonka i angiogenezie uszkodzonych termicznie tkanek.
Madekassosyd powodował również obniżenie w granicach 30-50% poziomu tlenku azotu i dialdehydu malonowego oraz wzrost poziomu zredukowanego glutationu i hydroksyproliny w oparzonej tkance w trakcie jej odnowy. Na tej podstawie autorzy sugerują, że występujący w wąkrocie azjatyckiej madekassosyd może stać się preparatem wspomagającym leczenie ran oparzeniowych także u ludzi, co wymaga oczywiście dalszych badań. Lecznicze właściwości madekassosydu przypisuje się jego działaniu przeciwutleniającemu, pobudzającemu syntezę kolagenu oraz wzmagającemu angiogenezę.
Wyciąg z Nigella sativa ochraniający nerki przed cisplatyną
Feroz S., Jagtap A.G., Tembhurne S. i wsp.: Nephroprotective activity of Nigella sativa seeds against cisplatin induced nephrotoxicity in mice. Indian J. Nat. Prod. 2008, Nr 1, 13-16.
Badania wskazują, że nasiona Nigella sativa L. (czarnuszki siewnej) odznaczają się działaniem ochraniającym wątrobę, przeciwcukrzycowym, przeciwdrobnoustrojowym, przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwnowotworowym. Autorzy przeprowadzili na myszach próbę oceny tego surowca w ochronie nerek przed toksycznym działaniem leku przeciwnowotworowego jakim jest cisplatyna.
Myszom doświadczalnym, po 6 zwierząt w grupie, podawano doustnie w dawce 50 mg/kg wyciąg etanolowy z odtłuszczonych nasion czarnuszki siewnej, na godzinę przed zastosowaniem leku przeciwnowotworowego cisplatyny w ilości 2 mg/kg masy ciała. Jako kontrole służyły grupy zwierząt, którym podawano tylko cisplatynę i zwierząt nie otrzymujących żadnych leków. Badania prowadzono przez 10 kolejnych dni.
Stwierdzono, że wyciąg etanolowy z nasion Nigella sativa wykazuje wyraźne działanie ochronne na nerki, a także ochrania szpik kostny przez szkodliwym działaniem cisplatyny. O ile cisplatyna w ciągu 10 dni powodowała wzrost azotu mocznikowego w surowicy krwi o 83,2% oraz kreatyniny w surowicy krwi o 245,3%, to w tym samym czasie u zwierząt otrzymujących ochronnie wyciąg etanolowy z nasion czarnuszki poziom tych substancji w surowicy krwi był wyższy tylko o 14,7 i 32,1%.
Podobny efekt ochronny zaobserwowano w przypadku całkowitej liczby leukocytów oraz hemoglobiny we krwi. Podawanie samej cisplatyny powodowało obniżenie we krwi liczby leukocytów o 66,3% i hemoglobiny o 27,9%. Ochronne działanie wyciągu z czarnuszki zmniejszało wyraźnie spadek tych parametrów we krwi do wartości odpowiednio o 39,9 i 8,5%.
Przeprowadzone badania wskazują, że etanolowy wyciąg z nasion Nigella sativa może okazać się cennym preparatem ochraniającym nerki i szpik kostny chorych na nowotwory, leczonych cisplatyną.
Wybór i opracowanie
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Postępy Fitoterapii 2/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii