Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2009, s. 211-212
Nowości bibliograficzne
Cytryniec chiński – nowy środek uspokajający i nasenny
Huang F., Xiong Y., Xu L. i wsp. Sedative and hypnotic activities of the ethanol fraction from Fructus Schisandrae in mice and rats. J. Ethnopharmacol. 2007, 110, 471-475.
Leki uspokajające pochodzenia roślinnego odznaczają się właściwościami hamowania nadpobudliwości psychicznej i ułatwiania zasypiania. Wśród takich leków roślinnych o działaniu uspokajającym i nasennym znajdują się, między innymi kozłek lekarski, chmiel zwyczajny i męczennica cielista. Wykazują one niewielkie działanie nasenne z barbituranami i innymi syntetycznymi lekami tego typu, jednak w odróżnieniu od nich nie tłumią one fazy REM (rapid eye movement) snu, zabezpieczają przed stresem dnia codziennego, łagodzą napięcia psychiczne i sprzyjają zasypianiu. Do takich leków roślinnych można zaliczyć także nasiona cytryńca chińskiego ( Schisandra sphenanthera Rehd. et Wils.)
Wyciąg przygotowywano z rozdrobnionych owoców Fructus Schisandrae, które ekstrahowano trzykrotnie 70% etanolem. W wyciągu oznaczono zawartość 33% lignanów oraz 10% schizanteryny A, 6% schizandrolu A, 5% schizandryny A i 2% schizandryny B.
Badania na myszach i szczurach wykazały, że otrzymany wyciąg w dawce 20, 40 i 80 mg/kg m.c. znacznie hamował aktywność spontaniczną, przedłużał sen pentobarbitalowy, a także przedłużał całkowity czas snu i przedłużał fazę SEM (slow eye movement) snu.
Na tej podstawie autorzy twierdzą, że wyciąg etanolowy z nasion cytryńca chińskiego wykazuje działanie uspokajające i nasenne, i może być wykorzystany do leczenia bezsenności.
Połączenie rifampicyny i flavonoidów w walce z gronkowcami opornymi na metycylinę
Lin R. –D., Chin Y.-P., Hou W.-C. i wsp.: The effect of antibiotics combined with natural polyphenols against clinical methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Planta Med. 2008, 74, 840-846.
Zakażenia chorych wywołane przez metycylinooporne szczepy gronkowców złocistych Staphylococcus aureus, tzw. szczepy MRSA, są bardzo częste i stanowią poważny problem ze względu na to, że bakterie te wykazują wielooporność na antybiotyki stosowane w terapii. W wielu przypadkach lekarze zostają pozbawieni możliwości skutecznej terapii zakażeń, ponieważ szczepy oporne na metycylinę okazują się także oporne na inne antybiotyki. Z tego względu autorzy podjęli poszukiwania polifenoli roślinnych, które wraz z antybiotykami stosowanymi w praktyce dawałyby dobre efekty terapeutyczne, niszczące w niskich stężeniach szczepy MRSA.
W badaniach uwzględniono 20 szczepów MRSA wyizolowanych z zakażeń klinicznych. Przebadano działanie na te szczepy 11 antybiotyków stosowanych w terapii schorzeń gronkowcowych oraz 15 związków polifenolowych o znanej aktywności przeciwgronkowcowej.
Badania wykazały, że najlepsze działanie na szczepy MRSA wykazywała rifampicyna w połączeniu ze związkami flawonoidowymi – kemferolem i kwercetyną. Działanie rifampicyny z wymienionymi flawonoidami miało charakter synergistyczny. Obie kombinacje związków hamowały aktywność b-laktamazy (enzymu odpowiedzialnego za inaktywację antybiotyków b-laktamowych) w komórkach gronkowców metycylinoopornych w 57,8 i 75,8%.
Powyższe badania wskazują na możliwość zastosowania tych połączeń w praktyce do leczenia zakażeń wywołanych przez szczepy MRSA. Dotyczy to zarówno zakażeń miejscowych, jak i ogólnych, ponieważ kemferol i kwercetyna odznaczają się niską toksycznością. Wymaga to jednak dalszych dogłębnych badań potwierdzających zasadność przedstawionych założeń.
Glabrydyna usprawnia uczenie się i zapamiętywanie
Cui Y.-M., Ao M.-Z., Li W. i wsp.: Effect of glabridin from Glycyrrhiza glabra on learning and memory in mice. Planta Med. 2008, 74, 377-380.
Glabrydyna jest izoflawonem występującym w korzeniach lukrecji gładkiej – Glycyrrhiza glabra L. Autorzy przebadali jej wpływ na funkcje poznawcze i aktywność cholinesterazy u myszy.
Glabradynę w dawkach 2 i 4 mg/kg m.c. podawano doustnie 3 razy dziennie myszom przez 3 kolejne dni. Jako leku referencyjnego używano piracetamu w dawce 400 mg/kg m.c. (preparatu używanego jako czynnika nootropowego w praktyce klinicznej).
Badania wykazały, że zarówno glabradyna, jak i piracetam, przeciwdziałały amnezji wywołanej podawaniem skopolaminy w dawce 0,5 mg/kg m.c. W porównaniu do kontroli (skopolamina) glabradyna w dawkach 2 i 4 mg/kg m.c. usprawniała uczenie się odpowiednio o 27 i 61%, a zapamiętywanie o 45 i 60%.
Ponadto glabradyna w dawkach 2 i 4 mg/kg m.c. podawana doustnie wyraźnie obniżała aktywność cholinesterazy mózgowej podobnie jak substancja preferencyjna metrifonat podawana w ilości 50 mg/kg m.c.
Obniżenie poziomu cholinesterazy mózgowej po podaniu glabradyny w mniejszej dawce wynosiło 16,1%, a w przypadku wyższej dawki wynosiło 22,6% w odniesieniu do zwierząt kontrolnych.
Powyższe wyniki badań, jak i wcześniejsze dane odnośnie przeciwutleniającego działania glabradyny sugerują, że flawonoid ten może być przydatny w leczeniu choroby Alzheimera w kontekście usprawniania uczenia się i zapamiętywania u ludzi dotkniętych tą chorobą.
Wybór i opracowanie
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Postępy Fitoterapii 3/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii