Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2009, s. 275
Nowosci bibliograficzne
3 ***
Genisteina przeciwdziała białaczce
Raynal N.J.-M., Momparler L., Charbonneau M. i wsp.: Antileukemic activity of genistein, a major isoflavone present in soy products. J. Nat. Prod. 2008; 71, 3-7.
Soja ( Glycine max L.) używana jest w medycynie ludowej do leczenia różnych chorób. Dotychczasowe badania wskazują, że genisteina, najważniejszy izoflawon soi, zapobiega powstawaniu nowotworów. Genisteina dzięki działaniu pleotropowemu może wpływać na namnażanie się komórek nowotworowych, ich cykle rozwojowe i apoptozę. Poza tym genisteina przeciwdziała tworzeniu się kolonii komórek białaczkowych.
Powyższe właściwości wykorzystano w badaniach przeciwbiałaczkowych genisteiny z udziałem hodowli tkankowych ( in vitro) i zwierząt doświadczalnych ( in vivo).
W badaniach in vitro badano hamowanie rozwoju i tworzenie się kolonii w hodowlach białaczek przewlekłych linii HL-60 i KGla oraz białaczek limfatycznych MOLT-3 i Raji. Genisteinę stosowano w dawkach 1-20 uM. Stwierdzono, że istnieje zależność pomiędzy dawką genisteiny i siłą jej działania na komórki białaczkowe. W stężeniu 20 uM genisteina hamowała rozwój komórek i tworzenie się kolonii komórek białaczkowych w granicach 93-100%.
Z kolei badania na myszach wykazały, że genisteina w ilości 0,5% (jako dodatek do paszy), podawana przed zakażeniem zwierząt komórkami białaczki mysiej linii L1210, zwiększyła wyraźnie ich przeżywalność o około 7 godz. w porównaniu do grupy kontrolnej zwierząt.
Autorzy podkreślają równocześnie, że genisteina w surowicy krwi myszy nie przekraczała 1 uM, ponieważ jej czas półtrwania w surowicy krwi tych zwierząt wynosi około 15 min.
Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w surowicy krwi organizmu ludzkiego. Genisteina podawana w postaci suplementu żywności ma szansę osiągnąć w jego surowicy krwi poziom nawet 20-25 uM. Ponadto czas półtrwania tej substancji u ludzi wynosi 15-22 godz. W tym kontekście genisteina rokuje nadzieje na wykorzystanie praktyczne do leczenia białaczek u ludzi.
Przeciwzawałowe właściwości korzeni marchwi
Muralidheran P., Balamurugan G., Kumar P.: Inotropic and cardioprotective effects of Dancus carota L. on isoproterenol – induced myocardial infarction. Bangladesh J. Pharmacol. 2008; 3, 74-79.
Działanie inotropowe (zapobiegające niewydolności krążenia) korzeni marchwi ogrodowej ( Daucus carota L.) znane jest od 15 lat, jednak bliższych danych odnośnie wpływu wodnego wyciągu z korzenia tej rośliny na mięsień sercowy zagrożony zawałem serca do tej pory nie było.
Autorzy podawali suchy wyciąg wodny z korzeni marchwi (16,5% w odniesieniu do świeżego surowca) szczurom w dawce 500 mg/kg m.c. dożołądkowo za pomocą sondy przez 7 dni (działanie inotropowe) lub przez 28 dni (działanie kardioochronne).
W przypadku działania inotropowego w 8 doświadczeniach oceniano w mięśniu sercowym aktywność enzymów: ATP-azy sodowo-potasowej, ATP-azy magnezowej i ATP-azy wapniowej. Stwierdzono, że podawanie wyciągu wodnego z korzeni marchwi powodowało obniżenie aktywności ATP-azy sodowo-potasowej o 23,0%, ATP-azy magnezowej o 23,9% oraz wzrost aktywności ATP-azy wapniowej o 52,3%. A zatem badany wyciąg wykazywał typowe działanie inotropowo dodatnie.
Działanie kardioochronne wyciągu wodnego z korzeni marchwi oceniano po podaniu zwierzętom 29 dnia doświadczenia 5,25 mg/kg m.c. izoproterenolu i 30 dnia 8,5 mg/kg m.c. tego związku w celu wywołania doświadczalnego zawału mięśnia sercowego. W ostatnim dniu doświadczenia od zwierząt pobierano surowicę krwi i tkankę sercową w celu określenia działania zapobiegawczego przed zawałem mięśnia sercowego. Wyniki badań wypadły pomyślnie. Okazało się, że wyciąg wodny z korzeni marchwi w surowicy krwi obniżał o 12,4% aktywność transaminazy asparginianowej, o 14,8% aktywność transaminazy alaninowej, o 27,5% aktywność peroksydazy lipidowej i o 24,1% aktywność dehydrogenazy mleczanowej w porównaniu do surowicy krwi zwierząt nie otrzymujących tego wyciągu. Natomiast w tkance sercowej podawanie wyciągu spowodowało wzrost o 16,3% ogólnej zawartości białek i o 9,2% wzrost aktywności dehydrogenazy mleczanowej oraz obniżenie o 22,5% peroksydazy lipidowej w odniesieniu do zwierząt nie otrzymujących wyciągu. Otrzymane wyniki wskazywały na wyraźne ochronne działanie wyciągu wodnego z korzeni marchwi przed zawałem mięśnia sercowego u zwierząt.
Powyższe badania stwarzają nadzieję na uzyskanie suplementu diety, który będzie miał właściwości zapobiegawcze przed powstawaniem niewydolności krążenia oraz ostrej postaci tej choroby, jaką jest zawał mięśnia sercowego.
Wybór i opracowanie
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Postępy Fitoterapii 4/2009
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii