Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007, s. 60
List otwarty członków Dolnośląskiego Oddziału PTAiIT zebranych na posiedzeniu w dniu 18.01.2007 r. we Wrocławiu
Do Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. dr. hab. n. med. Leona Drobnika, Krajowego Konsultanta w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii – prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Kuszy
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie oceny oraz przedstawienie środowisku praktycznej interpretacji przepisów dotyczących wymagań jakim powinny odpowiadać oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, ujętych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w załączniku nr III.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia niesie za sobą konsekwencje organizacyjne, ekonomiczne i prawne. Wymagania szczegółowe dotyczące oddziału anestezjologii i intensywnej terapii zawierają natomiast nowe przepisy budzące zastrzeżenia pod względem merytorycznym oraz co do możliwości ich praktycznej realizacji.
I tak załącznik III w punkcie 8/25 stwierdza, że stanowisko znieczulenia powinno być wyposażone w „monitor głębokości znieczulenia 1 na 2 stanowiska”. Zapis taki budzi poważne wątpliwości gdyż:
– nie ma metody monitorowania głębokości znieczulenia uznanej obecnie za standardową i obowiązującą w praktyce anestezjologicznej,
– wytyczne praktyki bezpiecznego znieczulenia opublikowane w piśmiennictwie nie wymagają instrumentalnej oceny głębokości znieczulenia jako standardu wyposażenia,
– koszty zastosowanych metod mogą być bardzo wysokie i nieuzasadnione w stosunku do efektywności, co uniemożliwi praktyczną realizację tego wymagania,
– dlaczego 1 aparat jest wymagany na 2 stanowiska?
Umieszczone w tym załączniku inne wymagania mogą budzić zastrzeżenia, jak na przykład:
– 8/19 „monitor zwiotczenia mięśniowego 1 na 2 stanowiska znieczulenia”,
– 8/24 na stanowisko znieczulenia „co najmniej 3 pompy strzykawkowe”.
Ponadto przedstawiony tekst zawiera dodatkowe błędy i niejasności, które powinny zostać skorygowane przez fachowców przed oddaniem do druku tak ważnego dokumentu jakim jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia.
Pragniemy zwrócić uwagę, że ustalenia rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia nr 214 z 27 lutego 1998 r., znane jako tzw. „standardy znieczulenia”, powstały w wyniku prac określonego zespołu ekspertów reprezentujących Zarząd Główny PTAiIT oraz Konsultanta Krajowego, a poprzedzone były przez wytyczne przedstawione w komunikacie Ministra Zdrowia z 17 kwietnia i 1997 r. podpisane przez Konsultanta Krajowego. Wytyczne takie powinny być przeglądane i modyfikowane wraz z postępem wiedzy i rozwojem organizacji usług w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jednak takie modyfikacje powinny opierać się na opracowaniach określonych osób lub instytucji, przedstawionych do publicznego wglądu. W przypadku rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. nie wiadomo czy wymagania dotyczące oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii reprezentują stanowisko Zarządu Głównego Towarzystwa, Specjalisty Krajowego czy urzędnika Ministerstwa.
Przedstawianie w Rozporządzeniu Ministra wymagań, które mają wątpliwą wartość merytoryczną lub są nierealne w praktyce, zagraża poważnie wiarygodności całego zapisu wytycznych. W ten sposób zniweczone może zostać jedno z czołowych osiągnięć polskiej anestezjologii w minionej dekadzie.
Dlatego zwracamy się do Panów o rozważenie powołania imiennego zespołu ekspertów reprezentujących Towarzystwo Naukowe, Nadzór Specjalistyczny i Związki Zawodowe w celu rewizji i aktualizacji wytycznych dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek anestezjologii i intensywnej terapii w naszym kraju i przedstawienie ich w formie oficjalnego dokumentu dla Ministra Zdrowia. Wydaje się to bardzo potrzebne, bo niedługo minie 10 lat od opracowania i ministerialnej akceptacji standardów i wymagań dotyczących praktyki w naszej specjalizacji.
Zarząd Oddziału Dolnośląskiego PTAiIT
Anestezjologia Intensywna Terapia 1/2007