Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Bezpieczna Żywność 1/2001
Anna Brzozowska
„Bezpieczna Żywność” – nowe czasopismo
Safety Food - new journal
Jednym z ważniejszych czynników środowiskowych mających wpływ na rozwój człowieka i stan jego zdrowia jest sposób żywienia zdeterminowany z jednej strony jakością produktów spożywczych, z drugiej zaś odpowiednim, zgodnym z zasadami racjonalnego żywienia, ich wykorzystaniem do komponowania całodziennej diety. Jakość żywności w ujęciu nowoczesnym rozumiana jako ogół cech i właściwości, które decydują o jej zdolności do zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumenta, obejmuje bezpieczeństwo zdrowotne, jak i cechy użytkowe produktów, często decydujące o ich wyborze przez konsumenta. Żywność bezpieczna powinna charakteryzować się zarówno odpowiednią wartością odżywczą, jak i możliwie najmniejszą zawartością substancji, których obecność może stanowić ryzyko dla zdrowia (1, 2).
W analizie zagrożeń ze strony żywności należy rozpatrywać wpływ wszystkich czynników związanych z jej pozyskiwaniem, przetwórstwem, dystrybucją i konsumpcją, powodujących przedostawanie się do żywności i spożywanie substancji, które w nadmiarze mogą być szkodliwe dla zdrowia.
Pierwszym warunkiem uzyskania żywności bezpiecznej jest stała ochrona i kontrola jakości gleb, wód i powietrza. Środowisko może być zanieczyszczone przez przemysł, motoryzację, eksperymenty z bronią, wadliwą gospodarkę rolną. Polska ma dobre warunki naturalne do produkcji rolniczej. Gleby, które ze względu na zanieczyszczenia powinny być wyłączone z produkcji żywności stanowią tylko kilka promili ogólnej powierzchni użytków rolnych. W chwili obecnej dla poprawy jakości zdrowotnej surowców rolniczych ważna jest także restrukturyzacja i doinwestowanie rolnictwa oraz zwiększanie poziomu edukacji i świadomości ekologicznej producentów płodów rolnych (3, 4). Może się to przyczynić do zmniejszenia skażenia surowców mikotoksynami i zanieczyszczeniami chemicznymi związanymi ze stosowaniem nawozów sztucznych, pestycydów czy leków weterynaryjnych.
Mimo obserwowanych w ostatnich latach tendencji powrotu do „naturalności” większość żywności na rynku to produkty przetworzone. W czasie procesów technologicznych mogą zachodzić straty składników odżywczych, tworzyć się związki szkodliwe np. produkty utleniania tłuszczów, mogą migrować różne substancje ze sprzętów i urządzeń kontaktujących się z przetwarzanymi surowcami, wreszcie wprowadza się celowo substancje chemiczne (dodatki do żywności) ułatwiające lub umożliwiające przebieg tych procesów, zapobiegające psuciu się żywności lub nadające jej określone cechy sensoryczne. Postęp w wielu dziedzinach wiedzy spowodował, że pojawiły się nowe rodzaje żywności, w tym produkty z surowców modyfikowane genetycznie, nutraceutyki, probiotyki itp. Zwiększa się podaż produktów wzbogacanych w składniki odżywcze, zaprojektowanych do specjalnych celów i skierowanych do wybranych grup konsumentów. Mają one zwolenników i przeciwników, a kontrowersje wokół nich wynikają z wątpliwości czy żywność ta nie stwarza zagrożeń zdrowotnych i czy jej wartość odżywcza jest co najmniej taka, jak żywności konwencjonalnej.
Niezależnie od tego, z jakiego rodzaju żywnością mamy do czynienia dalsze etapy drogi „od pola do stołu” mogą również determinować jej bezpieczeństwo zdrowotne. W czasie składowania, transportu, wprowadzania do obrotu produkty mogą ulec zepsuciu wywołanemu przez drobnoustroje i inne szkodniki, procesy enzymatyczne i chemiczne, mogą do nich migrować substancje niskocząsteczkowe z opakowań.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Brzozowska A.: Ustawowe gwarancje ochrony zdrowia konsumenta. W: Uwarunkowania i perspektywy polskiego prawa żywnościowego, Tyszkiewicz S. (red.), Wydawnictwo Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, Warszawa 1993, s. 31-39.– 2. Nadolna I., Kunachowicz H.: Jakość zdrowotna żywności. W: Prawo żywnościowe i normalizacja. Sympozjum Krajowego Stowarzyszenia Producentów Napojów Bezalkoholowych i PZH, Warszawa 1999, s. 18-19.– 3. Michna W.: Bezpieczna żywność oraz potrzeba jej stałej, umiejętnej i wszechstronnej ochrony. W: Raport z badań monitorowych nad jakością gleb, roślin, produktów rolniczych i spożywczych w 1998 roku. Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 1999, s. 19-40.– 4. Szponar L., Traczyk I.: Stan bezpieczeństwa żywności w Polsce. Żywność, żywienie, prawo a zdrowie 2000, 3, 282-294.– 5. Tyszkiewicz S.: Prawo Unii Europejskiej. Zarządzanie ryzykiem oraz zasada ostrożności jako podstawy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności. Analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego. Konferencja naukowa PTTŻ, Warszawa 1999, str. 164-176.– 6. Szponar L., Traczyk I.: Zagrożenia zdrowia poprzez żywność i pożywienie w Polsce – hipotezy i fakty. W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności. Analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego. Konferencja naukowa PTTŻ, Warszawa 1999, s. 139-152.
Bezpieczna Żywność 1/2001