Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 8/2010, s. 612-615
*Piotr Kryst, Urszula Trykozko
Wieloetapowe leczenie kamicy nerkowej i moczowodowej – opis przypadku
Multistage treatment of nephrolithiasis and ureteral stone – case report
Oddział Urologii Szpitala Bielańskiego
Ordynator Oddziału: dr med. Piotr Kryst
Streszczenie
Jednym z głównych celów współczesnej urologii jest dążenie do coraz mniejszej inwazyjności stosowanego leczenia, zastępowania tradycyjnych otwartych technik chirurgicznych przez techniki minimalnie inwazyjne, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej skuteczności leczenia. W ciągu ostatnich lat obserwuje się szybki rozwój endourologii i w mniejszym stopniu, laparoskopii w leczeniu kamicy moczowodowej. Najczęściej stosowane zabiegi to: różnego typu stentowanie moczowodów, przezskórna przetoka nerkowa, przezskórna nefrolitotrypsja z zastosowaniem fal ultradźwiękowych (PNL), ureterorenoskopia z użyciem sztywnego lub giętkiego ureterorenoskopu i zastosowaniem różnych rodzajów energii w celu litotrypsji złogu wewnątrz moczowodu (np. lasera) oraz ESWL – przezskórna litotrypsja falą uderzeniową generowaną pozaustrojowo. Rzadziej wykonuje się laparoskopową ureterolitotomię.
Mimo szybkiego rozwoju nowoczesnych metod leczenia kamicy w dalszym ciągu, w wybranych przypadkach, konieczne jest wykonanie klasycznych operacji np. pielolitotomii, pielonefroureterolitotomii, ureterolitotomii czy częściowej resekcji nerki lub moczowodu.
Przedstawiamy przykład zastosowania nowoczesnych metod leczenia kamicy (nefrostomia punkcyjna, ureterorenoskopia, Laser StoneLight – laser czerwony, ESWL) i metod tradycyjnych (otwarta ureterolitotomia z usunięciem złogu, resekcją fragmentu moczowodu i zespoleniem moczowodu metodą „koniec do końca”) w wieloetapowym leczeniu powikłanej kamicy nerkowej i moczowodowej. Zastosowane leczenie pozwoliło na usunięcie złogów i odtworzenie ciągłości dróg moczowych. Przedstawiony przypadek pokazuje jak ważna dla procesu leczenia kamicy nerkowej i moczowodowej jest odpowiednia kwalifikacja chorych do danego sposobu postępowania, jak istotna jest systematyczna obserwacja oraz umiejętność przewidzenia różnego rodzaju powikłań i ich konsekwencji.
Summary
The aim of modern urology is to eliminate as much as possible open surgical procedures in favour of minimal invasive techniques. We can observe rapid development of endourology and laparoscopic techniques in treatment of stone disease. The most common are: ureteral stenting, percutaneous nephrostomy, percutaneous nephrostolithotomy with ultrasonic lithotripsy, rigid and flexible ureteroscopy with intraureteral lithotripsy (electrohydraulic or laser), ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy) and less common – laparoscopic ureterolithotomy.
In spite of these modern options sometimes classical surgical procedures like: pyelolithotomy, pyelonephrolithotomy, ureterolithotomy, partial kidney resection are still useful in treatment of selected patients.
We presented modern modalities (percutaneous nephrostomy, ureterorenoscopy, red laser, ESWL) and traditional modalities (open ureterolitotomy with stone removal, partial resection of the ureter and "end to end” anastomosis) for treatment of complicated urolithiasis.
Opis przypadku dotyczy 66-letniej pacjentki od 2003 r. pozostającej pod opieką Rejonowej Poradni Urologicznej z powodu kamicy nerkowej lewostronnej (ryc. 1). W styczniu i marcu 2009 r. zakwalifikowana do leczenia metodą ESWL w ramach hospitalizacji 1. dnia poza naszym ośrodkiem (brak dokumentacji radiologicznej z tego okresu). Po zabiegach nie wydalała złogów z dróg moczowych. W marcu 2009 r. pacjentka początkowo była leczona ambulatoryjnie z powodu infekcji dróg moczowych, ostatecznie przyjęta do Kliniki Nefrologii Szpitala Bielańskiego w ramach ostrego dyżuru z powodu objawów urosepsy (zakażenie Klebsiella pneumoniae) i narastających parametrów niewydolności nerek. Na początku kwietnia 2009 r. w Oddziale Urologii wytworzono przezskórną przetokę nerkową. Po poprawie stanu ogólnego, normalizacji parametrów wydolności nerek i długotrwałej antybiotykoterapii z powodu infekcji dróg moczowych pacjentka z rozpoznaniem wielopoziomowej kamicy moczowodowej i nerkowej lewostronnej (ryc. 2) została zakwalifikowana do leczenia endoskopowego.
Ryc. 1. Rtg przeglądowe jamy brzusznej, 2003 r.
Ryc. 2. Wielopoziomowa kamica moczowodowa i nerkowa lewostronna.
Operowana w sierpniu 2009 r. – wykonano ureterorenoskopię (URS) po stronie lewej. W trakcie zabiegu usunięto ok. 5 mm złóg z dolnego odcinka lewego moczowodu, następnie dotarto do pierwszego, ok. 1 cm złogu w górnym odcinku lewego moczowodu, który częściowo skruszono przy użyciu „czerwonego” lasera (laser StoneLight). Na tym etapie zabieg zakończono ze względu na znaczny obrzęk śluzówki moczowodu, brak możliwości przeprowadzenia koszyczka Dormia lub drutu prowadzącego powyżej złogu i duże ryzyko uszkodzenia ściany moczowodu.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Borkowski A, Borówka A: Nowe metody leczenia kamicy górnych dróg moczowych. PZWL 1994.
2. Leńko J: Kamica moczowa. PZWL 1976.
3. Zieliński J, Leńko J: Urologia – tom III. PZWL 1993.
4. Weiss RM, George NJr, O'Reilly PH: Comphrehensive Urology. Mosby 2001.
5. Editor: ED Whitehead, MD Lippincott-Raven: Atlas of Surgical Techniques in Urology 1998.
6. Philadelphia: Saunders WB: Campbell's Urology, 8th ed 2002.
7. Guidelines, European Assotiation of Urology, 2010 edition.
otrzymano: 2010-06-18
zaakceptowano do druku: 2010-07-20

Adres do korespondencji:
*Piotr Kryst
Oddział Urologii Szpitala Bielańskiego
ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
tel.: (22) 569-01-48
e-mail: piotrkryst@komorow.pl

Postępy Nauk Medycznych 8/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 8/2010: