Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2010, s. 123-124
Reaktywacja Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
W dniu 28 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Fitoterapii PTL. Organizatorem spotkania była Grupa Inicjatywna, która w porozumieniu z prezesem PTL – prof. dr hab. Jerzym Woy-Wojciechowskim – podjęła się reaktywacji działalności tejże Sekcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbyło się w dotychczasowej siedzibie Sekcji, w Poznaniu przy ul. Libelta 27. Po słowach powitania i podziękowania za przybycie, przewodniczący Grupy Inicjatywnej Członków Sekcji Fitoterapii PTL wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia – dr Jerzy Jambor przypomniał skład osobowy poprzedniego zarządu (wybrany 19 maja 2006 r.), w tym prezesa Sekcji w osobie doc. P.M. Mrozikiewicza, dwóch zastępców: dra Jerzego Jambora i dra Stanisława Hana, skarbnika – dr Alinę Mścisz i sekretarza dr Annę Krajewską-Patan. W skład ustępującej Komisji Rewizyjnej wchodzili natomiast prof. Bogdan Kędzia jako przewodniczący oraz dwóch członków – prof. Irena Matławska i prof. Wojciech Kasprzak. Z uwagi na ograniczoną aktywność Sekcji w tym okresie, praktycznie ograniczoną do pojedynczych zebrań Zarządu, z racji wygaśnięcia kadencji, zaistniała pilna potrzeba reaktywacji Sekcji Fitoterapii. W dalszej części zebrania w głosowaniu jawnym wyłoniono Prezydium Zgromadzenia, w tym na przewodniczącego wybrano jednogłośnie dr J. Jambora, na sekretarza – dr T. Waligórę. Na wniosek przewodniczącego tegoż Prezydium na członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano dr med. Tadeusza Grochowinę i dr farm. Małgorzatę Horoszkiewicz-Hassan, na członków Komisji Wyborczej – lek. med. Jadwigę Panek-Lenartowicz i mgr farm. Elżbietę Hołderną-Kędzia, a do Komisji Uchwał i Wniosków również 2 osoby, tj. prof. Wiktora Stelmacha oraz mgr biologii Małgorzatę Górską-Pauksztę.
Następnie przyjęto większością głosów zaproponowany i odczytany przez Przewodniczącego Prezydium Zgromadzenia porządek i regulamin obrad. W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Prezydium dr J. Jambor przedstawił historyczne przesłanki rozwoju idei fitoterapii, sięgając do tradycji Sejmików Zielarskich zapoczątkowanych przez orędowników zielarstwa, w tym głównie prof. Jana Hasika, prof. Jerzego Lutomskiego i prof. Jerzego Alkiewicza. Pomysł stworzenia przez nich organizacji, jako jednej z Sekcji PTL, pozwolił na uporządkowanie sytuacji prawnej lekarzy – fitoterapeutów, w odróżnieniu od działających w kraju licznych pseudo-lekarzy. Sekcja Fitoterapi PTL skupiająca w swym gronie wybitne autorytety zielarstwa stanęła odtąd na straży rozwoju fitoterapii opartej na dowodach naukowych (tzw. racjonalnej fitoterapii) i jej krzewienia w środowiskach medycznych. Odejście niektórych wspomnianych wcześniej działaczy sprawiło, że działalność Sekcji Fitoterapii podupadła, dlatego też pamiętając o ich dorobku należy ją reaktywować i przywrócić jej dawny blask. Prezes J. Jambor przekazał ponadto informację w sprawie organizacji Jubileuszowego Sejmiku Zielarskiego, w dniach 11-12 czerwca 2010 r. w Żerkowie, przy współudziale Sekcji Fitoterapii.
W dalszej części zebrania prof. B. Kędzia jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie podsumowujące działalność Sekcji w minionym okresie, po czym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie przedstawiono kandydatury do nowych władz Sekcji i w wyniku głosowania jawnego dokonano wyboru osób do poszczególnych Komisji w Sekcji Fitoterapii. Na przewodniczącego Sekcji zaproponowano i wybrano jednogłośnie prof. B. Kędzię, na zastępców dr J. Jambora oraz dr S. Hana. Sekretarzem Sekcji Fitoterapii PTL została mgr E. Hołderna-Kędzia, a skarbnikiem mgr inż. E. Karpińska. Do komisji Rewizyjnej wybrano jednomyślnie prof. I. Matławską jako przewodniczącą oraz mgr prawa Z. Kostrzewskiego i mgr M. Górską-Pauksztę jako zastępców. W skład Zarządu Sekcji Fitoterapii weszli ponadto w charakterze członków: prof. dr hab. n. farm. J. Renata Ochocka, lek. med. J. Panek-Lenartowicz, prof. n. med. W. Stelmach i lek. med. T. Waligóra. Nowo wybrany prezes Sekcji Fitoterapii podziękował za wybór do Zarządu Sekcji, a Zarządowi Sekcji za zaufanie jakim obdarzono go powierzając mu tak zaszczytną funkcję. Na wstępie swego wystąpienia nawiązał do powrotu do starań o wprowadzenie na studiach medycznych, choćby w niewielkim zakresie obowiązkowych zajęć dla studentów z dziedziny fitoterapii. Kolejne zadanie to próba wprowadzenia specjalizacji z fitoterapii dla lekarzy domowych, analogicznie do starań podjętych już przez prof. J. Alkiewicza. Nie mniej ważne jest również wydawanie czasopisma „Postępy Fitoterapii”, organu Sekcji Fitoterapii, którego punktacja wzrosła ostatnio do 6 punktów KBN-owskich. Jest to pozycja dobrze odbierana zarówno przez środowisko lekarzy, jak i farmaceutów, trafia do wielu aptek. Niewątpliwie stanowi ono interesujący punkt odniesienia, biorąc pod uwagę promocję najnowszej wiedzy z dziedziny leku roślinnego. Wydawanie tego czasopisma nie byłoby możliwe gdyby nie wieloletnie wsparcie finansowe ze strony prezesa dr S. Hana, za które przy tej okazji wypada serdecznie podziękować. Ważnym zadaniem będzie również odnowienie współpracy z Polskim Komitetem Zielarskim, a nawet wspólne organizowanie konferencji. Nowo wybrany prezes z uwagi na wiele zadań do wypełnienia zaprosił wszystkich obecnych do współpracy w realizowaniu nakreślonych celów Sekcji jak również do zgłaszania własnych inicjatyw. Z kolei dr J. Jambor wystąpił z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Sekcji Fitoterapii prof. Jerzemu Woy-Wojciechowskiemu – aktualnemu prezesowi PTL, w podziękowaniu za współtworzenie Sekcji Fitoterapii i wspieranie jej działalności. Wniosek został zaakceptowany z entuzjazmem przez wszystkich zebranych. Dr J. Jambor postulował ponadto o kontynuację starań o wprowadzenie certyfikatów umiejętności dla lekarzy, a także o stworzenie zespołu ekspertów złożonego głównie z lekarzy praktyków, którego zadaniem będzie fachowa ocena leków roślinnych i suplementów diety zawierających składniki roślinne, obecnych na polskim rynku. Głos zabrał ponadto prezes dr S. Han, który nawiązał do reaktywacji Sekcji Fitoterapii. Podkreślił, że bardzo istotne jest powiadomienie o tym fakcie najważniejszych Instytucji, w tym Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Instytutu Żywności i Żywienia, a także właściwego Inspektoratu Famaceutycznego. Bardzo istotne będzie również poszukiwanie środków finansowych, w tym zabieganie o sponsorów, tak aby Sekcja mogła normalnie funkcjonować. W tym kontekście należy zadbać również o druki Sekcji, koperty. Tylko dobrze zorganizowana grupa jest w stanie walczyć z dziką reklamą, nieprawidłowościami ograniczającymi rozwój rodzimych firm i przede wszystkim być głosem doradczym w kwestii leku roślinnego. Prof. W. Stelmach zwrócił z kolei uwagę na problem zaniżonej zawartości związków biologicznie aktywnych w suplementach diety zawierających składniki roślinne, tj. niezgodnej z ich zawartością zadeklarowaną przez producenta. Do ważnych postulatów zgłaszanych przez członków Sekcji obecnych na zebraniu należały ponadto: organizacja szkoleń podyplomowych z zakresu fitoterapii dla lekarzy i farmaceutów; wprowadzenie reprezentanta Polski do ESCOP-u; współpraca z Uniwersytetami Medycznymi, organizacjami zrzeszającymi lekarzy i farmaceutów, redakcjami czasopism medycznych mająca na celu uznanie przez środowiska medyczne racjonalnej fitoterapii; kreowanie poglądów dotyczących właściwego spojrzenia na leki roślinne poprzez aktywną współpracę z mediami; inicjowanie badań naukowych mających na celu poszukiwanie nowych roślinnych produktów leczniczych i weryfikację preparatów obecnych na rynku farmaceutycznym, a także przygotowanie projektu nowego statutu, dostosowanego do aktualnych potrzeb i możliwości Sekcji Fitoterapii.
Po przyjęciu Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Sekcji Fitoterapii PTL, nowo wybrany prezes jeszcze raz podziękował zebranym za aktywny udział w posiedzeniu i zapowiedział robocze zebranie Zarządu Sekcji we wrześniu br. Należy żywić nadzieję, że reaktywowana Sekcja Fitoterapii PTL otworzy przed światem medycznym i farmaceutycznym nowe perspektywy doskonalenia zawodowego, jak również przyczyni się do aktywnej współpracy wielu środowisk, ku pożytkowi nas wszystkich.
mgr farm. Elżbieta Hołderna-Kędzia
Postępy Fitoterapii 2/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii