Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Balneologia Polska 1/2006, s. 46-50
Czesław Koźmiński1, Bożena Michalska2
Usłonecznienie efektywne w Polsce
Effective sunshine in poland
1z Zakładu Klimatologii i Meteorologii Morskiej Uniwersytetu Szczecińskiego
Kierownik Zakładu: prof. zw. dr hab. Czesław Koźmiński
2z Katedry Meteorologii i Klimatologii Akademii Rolniczej w Szczecinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Bożena Michalska
Streszczenie
Korzystając z dekadowych sum godzin z usłonecznieniem rzeczywistym z 46 stacji meteorologicznych IMGW, za lata 1976-2000 obliczono dla półroczy: ciepłego (IV-IX) i chłodnego (X-III) odchylenia sumy godzin ze słońcem na danej stacji od średniej wartości krajowej oraz wyznaczono metodą graficzną dla każdej stacji daty początku i końca okresów, w których średnie dzienne usłonecznienie było wyższe od przyjętej progowej wartości 4 godzin. Następnie obliczono długość trwania i sumy usłonecznienia efektywnego w tych okresach. Zmienność usłonecznienia efektywnego (> 4 godz.) i trend czasowy oceniono na przykładzie kilku wybranych stacji, rozmieszczonych w różnych regionach kraju. Przestrzenna zmienność wartości odchyleń sum godzin ze słońcem w poszczególnych stacjach od średniej krajowej w ciepłej porze roku wynosi od -90 do +90 godz., a w chłodnej od -50 do +75 godz. Wiosną zróżnicowanie przestrzenne terminów początku okresu z dziennym usłonecznieniem> 4 godz. wynosi w Polsce ponad 15 dni, a jesienią końca tego okresu – ponad 25 dni. Największe sumy usłonecznienia efektywnego (ponad 500 godz.) notuje się na Polesiu Lubelskim, a najmniejsze na Pomorzu i na południu kraju (poniżej 400 i poniżej 350 godz.). Uprzywilejowanymi obszarami dla potrzeb turystyki, rekreacji i helioterapii są centralna i wschodnia część kraju – ponad 450 godz. usłonecznienia efektywnego, a niekorzystnymi południowa część Polski – poniżej 350 godz., a zwłaszcza aglomeracja Śląska – około 300 godz. W analizowanym 25-leciu (1976-200) występuje dodatni trend sum usłonecznienia efektywnego trwającego>4 godz. dziennie.
Wstęp
Odczucie cieplne człowieka zależy nie tylko od bezwzględnych wartości jakiegoś czynnika, na przykład temperatury powietrza, lecz także od różnicy między temperaturą ciała i otoczenia. Z tych względów ustalane są przez fizjologów i biometeorologów progowe wartości danego czynnika poniżej lub powyżej których następuje wyraźna reakcja organizmu (1, 2). W odniesieniu do usłonecznienia rzeczywistego przyjmowana jest wartość co najmniej 4 godz. dziennie jako minimum warunków świetlnych (5, 6), co w przybliżeniu odpowiada rocznej sumie wynoszącej 1460 godzin notowanej na przykład w aglomeracji śląsko-krakowskiej (4). Istotną dla rekreacji i helioterapii jest informacja o efektywnej sumie godzin liczonej powyżej średniego dziennego usłonecznienia wynoszącego 4 godziny.
Celem niniejszej pracy jest ocena wielkości usłonecznienia efektywnego w Polsce z uwzględnieniem terminów początku i końca oraz sum godzin ze słońcem powyżej przyjętego progu (> 4°C).
Materiał i metody
Podstawę opracowania stanowiły dekadowe wartości usłonecznienia rzeczywistego z 46 stacji meteorologicznych IMGW zebrane z Biuletynów Agrometeorologicznych za lata 1976-2000.
W pierwszej części pracy obliczono dla półroczy: ciepłego (IV-IX) i chłodnego (X-III) odchylenia sumy godzin ze słońcem na danej stacji od średniej wartości krajowej, co pozwoliło na przestrzenne ujęcie względnego zróżnicowania tego elementu. W drugiej części pracy wyznaczono metodą graficzną dla każdej stacji daty początku i końca okresów, w których średnie dzienne usłonecznienie było wyższe od przyjętej progowej wartości 4 godzin. Następnie obliczono długość trwania i sumy usłonecznienia efektywnego w tych okresach. Wyniki obliczeń zilustrowano na 6 załączonych mapach. Dla oceny zmienności usłonecznienia efektywnego (> 4 godz.) i trendu czasowego dla kilku wybranych stacji, rozmieszczonych w różnych regionach kraju obliczono daty początku i końca okresów oraz sumy usłonecznienia efektywnego w kolejnych latach 1976-2000. Następnie stosując analizę regresji liniowej zbadano zależność między latami a wielkością sum godzin usłonecznienia efektywnego. Istotność współczynników korelacji oszacowano na poziomie a = 0,01 i a = 0,05.
Wyniki
W półroczu chłodnym (X-III) odchylenia sum godzin z usłonecznieniem rzeczywistym w danej stacji od wartości średniej krajowej wynoszącej 409 godz. przyjmują ujemne wartości w północnej części kraju – od 0 do poniżej 50 godz., zwłaszcza w wyższych partiach wzniesień Pojezierza Pomorskiego i na Pojezierzu Suwalskim (ryc. 1). W środkowej części Polski względne różnice usłonecznienia rzeczywistego przyjmują wartości dodatnie kształtując się od 0 do ponad 25 godz., a tylko w aglomeracji śląsko-krakowskiej oraz w rejonie Kalisza i Koła są ujemne, gdzie wynoszą od 0 do poniżej 20 godz. Największe dodatnie odchylenia sum godzin usłonecznienia rzeczywistego notuje się na Pogórzu Karpackim i Przedgórzu Sudeckim od 50 do 70 godzin. Tak więc, przestrzenne zróżnicowanie wartości odchyleń wynosi na terenie kraju ponad 100 godz.
Ryc. 1. Odchylenia sum godzin z usłonecznieniem rzeczywistym w danej stacji od średniej wartości w kraju w półroczu chłodnym (X-III). Lata 1976-2000.
W półroczu ciepłym (IV-IX), wielkości odchyleń sum godzin ze słońcem ulegają w porównaniu z półroczem chłodnym, odwróceniu przyjmując kierunek wzrostu z południa na północ (ryc. 2). Izarytma 0 przebiega od Ziemi Lubuskiej poprzez Wyżynę Małopolską aż po Roztocze. Na południe od tej izarytmy wartości odchylenia od średniej krajowej są ujemne i wynoszą od 30 do 90 godz. uwidaczniając również w tej porze roku niedobór godzin ze słońcem w aglomeracji śląsko-krakowskiej, spowodowany zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery i zachmurzeniem. Najlepsze warunki usłonecznienia rzeczywistego w półroczu ciepłym panują na Polesiu Lubelskim (ponad 90 godz.) oraz we wschodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Pojezierzu Krajeńskim, a także w zachodniej i wschodniej części wybrzeża (ponad 60 godz.). Niekorzystnymi warunkami usłonecznienia w tej porze roku charakteryzują się wzniesienia Pojezierza Pomorskiego i wzniesienia środkowej części Pojezierza Mazurskiego, gdzie występują ujemne wartości odchyleń godzin ze słońcem (ryc. 2).
Ryc. 2. Odchylenia sum godzin z usłonecznieniem rzeczywistym w danej stacji od średniej wartości w kraju w półroczu ciepłym (IV-IX). Lata 1976-2000.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Błażejczyk K.: Bioklimatyczna analiza warunków pogodowych w Polsce. Zesz. IGiPZ, 1990, 8.
2. Kozłowska-Szczęsna T., i wsp.: Bioklimatologia człowieka. IGiPZ PAN, Monografie 1, Warszawa 1997.
3. Koźmiński C., Michalska B.: Prawdopodobieństwo usłonecznienia rzeczywistego w Polsce. Acta Agrophysica PAN. Lublin, 2005.
4. Koźmiński C., Michalska B.: Usłonecznienie w Polsce. AR, Uniwersytet Szczeciński, s. 110, 2005.
5. Kuczmarski M.: Usłonecznienie Polski i jego przydatność dla helioterapii. 1990 IGiPZ PAN. Dok. Geogr., z. 4.
6. Papiernik Z.: Biometeorologiczne pory roku na tle zmieniających się warunków klimatycznych. Balneologia Polska. PTBiMF 2001, Ciechocinek, T.XLIII, z. 1-2. s. 100-109.
otrzymano: 2005-11-14
zaakceptowano do druku: 2005-11-26

Adres do korespondencji:
Prof. dr hab. Czesław Koźmiński
ul. Wąska 13, 71-415 Szczecin
e-mail: klimet@univ.szczecin.pl
ul. Papieża Pawła VI 3, 71-469 Szczecin
e-mail: bmichalska@agro.ar.szczecin.pl

Balneologia Polska 1/2006