Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 3/2011, s. 238-241
*Paweł Lampe, Katarzyna Kuśnierz
Co się zmieniło, czyli refleksje na temat chirurgii trzustki
What has changed? Reflections on surgery of the pancreas
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Paweł Lampe
Streszczenie
Autorzy przedstawiają nowe trendy w leczeniu ostrego zapalenia i guzów trzustki. W pracy podano aktualne wskazania do interwencji chirurgicznej w OZT powikłanym zakażoną martwicą. Interwencję przeprowadza się jak najpóźniej to możliwe, a leczenie zabiegowe powinniśmy zaczynać od metod małoinwazyjnych. W żywieniu chorych z ostrym zapaleniem trzustki podkreśla się rolę żywienia dojelitowego (przez sondę żołądkową, jak i jelitową). Nie ma natomiast znaczenia podawanie probiotyków. W odniesieniu do leczenia przewlekłego zapalenia trzustki podkreślano metody likwidujące ból, oszczędzające miąższ trzustki i zachowujące dwunastnicę (operacja Freya, Begera, Puestowa). Przedstawiono również doniesienia na temat użycia robotów i laparoskopowej chirurgii trzustki. Autorzy szczególną uwagę zwracają na nowotwory z grupy IPMN (Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm, nowotwory wywodzące się z głównego i bocznych przewodów trzustkowych), nowe rodzaje zespoleń trzustkowych, powikłania po pankreatoduodenektomiach (przetoka trzustkowa, opóźnione opróżnianie żołądka), zmodyfikowane skale ciężkości (skala Petrova, BISAP) i żywienie w ostrym zapaleniu trzustki. Prezentują też wyniki prac przedstawianych na dwóch, europejskim i światowym, zjazdach dotyczących chirurgii trzustki w Sztokholmie i Buenos Aires. Omawiają również, bardziej szczegółowo, zespolenia przy użyciu klipsa kompresyjnego (CAC – Compression Anastomosis Clip) ze stopu NiTi wykonywane podczas pankreatoduodenektomii (zespolenia żołądkowo-jelitowe, żółciowo-jelitowe i jelitowo-jelitowe). Stwierdzono, że stosując CAC obserwujemy skrócenie czasu operacji, zmniejszenie liczby pooperacyjnych powikłań, szybszy powrót funkcji jelita. CAC są bezpieczne i łatwe do założenia oraz tanie.
Summary
The authors present new trends in the treatment of acute inflammation, and tumors of the pancreas. The paper presents current indications for surgical intervention in acute pancreatitis with septic necrosis. Surgical intervention should be conducted as late as possible and minimally invasive techniques should be implemented at the beginning. The aspect of enteral nutrition is vital in acute pancreatitis through feeding either by naso-gastric or naso-intestinal tubes. There was no significance found in the administration of probiotics. In regard to chronic pancreatitis, pain relief procedures, pancreatic parenchyma- sparing and duodenal preserving procedures were underlined (Frey, Beger and Puestow procedures). The paper also describes the use of surgical robots and laparoscopic equipment in the pancreatic surgery. Special attention is paid to the IPMN (Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm, main and branch duct IPMNs), to new types of pancreatic anastomosis, complications after pancreatoduodenectomies (pancreatic fistula, DGE-delayed gastric emptying), as well as to modified scales of gravity (Petrov and BISAP scores) and nutrition in acute pancreatitis. The authors also discuss the results of the research work presented on two congresses: the European and the World-wide congress on pancreatic surgery in Stockholm and Buenos Aires. More specifically they also consult the anastomosis using the compression anastomosis clip (CAC) alloy NiTi performed during pancreatoduodenectomy (hepaticoenterostomy, gastroenterostomy and enteroenterostomy). We have observed that the use of CAC shortens the operation time, reduces post-operative complication rate and offers a shorter recovery period physiological intestinal function. CACs are safe in use and easy in application and also cost-effective.
Szybki postęp nauk medycznych spowodował dynamiczny rozwój gastroenterologii. Coraz doskonalsza diagnostyka gastroenterologiczna stawiała wyzwania chirurgom. Jako starszy z autorów pamiętam, że w początkach mojej kariery zamiar operowania wątroby i trzustki byłby traktowany jako rodzaj dewiacji. Równocześnie z sukcesem wykonywano wówczas operacje na sercu, płucach i przełyku. Przywołuję te wspomnienia moim współpracownikom i czytelnikom dla uświadomienia jakiego skrócenia dystansu dokonała polska chirurgia gastroenterologiczna w stosunku do wiodących ośrodków. Stało się to skutkiem wysiłku wielu znanych postaci polskiej gastroenterologii i chirurgii. Przypadek sprawił (erupcja pyłu wulkanicznego), że na World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, który odbył się w dniach 18-22.04.2010 r. w Buenos Aires, byliśmy jedynymi przedstawicielami Polski. Cechą wielu kongresów jest to, że obrady prowadzone są równolegle w kilku miejscach, zatem, z konieczności, wśród wielu interesujących wykładów trzeba wybierać. Wybieraliśmy sesje przydatne w praktyce chirurgicznej. Interesowały nas nowe metody zespalania trzustki z przewodem pokarmowym. Byłem ciekawy, czy pomysły innych ośrodków dotyczące tych zespoleń nie okazały się podobne do naszych. Na szczęście nie, i naszą nową metodę zespolenia mogliśmy pokazać w czerwcu, podczas European Pancreatic Club w Stockholmie. Natomiast nasz nowy rodzaj zespoleń żółciowo-jelitowych, żołądkowo--jelitowych i jelitowo-jelitowych z użyciem CAC (Compression Anastomosis Clip – klips kompresyjny) wykonywanych podczas pankreatoduodenektomii spotkał się z dużym zainteresowaniem (ryc. 1). Przed moim wystąpieniem, współprowadzący sesję prof. Rolle Alejandro wspomniał nam o plakacie z ośrodka w Grecji, którego tematem były również klipsy kompresyjne. Z jego autorem wymieniliśmy później poglądy na temat tej nowej, stosowanej przez nas, metody.
Ryc. 1. Badanie radiologiczne górnego odcinka przewodu pokarmowego z kontrastem. Widoczne zespolenie żółciowo- -jelitowe i żołądkowo-jelitowe przy użyciu klipsa kompresyjnego.
W chirurgii przewodu pokarmowego najczęstszą przyczyną powikłań i śmiertelności w okresie pooperacyjnym jest nieszczelność zespolenia. W późnym okresie pooperacyjnym wysiłki chirurga niweczone są przez zwężenie miejsca zespolenia. Dlatego też uzasadnione są poszukiwania nowych, zapobiegających powikłaniom technik zespolenia, do których należy zespolenie wykonane przy użyciu klipsa kompresyjnego wykorzystującego efekty pamięci kształtu i nadsprężystości stopów nikiel-tytan (NiTi) (1, 2). CAC są połączonymi podwójnymi owalnymi pierścieniami o średnicy 12-30 mm (3). Zasada działania zacisku polega na zmianie kształtu zacisku w zależności od temperatury. Umieszczenie go w zimnej wodzie umożliwia odgięcie jego ramion (zwojów) o ok. 30-40° (1, 2, 4). Tak odgięte elementy wprowadza się do zespalanych części przewodu pokarmowego. W temperaturze ciała ludzkiego zacisk ponownie przyjmuje wyjściowy kształt, zbliżając do siebie obie zespalane ściany. W miejscu przylegania obu ścian dochodzi do niedokrwienia wywołanego przez ucisk i w następstwie do martwicy w czasie 5-7 dni (1, 4). Obwodowo do wytworzonej martwicy powstaje w ten sposób blizna, która jest podłożem do symetrycznego, dobrze funkcjonującego zespolenia. W czasie ok. 5-16 dni (w zależności od miejsca założenia) zacisk naturalnie wydala się z jelita wraz ze stolcem (1, 4, 5). W badaniach doświadczalnych innych autorów, ocena makro- i mikroskopowa wyciętego zespolenia wykazała kompletne przyleganie śluzówek zespalanych ścian (1). W porównaniu z klasycznym zespoleniem obserwujemy skrócenie czasu operacji, zmniejszenie liczby pooperacyjnych powikłań i szybszy powrót funkcji jelita. CAC są bezpieczne i łatwe do założenia, znacznie tańsze niż staplery, a zespolenie z użyciem CAC jest szersze niż staplerowe (zewnętrzny obwód zespolenia w porównaniu z wewnętrznym obwodem zespolenia staplerowego) (6). Technika fully no-touch zapobiega kontaminacji i infekcji, a zespolenia z użyciem CAC są zawsze wystandaryzowane. Warto wspomnieć, że pierwsza dwuetapowa pankreatoduodenektomia wykonana przez Kauscha 100 lat temu odbyła się również z zastosowaniem mechanicznego szwu (Murphy button) (7). Kausch wykonał w ten sposób zespolenie pęcherzykowo-jelitowe i jelitowo-jelitowe. W naszej Klinice stosując CAC do zespolenia drogi żółciowej z jelitem, nawiązujemy do pomysłu Kauscha. Pierwszy kierownik naszej Kliniki prof. Z. Górka wykonał pierwszą pankreatoduodenektomię w 1976 roku. Podobnie jak Kausch i Whipple pozostawiał pęcherzyk żółciowy. Obecnie, dzięki rozwojowi ultrasonografii i spostrzeżeniom gastroenterologów, wiemy, że należy go usunąć, a zespolenie wykonać bliżej wnęki. W okresie, gdy zmieniały się poglądy na temat znaczenia pęcherzyka, zmieniło się również wiele innych poglądów na temat technik zespoleń, powikłań i ich definicji (np. definicja przetoki trzustkowej, DGE) oraz ich przyczyn i sposobów leczenia. Jedynie własne doświadczenie upoważnia do wypowiadania się na temat chirurgii trzustki. Według pracy Birkmeyera i wsp. chirurg niemający doświadczenia w operacjach trzustki zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych o 361% (8). Dla porównania niedoświadczony chirurg w chirurgii płuc zwiększa ryzyko powikłań o 24%, a w chirurgii przełyku o 130% (8).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Nudelman I, Fuko V, Waserberg N et al.: Colonic anastomosis performed with a memory-shaped device. Am J Surg 2005; 190: 434-438.
2. Nudelman I, Fuko V, Greif F et al.: Colonic anastomosis with the nickel-titanium temperature-dependent memory-shape device. Am J Surg 2002; 183: 697-701.
3. Liu PC, Jiang ZW, Zhu XL et al.: Compression anastomosis clip for gastrointestinal anastomosis. World J Gastroenterol 2008; 14: 4938-4942.
4. Nudelman I, Fuko V, Rubin M et al.: A nickel-titanium memory-shape device for colonic anastomosis in laparoscopic surgery. Surg Endosc 2004; 18: 1085-1089.
5. Jiang ZW, Li N, Li JS et al.: Small bowel anastomosis performed with the nickel-titanium temperature-dependent memory-shape device. Zhonghua Wei Chang Wai Ke Za Zhi 2006; 9: 392-394.
6. Nudelman I, Fuko V, Morgenstern S et al.: World J Surg 2000; 24: 874-877.
7. McClusky III, Skandalakis LJ, Colborn GL et al.: Harbinger or Hermit? Pancreatic Anatomy and Surgery through the Ages-Part. World J Surg 2002; 26: 1370-1381.
8. Birkmeyer JD, Stukel TA, Siewers AE et al.: Surgeon Volume and Operative Mortality in the United States. N Eng J Med 2003; 349: 2117-2127.
9. World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association. Abstracts. Buenos Aires 18-22.04.2010.
10. Isaji S, Takada T, Kawarada Y et al.: JPN Guidelines for the management of acute pancreatitis: surgical management. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2006; 13: 48-55.
11. Uomo G: Nonsurgical Treatment of Infected Pancreatic Necrosis: A Falling Myth or a Still Impassable Frontier? J Pancreas 2007; 8: 468-470.
12. Petrov MS, Correia MI, Windsor JA: Nasogastric Tube Feeding in Predicted Severe Acute Pancreatitis. A Systematic Review of the Literature to Determine Safety and Tolerance. J Pancreas 2008; 9: 440-448.
13. Petrov MS, Windsor JA: Classification of the Severity of Acute Pancreatitis: How Many Categories Make Sense? Am J Gastroenterol 2010; 105: 74-76.
14. Papachristou GI, Muddana V, Yadav D et al.: Comparison of BISAP, Ranson’s, APACHE-II, and CTSI Scores in Predicting Organ Failure, Complications, and Mortality in Acute Pancreatitis. Am J Gastroenterol 2010; 105: 435-441.
15. Baiocchi GL, Portolani N, Missale G et al.: Intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas (IPMN): clinico-pathological correlations and surgical indications. World J Surg Oncol 2010; 8: 25.
16. Bassi C, Crippa S, Salvia R: Intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMNs): is it time to (sometimes) spare the knife? Gut 2008; 57: 287-289.
otrzymano: 2011-01-10
zaakceptowano do druku: 2011-02-22

Adres do korespondencji:
*Paweł Lampe
Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Medyków 14, 40-752 Katowice Ligota
e-mail: lampepawel@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 3/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych