Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2011, s. 297-298
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Czosnek w zapobieganiu chorobie Alzheimera
Gupta V.B., Indi S.S., Rao K.S.J.: Garlic extract exhibits antiamyloidogenic activity on amyloid – beta fibrillogenesis: relevance to Alzheimer’s disease. Phytother. Res. 2009, 23, 111-115.
Choroba Alzheimera charakteryzuje się odkładaniem blaszek utworzonych z β-amyloidu (β-peptydu, fragmentu białka amyloidowego) w mózgu w postaci włókien amyloidowych, co prowadzi do demencji starczej. Zapobieganie tej chorobie polega na redukcji, oczyszczaniu tkanki mózgowej z β-amyloidu, a także na hamowaniu agregacji β-amyloidu w postaci włókien. Badania in vitro wykazały, że jedną z wymienionych właściwości zapobiegawczych, a mianowicie hamowaniem tworzenia się włókien β-amyloidowych, odznacza się wyciąg wodny z cebul czosnku (Allium sativum L.) (1:3).
Stwierdzono, że mieszanina β-amyloidu z wyciągiem wodnym z czosnku (1:5) po 6 dniach inkubacji w temp. 37°C obniżyła agregację tego peptydu w postaci włókien o 67% w porównaniu do kontroli. Ponadto wykazano, że wyciąg wodny z czosnku ogrzewany przez 5 min w temp. 100°C również wykazuje zdolność hamowania agregacji β-amyloidu. Działanie to było nieznacznie słabsze. Ogrzewany wyciąg z czosnku hamował agregację β-amyloidu o 56% w porównaniu do kontroli. Badania te sugerują, że spożywanie czosnku, a także przyjmowanie preparatów czosnkowych, może hamować tworzenie się włókien β-amyloidowych w mózgu, tym samym zapobiegając chorobie Alzheimera, względnie opóźniając jej postęp.
Przeciwpadaczkowe działanie olejku muszkatołowego
Wahab A., Ul Haq R., Ahmed A. i wsp.: Anticonvulsant activities of nutmeg oil of Myristica fragrans. Phytother. Res. 2009, 23, 153-158.
Badaniami objęto olejek eteryczny otrzymywany z wysuszonych owoców muszkatołowca Myristica fragrans Houtt z rodziny Myristicaceae. Jego ostra neurotoksyczność dla myszy wynosiła powyżej 600 μl/kg, a ostrą toksyczność (LD50) określono na poziomie 1250 μl/kg/24 h.
Wykazano, że olejek muszkatołowy rozpuszczony w mieszaninie polietylenoglikolu i wody (3:7), wprowadzany dootrzewnowo myszom w dawce 200 μl/kg, w dużym stopniu znosił drgawki wywołane za pomocą pentylenetetrazolu już po 5 min od momentu podania. W tym samym czasie całkowicie znosił skurcz mięśnia tylnej łapy zwierzęcia wywołany elektrowstrząsami, podobnie do fenytoiny. Ponadto opóźniał skurcz mięśnia tylnej łapy myszy i mimowolne drgawki kończyny wywołane podaniem strychniny.
Przeprowadzone badania wskazują, że olejek muszkatołowy może być skuteczny w padaczce z uogólnionymi i częściowymi atakami, a także może zapobiegać atakom padaczkowym. Dodatkową korzyścią ewentualnego zastosowania omawianego olejku w praktyce medycznej jest jego szeroki margines działania terapeutycznego.
Mimoza leczy astmę alergiczną
Yang E.J., Lee J.-S., Ynn C.-Y. i wsp.: Suppresion of ovalbumin-induced airway inflammatory respones in a mouse model of asthma by Mimosa pudica extract. Phytother. Res. 2011, 25, 59-66.
W badaniach stosowano zagęszczony wyciąg etanolowy (80%) z ziela mimozy wstydliwej Mimosa pudica L. Doświadczenia prowadzono na hodowlach tkankowych (komórkach ludzkiego raka sutka linii HMC-1 i komórkach kwasochłonnych białaczki ludzkiej linii EoL-1) oraz na mysim modelu astmy (zwierzęta immunizowano 1 i 14 dnia ovalbuminą podawaną dootrzewnowo i w okresie od 21 do 27 dnia u zwierząt wywoływano alergiczne zapalenie płuc na drodze wziewnego podania ovalbuminy).
Stwierdzono, że wyciąg z mimozy w stężeniu 10 μg/ml hamował migrację komórek HMC-1 indukowaną przez czynnik komórki macierzystej w 27,1%, a także blokował uwalnianie hemotaktycznego monocytowego białka-1, interleukiny 6 i interleukiny 8 z komórek EoL-1 indukowanych wyciągiem z roztoczy kurzu domowego, odpowiednio o 28,3; 49,7 i 17,4%.
Po wywołaniu astmy doświadczalnej u myszy po dożołądkowym podaniu wyciągu z mimozy w dawce 250 mg/kg m.c. odnotowano wyraźne obniżenie liczby eozynofili oraz wzrost liczby makrofagów pęcherzykowych w płynie oskrzelowo-pęcherzykowym. Ponadto w płynie oskrzelowo-pęcherzykowym oznaczono znaczące obniżenie poziomu interleukiny 5 oraz poziomu przeciwciał IgE. Z przebiegu badań wynika również, że wyciąg z mimozy odznacza się podobnym działaniem przeciwalergicznym jak deksametazon.
Przeprowadzone badania wskazują na wyraźne przeciwalergiczne działanie wyciągu etanolowego z mimozy i stwarzają nadzieje na zastosowanie go w terapii alergicznego zapalenia płuc.
Wybór i opracowanie
Prof. dr hab. Bogdan Kędzia
Postępy Fitoterapii 4/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii