Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2012, s. 4
Prof. Anna Kamińska
Epitafium
1 kwietnia 2011 roku odszedł prof. Hubert Kwieciński. Światowa neurologia straciła nie tylko wybitnego naukowca, ale też nieocenionego pedagoga, przyjaciela studentów i pacjentów. Ogromną pustkę odczuł także Warszawski Uniwersytet Medyczny – uczelnia, w której Pan Profesor rozpoczynał oraz kontynuował swoją karierę naukową, uwieńczoną w 1990 roku otrzymaniem stanowiska Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii.
Profesor Kwieciński urodził się w Starachowicach. W latach 1965-1971 studiował na Akademii Medycznej w Warszawie. Tuż po zakończeniu studiów związał się z Kliniką Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie rozpoczął studia doktoranckie, ukończone w 1977 roku obroną pracy „Miotonia doświadczalna”. Jedenaście lat po uzyskaniu stopnia doktora nauk medycznych, w 1988 roku, Hubert Kwieciński na podstawie pracy „Patofizjologia miotonii i jej leczenie” otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. W latach 1980-1982 przebywał w Niemczech, gdzie jako stypendysta naukowy Fundacji Humboldta w Klinice Neurologii i Instytucie Fizjologii Uniwersytetu w Monachium, razem z innymi naukowcami – prof. F. Lehmannem-Hornem oraz prof. R. Rüdelem – przeprowadził pierwszy pomiar in vitro prądów jonowych w mięśniu szkieletowym człowieka. Był także stypendystą Fundacji Fogarty’ego na Uniwersytecie Yale (1998-1999). Podczas tego pobytu stworzył wiele oryginalnych prac naukowych, m.in. z zakresu biofizyki pojedynczych kanałów sodowych czy mechanizmów działania leków blokujących kanały jonowe. W 1990 roku Profesor Hubert Kwieciński został powołany na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie. Stopień profesora nadzwyczajnego AM w Warszawie uzyskał w 1992 roku, a w 2007 roku otrzymał tytuł profesora.
W trakcie kariery naukowej Profesor Hubert Kwieciński uhonorowany został wieloma prestiżowymi odznaczeniami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi (2007 rok) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010 rok).
Profesor Hubert Kwieciński czynnie uczestniczył w pracach kilkudziesięciu organizacji naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Pełnił funkcję wiceprezydenta European Society for Clinical Investigation (1986-1987), był członkiem Executive Committee of European Stroke Initiative (1998-2006), członkiem Congress Program Committee European Federation of Neurological Societies – od 2003 roku, w 1997 roku został wybrany Honorowym Członkiem Francuskiego Towarzystwa Neurologicznego, a w 2002 roku został zagranicznym korespondentem American Neurological Association (ANA), przez dwanaście lat (1998-2010) piastował funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologii, a w okresie 1996-1997 był także członkiem zespołu doradców Marszałka Senatu RP.
Szczególnie ważną dziedziną działalności Profesora Huberta Kwiecińskiego stała się praca pedagogiczna i dydaktyczna. Był promotorem 10 prac doktorskich, opiekunem 3 habilitacji oraz kilkunastu specjalizacji. Opublikował ponad 300 prac.
Profesor Hubert Kwieciński kochał aktywne życie. Jego pasję stanowiły podróże, górskie wycieczki oraz gra w tenisa.
Profesora Huberta Kwiecińskiego zapamiętamy jako wybitnego naukowca i lekarza, wspaniałego pedagoga, przyjaciela studentów i współpracowników, człowieka wielkiego serca, który z oddaniem i pasją podchodził do każdego wykonywanego zadania.
Prof. Anna Kamińska
Postępy Nauk Medycznych 1/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych