Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2012, s. 705-709
*Justyna Dzietczenia, Tomasz Wróbel, Grzegorz Mazur, Aleksandra Butrym, Kazimierz Kuliczkowski
Powikłania zakrzepowo-zatorowe u pacjentów z ostrymi białaczkami i chłoniakami – doświadczenia własne
Thromboembolic complications (TEC) in patients with acute leukemias and lymphomas – single center experience
Department of Hematology, Blood Neoplasms and Bone Marrow Transplantation, Wrocław Medical University
Head of Department: prof. Kazimierz Kuliczkowski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Powikłania zakrzepowo-zatorowe stanowią częste zaburzenia u pacjentów z chorobami nowotworowymi zwłaszcza w przebiegu guzów litych. Ich etiologia ma charakter złożony i wieloczynnikowy. Do najczęściej występujących powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego należą: żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zatorowość płucna oraz zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.
Materiał i metody. Celem pracy była ocena częstości występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych w populacji pacjentów z ostrymi białaczkami i chłoniakami, korelacja incydentów zakrzepowo-zatorowych ze współistniejącymi czynnikami ryzyka zakrzepicy, a także wpływ powikłań zakrzepowo-zatorowych na całkowite przeżycie. Analizą objęliśmy 70 pacjentów z ostrymi białaczkami oraz 65 pacjentów z chłoniakami leczonymi w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM we Wrocławiu.
Wyniki. W grupie pacjentów z ostrymi białaczkami powikłania zakrzepowo-zatorowe stwierdzone zostały u 9 pacjentów (12,8%), w grupie chorych z chłoniakami u 8 pacjentów (12,3%). Pacjenci z ostrymi białaczkami i towarzyszącymi incydentami zakrzepowo-zatorowymi byli istotnie statystycznie starsi aniżeli chorzy bez powikłań zakrzepowo-zatorowych. Incydenty zakrzepowo-zatorowe częściej występowały w populacji pacjentów z ostrymi białaczkami wysokiego ryzyka.
Wnioski. Przeprowadzone badania potwierdziły zwiększoną częstość występowania powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z nowotworami hematologicznymi.
Summary
Introduction. Thromboembolic complications (TEC) are common abnormalities in cancer patients and they refere expecially to solid tumours. The pathogenesis of thromboembolic disease in neoplasias is complex and multifactorial. In patients with hematological malignancies may occur some of thromboembolic complications such as: venous thromboembolism (VTE), pulmonary embolism (PE) and disseminated intravascular coagulation (DIC).
Material and methods. The aim of our study was to analyse the incidence of thromboembolic complications in patients with acute leukemias and lymphomas as well as association between risk factors and development of TEC and effect of TEC on overall survival (OS). The study population included 70 patients with acute leukemias and 65 patients with lymphomas treated in Department of Hematology Medical University Wroclaw, Poland.
Results. In group of patients with acute leukemias we found thromboembolism complications in 9 patients (12.8%), in group of patients with lymphomas we observed TEC in 8 patients (12.3%). Patients with acute leukemias and VTE were significantly older than patients without thrombotic complications. Moreover, patients associated thrombotic events in acute leukemias with high risk of disease.
Conclusions. This analysis confirm high incidence of TEC in patients with hematologic malignacies.
Introduction
Thromboembolic complications are common events in cancer patients. TEC occur in solid tumors as well as in hematologic malignancies and may cause substantial mortality and reduced survival (1, 2). The association between cancer and venous thrombosis was described in 19 century by Trousseau (3). The pathogenesis of venous thromboembolism in cancer is complex and includes many multiple interactions between tumors, components of hemostasis system and cells proliferation. VTE is a result of mechanisms such as: inflammation, necrosis and paraprotein production (4). Also, the expression of tissue factor (TF) on cancer cells, an important activator of coagulation, may cause increased risk of VTE (5). The clinical presentation of TEC in patients with acute leukemias (AL) includes: disseminated intravascular coagulation, pulmonary embolism and major bleedings. The frequency of TEC in patients with acute leukemias depends on cytostatic treatment and type of leukemia (6). Recent studies suggest that incidence of VTE in patients with hematologic malignancies is similar to the events which occur in patients with solid tumors and amounts to about 3.87-5.79% (6, 7). In children with acute lymphoblastic leukemia VTE is diagnosed in 2-10.6% cases (6, 9).
Aim of the study
The aims of our retrospective study was to analyse the frequency of TEC in patients with acute leukemias and lymphomas and to determine risk factors associated with developmet of VTE.
Material and methods
135 patients with hematologic malignancies (67 females and 68 males) hospitalized in Department of Hematology Medical University Wroclaw, Poland in years 2009-2011 were evaluated. 70 patients (52%) had acute leukemia, 37 patients (28%) had non Hodgkin lymphoma and 19 patients (20%) had Hodgkin lymphoma (HL). The clinical data of patients was summarized in tables 1 and 2.
Table 1. Clinical data of patients with acute leukemias.
ParameterAMLALL
Number of patients5713
Age (years)52 (19-88)51 (18-74)
Sex24 F/33 M4 F/9 M
Subtypes of AML acc. FAB
and subtypes of ALL
acc.EGIL
M0-6
M1-12
M2-14
M3-2
M4-17
M5a-3, M5b-3
ALL B common – 11
ALL pre B – 1
ALL T – 1
Cytogenetic riskHR – 37
MR – 1
SR – 19
HR – 9
SR – 4
Median of fibrinogen level (g/l)475.96 (210-950)518.46 (230-880)
Median of D-dimers level (ng/ml)3906.23 (242-43 350)3141.66 (490-10 000)
Median of platelets count (x109/l)78.17 (7-433)64.15 (12-179)
Response to treatmentCR – 31
PR – 5
NR – 20
CR – 6
PR – 1
NR – 6
AML – acute myelogeneus leukemia, ALL – acute lymphoblastic leukemia, HR – high risk, MR – median risk, SR – standard risk, CR – complete response, PR – partial response, NR – no response.
Table 2. Clinical data of patients with lymphomas.
ParameternHLHL
Number of patients3728
Age (years)56 (23-79)33 (17-62)
Sex20 F/17 M19 M/9 M
Subtypes of lymphomasDLBCL-21 (Diffuse Large B-cell
Lymphoma)
MCL-3 (Mantle Cell Lymphoma)
BL-2 (Burkitt Lymphoma)
FL-2 (Follicular Lymphoma)
Other – 9
NS-19 (Nodular Sclerosis)
MC-4 (Mixed Cellularity)
LR-4 (Lymphocyte Rich)
LD-1 (Lymphocyte Depletion)
Stage acc. Ann ArborI and II-13
III and IV-24
I and II-16
III and IV-12
Risk
IPI for nHL
EORTC/IPS for HL
Low – 6
Intermediate/low – 12
Intermediate/high – 9
High – 10
EORTC (I and II)
Without risk factors – 12
Risk factors – 6
IPS (III and IV)
0-1 = 4
2-3 = 4
> 4 = 2
Bulky disease46
Response to treatmentCR – 20
PR – 10
NR – 7
CR – 24
PR – 2
NR – 2
TEC were confirmed by duplex ultrasound, CT scan, echocardiografie and some laboratory parameters such as D-dimers level, fibrinogen level, antithrombin III level and platelets count.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Sallah S, Wan JY and Nguyen NP: Venous thrombosis in patients with solid tumors: determination of frequency and characteristics. Thromb Haemost 2002; 87: 575-579.
2. Sorensen HT, Mellemkjaer L, Olsen JH, Baron JA: Prognosis of cancers associated with venous thromboembolism. N Engl J Med 2000; 343: 1846-1850.
3. Trosseau A: Phlegmasia alba dolens: lectures on clinical medicine. London, England. The New Sydenham Society 1868; 5: 281-331.
4. Rickles FR and Falanga A: Molecular basis for the relationship between thrombosis and cancer. Thromb Res 2001; 102: V215-V224.
5. Prandoni P, Falanga A, Piccioli A: Cancer and venous thromboembolism. Lancet Oncol 2005; 6: 401-410.
6. Ziegler S et al.: Symptomatic venous thromboembolism in acute leukemias. Incidence, risk factors and impact on prognosis. Thromb Res 2005; 115: 59-64.
7. White RH et al.: Incidence of venous thromboembolism in the year before the diagnosis of cancer in 528, 693 adults. Arch Intern Med 2005; 165: 1782-1787.
8. Khorana AA et al.: Risk factors for chemotherapy-associated venous thromboembolism in a prospective observational study. Cancer 2005; 104: 2822-2829.
9. De Stefano V et al.: The risk of thrombosis in patients with acute leukemia: occurrence of thrombosis at diagnosis and during treatment. J Thromb Haemost 2005; 3: 1985-1992.
10. Falanga A, Rickles FR: Management of thrombohemorrhagic syndromes (THS) in hematologic malignancies. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2007; 165-71.
11. Mohren M, Markmann I, Jentsch-Ullrich K et al.: Increased risk of thromboembolism in patients with malignant lymphoma: a single center analysis. Br J Cancer 2005; 92: 1349-1351.
12. Mohren M, Markmann I, Jentsch-Ullrich K et al.: Increased risk of venous thromboembolism in patients with acute leukemia. Br J Cancer 2006; 94: 200-202.
13. Ku GH, White RH, Chew HK et al.: Venous thromboembolism in patients with acute leukemia: incidence, risk factors, and effect on survival. Blood 2009; 113: 3911-3917.
otrzymano: 2012-06-20
zaakceptowano do druku: 2012-07-18

Adres do korespondencji:
*Justyna Dzietczenia
Department of Hematology, Blood Neoplasms and Bone Marrow Transplantation Wrocław Medical University
Pasteur 4 Street, 50-367 Wrocław, Poland
tel.: +48 (71) 784-25-76, fax: +48 (71) 784-01-12
e-mail: justynadzietczenia@go2.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych