Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2012, s. 745
Sławomira Kyrcz-Krzemień
Komentarz do prac
Zachęcam Państwa do zapoznania się z nowym numerem czasopisma “Postępy Nauk Medycznych”, który w całości został poświęcony chorobom limfoproliferacyjnym (LPD). Aktualny numer zawiera wartościowe prace oryginalne jak również pracę poglądową na temat chłoniaka Hodgkina. Interesujące opracowanie będące współczesnym spojrzeniem na patogenezę, diagnostykę i leczenie chorych z chłoniakiem Hodgkina przedstawił prof. Piotr Smolewski z Zakładu Hematologii Eksperymentalnej w Łodzi.
Znaczenie kliniczne allogenicznej transplantacji komórek krwiotwórczych (alloHSCT) u pacjentów z nawrotowym i opornym na chemioterapię chłoniakiem Hodgkina nie jest do końca ustalone. Zachęcające wyniki zastosowania tej procedury zostały zaprezentowane w tym numerze czasopisma.
Stosowanie chemioterapii może być związane z uporczywymi działaniami niepożądanymi. Analogi zasad purynowych, które często znajdują zastosowanie u chorych z LPD, mogą powodować znaczącą mielo- i immunosupresję. Wpływ tych leków na układ sercowo-naczyniowy został przedstawiony w krótkim opracowaniu z kliniki z Katowic.
Powikłania zatorowo-zakrzepowe mogą skrócić przeżycie chorych z nowotworami hematologicznymi. Częstość ich występowania oraz analiza czynników ryzyka była przedmiotem oryginalnej pracy, pochodzącej z ośrodka wrocławskiego.
Terapia wspomagająca ma istotne znaczenie u pacjentów z immunoparezą w przebiegu LPD. Celowość stosowania immunoglobulin w dożylnej postaci w zapobieganiu powikłaniom infekcyjnym zostało przedyskutowane w tym numerze czasopisma.
Chłoniaki z obwodowych limfocytów T stanowią klinicznie heterogenną grupę nowotworów ze zróżnicowanym rokowaniem. Współczesna klasyfikacja i podejście lecznicze przedstawia pouczająca praca poglądowa.
Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na wartościowe opisy przypadków. Doniesienie dotyczące bardzo rzadkich nowotworów z blastycznych plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych przedstawił dr K. Jamroziak i wsp. z ośrodka łódzkiego. Autorzy zwracają uwagę na złe rokowanie tej grupy nowotworów w razie zastosowania konwencjonalnej chemioterapii i zalecają wykonanie procedury alloHSCT. U około 10% chorych z przewlekłą białaczką limfocytową występuje transformacja do chłoniaka o dużym stopniu agresji (tzw. transformacja Richtera). Współwystępowanie wariantu Hodgkina zespołu Richtera i raka płuc jest natomiast niezmiernie rzadkie. Ten wyjątkowo wartościowy opis przypadku uzupełniony znakomitą dyskusją przedstawił dr K. Adamowicz i wsp. Inny opis dotyczy śmiertelnych powikłań, które mogą wystąpić w trakcie leczenia szpiczaka plazmocytowego. Rozpoznanie chłoniaka Hodgkina opiera się zazwyczaj na badaniu histopatologicznym obwodowego węzła chłonnego, natomiast pierwotna lokalizacja pozawęzłowa choroby jest rzadka. W tym numerze czasopisma polecam interesujący opis chorego, u którego wyjściowo obserwowano naciek chłoniakowy w zakresie wątroby i dróg żółciowych.
Mam nadzieję, że wybrane zagadnienia spełnią Państwa oczekiwania. Zachęcam do sięgnięcia po aktualny numer czasopisma.
Prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Postępy Nauk Medycznych 9/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych