Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2013, s. 109-114
*Grażyna Kobus1, Jolanta Małyszko2, Izabela Stasiewicz1, Sławomir Dobrzycki3, Hanna Bachórzewska-Gajewska1
Nadciśnienie tętnicze jako jeden z czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w grupie pacjentów kierowanych na koronarografię po 65. roku życia
Arterial hypertension as a risk factor for cardiovascular diseases in the group of patients referred for coronary catheterization after the age of 65
1Department of Clinical Medicine, Medical University of Białystok
Head of Department: prof. Hanna Bachórzewska-Gajewska, MD, PhD
2Department of Nephrology and Transplantology, Medical University of Białystok
Head of Department: prof. Michał Myśliwiec, MD, PhD
3Department of Invasive Cardiology, Medical University of Białystok
Head of Department: prof. Sławomir Dobrzycki, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Wraz z wiekiem zapadalność na nadciśnienie tętnicze oraz ryzyko związanych z tym chorób i powikłań wzrasta. Celem pracy była ocena częstotliwości występowania nadciśnienia tętniczego u pacjentów kierowanych na koronarografię z uwzględnieniem chorych po 65. roku życia oraz ocena występowania w badanej populacji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Materiał i metody. Badania retrospektywne przeprowadzono w grupie 423 chorych z chorobą wieńcową, skierowanych na koronarografię. Pacjentów podzielono na dwie grupy: poniżej i powyżej 65. roku życia.
Wyniki. Nadciśnienie tętnicze na podstawie wywiadu stwierdzono u 83,45% chorych. W grupie > 65. roku życia nadciśnienie tętnicze miało 58,7%, zaś w grupie < 65. roku życia – 41,3%. W obu przedziałach wiekowych istotnie (p < 0,001) częściej nadciśnienie tętnicze dotyczyło mężczyzn. Średnie wartości ciśnienia skurczowego przy przyjęciu do kliniki były istotnie wyższe u pacjentów > 65. roku życia (136,32 ± 19,43 mmHg vs 141,95 ± 24,02 mmHg; p < 0,026), również SBP w trakcie pobytu w klinice było istotnie wyższe (p < 0,001) w grupie pacjentów starszych. Średnie ciśnienie rozkurczowe przy przyjęciu jak i w trakcie pobytu było porównywalne w obu grupach. Pacjenci po 65. roku życia istotnie częściej mieli nadwagę (21,9% vs 12,1%; p < 0,013); natomiast otyłość występowała w większym odsetku u osób młodszych (86,6% vs 77,5%). Średnia wielkość eGRF (oszacowana według wzoru MDRD) była istotnie niższa (p < 0,001) w grupie pacjentów > 65. roku życia. Pacjenci < 65. roku życia mieli istotnie (p < 0,013) wyższe stężenie cholesterolu całkowitego oraz wyższe stężenie triglicerydów (p < 0,001). Pacjenci po 65. roku życia istotnie częściej (p < 0,001) przyjmowali leki moczopędne.
Wnioski. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym po 65. roku życia stanowią duży odsetek wśród chorych z chorobą wieńcową kierowanych na koronarografię. Jest to populacja pacjentów obciążona dodatkowymi czynnikami ryzyka (nadwaga, niższe przesączanie kłębuszkowe eGRF oraz wyższe wartości ciśnienia skurczowego).
Summary
Introduction. Arterial hypertension morbidity rate and the risk of related diseases and complications increases with age.
Aim. The aim of the work was to evaluate the frequency of occurrence of arterial hypertension in patients referred for coronary catheterization, with consideration of patients after the age of 65, and evaluation of occurrence of risk factors for cardiovascular diseases in the population under analysis.
Material and methods. A group of 423 patients with coronary thrombosis, referred for coronarography, was subject to a retrospective survey. The patients were divided into two groups: below and over 65 years old.
Results. On the basis of medical history, arterial hypertension was found in 83.45% of the patients. In the group > 65 y.o., 58.7% had arterial hypertension, and in the group < 65 y.o., the rate was 41.3%. In both age groups, arterial hypertension affected males significantly (p < 0.001) more often. Average values of systolic pressure at admission to the clinic were significantly higher in patients > 65 y.o. (141.95 ± 24.02 mmHg vs 136.32 ± 19.430 mmHg; p < 0.026), also SBP during the stay in hospital was significantly higher (p < 0.001) in the group of older patients. Average diastolic pressure at admission and during hospitalization was comparable in both groups. Patients over 65 were significantly more often overweight (21.9% vs 12.1%; p < 0.013) whereas obesity occurred in a bigger number of younger people (86.6% vs 77.5%). The average value of eGRF (estimated in accordance with the MDRD formula) was significantly lower (p < 0.001) in the group of patients > 65 y.o. Patie
Conclusions. Patients with arterial hypertension over 65 y.o. constitute a high percentage of those suffering from coronary thrombosis referred for coronarogaphy. It is the population of patients charged with additional risk factors (overweight, lower eGRF and higher values of systolic pressure).
INTRODUCTION
As is shown by demographic data, in Western populations we can observe a constant increase of percentage of people over 60 y.o. and a constant increase of the number of people over 80 y.o. (1). In Poland, the percentage of old age society is growing as well. Longer life is a result of progress in medicine over the last 20 years and general improvement of life conditions. Unfortunately, along with the lengthening of life expectancy, the number of chronically ill people who require constant care is also rising. So the question appears of how we can lengthen our life and at the same time prevent the process of impairment of the ability to function on our own, which is related to age.
The population of elderly people is characterised by multiple morbidities. One of the most frequently occurring chronic diseases, with a very high significance in that population, is arterial hypertension. Arterial hypertension in the population of elderly people occurs in 60-70% (2, 3). In this group, 50-60% of patients have isolated systolic hypertension, which triggers a higher risk of death resulting from coronary thrombosis or cerebral stroke (4). Multiple morbidities also result in polipharmacy, which means a patient simultaneously uses a big number of medicines every day.
Treating arterial hypertension brings great health benefits connected with lowering the risk of such cardiovascular complications as coronary thrombosis and heart attack, left-ventricular hypertrophy and cardiac insufficiency, cerebral stroke or nephropathy. Elderly people are a specific group of patients, often difficult to treat. On the one hand, threshold values for starting hypotension pharmacotherapy and target values of hypertension reduction do not differ from the rest of the society, but on the other hand, the way of conducting pharmacotherapy should be individualized and strictly controlled. Along with the organism growing old,certain changesoccur in the functioning of cardio-vascular system and other systems. Vessels get more rigid and baroreceptors become dysfunctional, which promotes postprandial and orthostatic blood pressure drops (5). Liver function is also impaired. That lowers metabolism of drugsand increases the risk of their accumulation in the organism. In elderly people we can observe a loss of renal blood flow and glomerular filtration rate, which causes reduced expelling of drugs and results in higher occurrence of unfavourable interactions and adverse drug reactions (6). With advancing age, apart from arterial hypertension, the occurrence of risk factors, such as insulin resistance and hyperinsulinemia, diabetes mellitus, overweight and obesity, hyperlipidemia, left-ventricular hypertrophy, thickening of carotid artery wall and increased concentration of C-reactive protein also increases (7-9). All those differences must be taken into consideration when choosing pharmacotherapy. Another important problem is to establish appropriate cooperation with the patient. Memory disorders, lack of support from the family, costs of treatment and mood disorders make it considerably more difficult (10).
AIM
The aim of the work was to evaluate the occurrence of arterial hypertension in patients referred for coronary catheterization after the age of 65 in comparison to patients below that age, with consideration of other risk factors for cardiovascular diseases.
MATERIAL AND METHODS
423 successive patients hospitalized in the Invasive Cardiology Clinic within the period of 3 months were covered with a retrospective study. The patients with arterial hypertension were divided into two groups: below and over 65 years old.
Data from medical documentation (case histories), values of blood pressure at admission and during hospitalization and the results of laboratory tests were analyzed. The received results were subject to statistical analysis, in which the arithmetic mean and standard deviation were calculated for the measurable features, and quantitative-percentage distribution was determined for qualitative features.
For the features conforming to normal distribution, evaluated with the Shapiro-Wilk test, the t-Student test and the Mann-Whitney test were applied respectively for comparison between the analysed groups. Comparison of qualitative features between the groups was done with the CHI2 test. For the calculations, the significance level p < 0.05 was assumed as statistically significant.
RESULTS
Arterial hypertension
In the research group, (n = 423), 353 (83.65%) patients had arterial hypertension; there were 124 (35.1%) women and 229 (64.9%) men with arterial hypertension. The number of patients with arterial hypertension below the age of 65 was 146 (41.3%), and over 65, 207 (58.7%). In both age groups, arterial hypertension significantly more often (p < 0.001) occurred in men.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Grodzki T, Gąsowski J: Leczenie nadciśnienia u osób w bardzo podeszłym wieku. Postępy Nauk Medycznych 2009; 4: 44-49.
2. Wolz M, Cutler J, Roccella EJ et al.: Statement from the National High Blood Pressure Education Program: prevalence of hypertension. Am J Hypertens 2000; 13: 103-104.
3. Tykarski A, Posadzy-Małaczyńska A, Wyrzykowski B et al.: Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego oraz skuteczność jego leczenia u dorosłych mieszkańców naszego kraju. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska 2005; 63: 614-619.
4. Frohlich ED: Recognition of systolic hypertension for hypertension. Hypertension 2000; 35: 1019-1020.
5. Carretero OA, Oparil S: Essential hypertension: part II: treatment. Circulation 2000; 101: 446-453.
6. Wieczorkowska-Tobis K: Ocena czynności nerek u osób w wieku podeszłym. Nowiny Lekarskie 2001; 71, 2-3: 184-188.
7. Guidelines Committee. European Society of Hypertension-European Society of Cardiology guidelines for the management of arterial hypertension. J Hypertens 2003; 21: 1011-1053.
8. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al.: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003; 289: 2560-2572.
9. Ridker PM: Clinical application of C-reactive protein for cardiovascular disease detection and prevention. Circulation 2003; 107: 363-369.
10. Chodorowski Z: Nadciśnienie tętnicze u osób w wieku podeszłym. Medycyna Rodzinna 2004; 1: 7-12.
11. Verdecchia P: Prognostic value of ambulatory blood pressure: current evidence and clinical implications. Hypertension 2000; 35: 844-851.
12. Frohlich ED: Recognition of systolic hypertension for hypertension. Hypertension 2000; 35: 1019-1020.
13. Lloyd-Jones DM, Evans JC, Levy D: Hypertension in adults across the age spectrum. Current outcomes and control in the community. JAMA 2005; 294: 466-472.
14. Czarnecka D, Kawecka-Jaszcz K: Nadciśnienie tętnicze u kobiet. Kardiologia Polska 2000; 52: III-39.
15. Wąsowski M, Marcinowska-Suchowierska E: Nadciśnienie tętnicze – odrębności diagnostyczne i terapeutyczne w wieku podeszłym. Postępy Nauk Medycznych 2011; 5: 379-387.
16. Goodwin JS: Embracing Complexity: A Consideration of Hypertension in the Very Old. J Gerontol Biol Sci Med Sci 2003; 58: 653-658.
17. Peters R, Beckett N, Forette F et al.: Incident dementia and blood pressure lowering in the Hypertension in the Very Elderly Trial cognitive function assessment (HYVET-COG): a double-blind, placebo controlled trial. Lancet Neurol 2008; 8: 683-689.
18. Chobanian AV, Bakris GL, Black HR et al.: The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003; 289: 2560-2572.
19. Psaty BM, Manolio TA, Smith NL et al.: Cardiovascular Health Study. Time trends in high blood pressure control and the use of antihypertensive medications in older adults: the Cardiovascular Health Study. Arch Intern Med 2002; 162(20): 2325-2332.
20. Staessen JA, Gasowski J, Wang JG et al.: Risks of untreated and treated isolated systolic hypertension in the elderly: meta-analysis of outcome trials. Lancet 2000; 355: 865-872.
21. Kornacewicz-Jach Z: Otyłość a choroby układu krążenia. Endokrynologia Polska 2001; 52: 73.
22. Kośmicki M: Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca – możliwości terapii. Przew Lek 2001; 4, 3: 38-47.
23. Kotchen TA: Obesity-related hypertension? Weighing the evidence. Hypertension 2008; 52: 801.
24. Mahmarian JJ, Moyé LA, Nasser GA et al.: Nicotine patch therapy in smoking cessation reduces the extent of exercise-induced myocardial ischemia. J Am Coll Cardiol 1997; 30(1): 125-130.
25. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S et al.: Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364: 937-952.
26. Hope CJ, Wu J, Tu W et al.: Association of medication adherence, knowledge, and skills with emergency department visits by adults 50 years and older with congestive heart failure. Am J Health Syst Pharm 2004; 61: 2043-2049.
27. Osterberg L, Blaschke T: Adherence to medication. N Engl J Med 2005; 353: 487-497.
28. Bailey JE, Wan JY, Tang J et al.: Antihypertensive medication adherence, ambulatory visits and risk of stroke and death. J Gen Intern Med 2010; 25: 495-503.
otrzymano: 2012-12-10
zaakceptowano do druku: 2013-01-14

Adres do korespondencji:
*Grażyna Kobus
Department of Clinical Medicine Medical University of Białystok
ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok
tel./fax: +48 (85) 688-50-60
e-mail: g.kobus@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych