Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2013, s. 22-27
*Anna Krajewska-Patan1, Agnieszka Gryszczyńska1, Sebastian Mielcarek1, Mirosława Furmanowa2, Waldemar Buchwald1, Przemysław Ł. Mikołajczak1,3, Bogusław Czerny1,4, Przemysław M. Mrozikiewicz1,5
Możliwości wykorzystania różeńca Kiryłowa (Rhodiola kirilowii) w nowoczesnej fitoterapii**
Possible Rhodiola kirilowii use in modern phytotherapy
1Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
2Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry: dr hab. Olga Olszowska
3Katedra i Zakład Farmakologii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Teresa Bobkiewicz-Kozłowska
4Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. Bogusław Czerny
5Pracownia Farmakogenetyki Doświadczalnej, Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Pracowni: prof. dr hab. Przemysław M. Mrozikiewicz
Summary
Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim (Crasssulaceae family) is a plant used in traditional East Asian medicine, mainly in China, to prevent damages due to hypoxic environment of high altitude. The authors present - on the basis of own investigations and wide review of the literature - the present status of phytochemical investigations carried out on R. kirilowii plant. The interesting perspectives of medicinal use of extracts from R. kirilowii are also presented.
Wstęp
W ostatnich latach dało się zauważyć wzmożone zainteresowanie naukowców oraz pacjentów, również europejskich, badaniami nad różeńcem Kiryłowa (Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim. (rodzina Gruboszowatych, Crassulaceae), rośliną stosowaną w tradycyjnej medycynie Azji Wschodniej. Jest to gatunek stosunkowo jeszcze mało poznany, w przeciwieństwie do różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.), rośliny występującej też w Europie, na terenach górskich, a wchodzącej w skład licznych suplementów diety stosowanych w celu podniesienia wydajności fizycznej i psychicznej organizmu oraz w celu adaptacji do niesprzyjających warunków środowiskowych. Różeniec Kiryłowa, jako roślina zbliżona systematycznie do różeńca górskiego, stosowana w ludowej medycynie chińskiej, głównie jako środek zapobiegający niekorzystnym zmianom w organizmie ludzkim na skutek hipoksji związanej z przebywaniem w górach na dużych wysokościach (1), stała się w ostatnich latach materiałem do badań fitochemicznych, a także szeregu wstępnych badań nad właściwościami biologicznymi prowadzonymi w wielu ośrodkach naukowych na świecie, a w Polsce głównie w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu oraz w Katedrze i Zakładzie Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Charakterystyka botaniczna surowca
Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim., syn. Sedum kirilowii Regel i Sedum elongatum Kar. (2, 3) należy do rodziny Crassulaceae – Gruboszowate. Po raz pierwszy została opisana w roku 1859 w czasopiśmie Mémoires présentés á l’ Académie Impériale des Sciences de St.-Petersburg par Divers Savants et lux dans ses assemblées (2). Jest to bylina, osiągająca wysokość do 90 cm, o lancetowatych ząbkowanych liściach i grubym kłączu z korzeniami, stanowiącym surowiec zielarski. Kwitnie w okresie od maja do września. Kwiaty są dwu- lub jednopłciowe o zielonych, zielonkawożółtych lub czerwonych płatkach. R. kirilowii rośnie głównie w pasmach górskich Tien-Szanu, Ałtaju i Pamiru na wysokości 2000-5600 m n.p.m. Naturalne stanowiska tej rośliny to brzegi lasów, trawiaste stoki; rośnie często w półcieniu (2, 3).
Badania fitochemiczne różeńca Kiryłowa
Pierwsze prace o badaniach fitochemicznych tego gatunku były prowadzone w Rosji w latach 70. XX wieku i pozwoliły na stwierdzenie obecności w tym gatunku fenyloetanoidów: salidrozydu (jeden z głównych związków czynnych w innym gatunku tego rodzaju – R. rosea) oraz p-tyrozolu, kwasu galusowego (fenolokwas), hydroksykumaryn: eskuletyny i umbeliferonu oraz flawonoidu herbacytryny (glukozyd herbacetyny) (4). W następnych latach prace nad R. kirilowii prowadzone były głównie w Chinach i pozwoliły na identyfikację w korzeniach bergeniny (izokumaryna) za pomocą metody spektralnej przez Zhanga i wsp. (5) oraz fitosteroli: β-sitosterolu przez zespół Kanga (6) i daukosterolu przez Penga i wsp. (7). W kłączach wykryto również lotaustralin, toksyczny glikozyd cyjanogenny (7), a jego zawartość według badań wykonanych metodą chromatografii gazowej w tym gatunku była wyższa niż jego zawartość w innych badanych gatunkach z tego rodzaju (8, 9).
W ostatnich latach do badań nad zawartością związków czynnych (jakościową i ilościową) w R. kirilowii zastosowano nowe techniki badawcze, np. strefową kapilarną elektroforezę (CZE), co pozwoliło na opracowanie szybkiej metody jednoczesnego wykrywania obecności salidrozydu i p-tyrozolu w materiale roślinnym, m.in. w R. kirilowii. Autorzy tej metody proponują zastosowanie jej do kontrolnego jakościowego badania surowca roślinnego (10).
Liczne związki chemiczne w R. kirilowii zostały określone przy okazji badań na aktywność wyciągów w stosunku do przewlekłego zapalenia wątroby wywołanego obecnością wirusa C (chronic hepatitis C virus) (11). Zuo i wsp. stwierdzili, po raz pierwszy, że w wyciągu występowały następujące flawonoidy: luteolina, tricetyna, galusan (–)-epigalokatechiny (EGCG), galusan (–)-epikatechiny (ECG), (–)-epigalokatechina, (–)-epikatechina (cztery ostatnie związki są zaliczane do podgrupy flawonoidów – flawan-3-oli, zwanych też proantocyjanidynami), 3,3’-digaloiloproprodelfidyna B2 (rodizyna), 3,3’-digaloiloprocyjanidyna B2 i rodiolinozyd (fenoloketon). Badacze ci potwierdzili też obecność w wyciągu kwasu galusowego, tyrozolu i salidrozydu (11).
Inna grupa badaczy chińskich, oceniając tuberkulostatyczną aktywność wyciągu (12), wyizolowała z R. kirilowii 12 związków, wśród nich wiele zidentyfikowano po raz pierwszy w tej roślinie, a mianowicie kwas trans-hydroksycynamonowy (fenylopropanoid), terpenoidy: sakranozyd B, geranylo-β-glukopiranozyd, nerylo-β-glukopiranozyd, oligosacharyd heksylo-β-glukopiranozyd, lignan isolaricirezinolo-9-O-β-glukopiranozyd, flawonoid rodiolgina i oligoglikozyd rodiooktanozyd. Potwierdzono też obecność β-sitosterolu, p-tyrosolu, kwasu galusowego i proantocyjanidyny – galusanu epigalokatechiny (12).
Badania Yanga i wsp. (13), opublikowane w 2011 roku, wskazują, że w R. kirilowii występują: 4-hydroksyfenyloetylo-(4’-metoksyfenyloetylo)eter, 1-(2-hydroksy-2-metylomaślan-β-D-glukopiranoza, octan 4-etoksyfenyloetanolu, p-hydroksyacetofenon, ester etylowy kwasu 4-hydroksybenzoesowego, kwas 4-hydroksybenzoesowy, aldehyd 4-hydroksybenzoe-sowy, melleina, stigmasterol, 4-metoksy-fenyloetanol i galusan metylu.
W Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich prace badawcze nad R. kirilowii zapoczątkowano w latach 90. XX wieku. Były one prowadzone w ramach projektów badawczych prowadzonych wspólnie z Katedrą i Zakładem Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Materiał do badań pochodził z upraw własnych, prowadzonych w Ogrodzie Roślin Leczniczych Instytutu w Plewiskach k. Poznania oraz z kultur kalusowych i kultur roślin zregenerowanych w warunkach in vitro. Badaniami objęto uprawę tej rośliny w warunkach gruntowych oraz w kulturach in vitro, chemizm oraz jej biologiczne właściwości w cyklu doświadczeń na zwierzętach. Badania fitochemiczne prowadzone były również przy zastosowaniu metod opracowanych w Instytucie podczas realizacji projektów badawczych: z wykorzystaniem HPLC oraz ultrasprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas (UPLC MS/MS).
W ramach prac prowadzonych w Instytucie stwierdzono, że w badanych korzeniach i wyciągach wodnych oraz wodno-alkoholowych z korzeni R. kirilowii, uprawianych na terenie Polski występują substancje (podano ilości w suchym sproszkowanym surowcu):
– proantocyjanidyny: (+)-katechina (0,097 mg/100 g korzeni), (–)-epikatechina (0,288 mg/100 g korzeni), (–)-epigallokatechina (19,584 mg/100 g korzeni), (–)-galusan epikatechiny (5,294 mg/100 g korzeni), (–)-galusan epigallokatechiny (135,435 mg/100 g korzeni) (14-17),
p-tyrozol: 25,68 mg/100 g korzeni (18, 19),
– salidrozyd: 0,239 mg/100 g korzeni (19, 20),
– kwas chlorogenowy: 0,051 mg/100 g korzeni (20),
– kwas galusowy: 3,852 mg/100 g korzeni (14, 15, 18, 20, 21, 22),
– lotaustralina: 3,226 mg/100 g korzeni (23),
– taniny (14, 18),
– rozawina, rozyna, rozaryna (fenylopropanoidy),
– kwas kawowy: 47,67 mg/100 g korzeni (24).
W surowcu uprawianym w Instytucie, a badanym w ramach współpracy z Instytutem Farmaceutycznym Uniwersytetu w Bonn, stwierdzono także występowanie nowych związków: rodiocyjanozydu A (glikozyd cyjanogenny), arbutyny i fruktopirano-(1-4)-glukopiranozy (25).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Zhang ZH, Feng SH, Hu GD i wsp. Effect of Rhodiola kirilowii (Regel.) Maxim. on preventing high altitude reactions. A comparison of cardiopulmonary function in villagers at various altitudes. China J Chinese Materia Med 1989; 14:687-90, 704. 2. Wu Zheng-yi, Raven PH. (ed.) Flora of China. Science Press (Beijing), Missouri Botanical garden Press (St. Louis), 2001; 8:251-68. 3. Komarov WL, Juzepczyk SV. (ed). Flora SSSR. Ed by SSSR Ac Sci Moscow, Leningrad 1939; IX:24-53. 4. Krasnov EA, Kuvaiev VB, Chorużaya TG. Chemotaksonomic investigations of Rhodiola sp. Rast Res 1978; 14(2):153-60. 5. Zhang S, Wang J, Zhang H. Chemical constituents of Tibetan medicinal herb Rhodiola kirilowii (Reg.) Reg China J Chinese Materia Medica 1991; 16(8):483, 512. 6. Kang S, Zhang J, Lu Y i wsp. Chemical constituents of Rhodiola kirilowii (Reg.) Reg China J Chinese Materia Med 1992; 17(2):100-1, 127. 7. Peng JN, Ma CY, Ge YC. Chemical constituents of Rhodiola kirilowii (Reg.) Reg China J Chinese Materia Med 1994; 19:676-7,702. 8. Kang S, Wang J. Comparative study of the constituents from 10 Rhodiola plants. Zhong Yao Cai 1997; 20(12):616-8. 9. Kang S, Wang J, Zhang J i wsp. Quantitative analysis of salidroside and lotaustralin in Rhodiola by gas chromatography. China J Chinese Mater Med 1998; 23:365-6. 10. Cui S, Hu X, Chen X i wsp. Determination of p-tyrosol and salidroside in three samples of Rhodiola crenulata and one of Rhodiola kirilowii by capillary zone electrophoresis. Anal Bioanal Chem 2003; 377:370-4. 11. Zuo G, Li Z, Chen L i wsp. Activity of compounds from Chinese herbal medicine Rhodiola kirilowii (Regel) Maxim against HCV NS3 serine protease. Antiviral Res 2007; 76(1):86-92. 12. Wong YC, Zhao M, Zong YY i wsp. Chemical constituents and anti-tuberculosis activity of root of Rhodiola kirilowii. China J Chinese Materia Med 2008; 33(13):1561-5. 13. Yang LM, Hu R, Qi W i wsp. Chemical constituents of Rhodiola kirilowii Maxim. J Chin Pharm Sci 2011; 20:154-8. 14. Mścisz A, Mielcarek S, Buchwald W i wsp. Phytochemical study of Rhodiola rosea, Rhodiola quadrifida and Rhodiola kirilowii extracts. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2005; 97 (Suppl 1):41. 15. Buchwald W, Mścisz A, Krajewska-Patan A i wsp. Contents of biological active compounds of Rhodiola kirilowii roots during the vegetation. Herba Pol 2005; 51 (Suppl 1):105-6. 16. Gryszczyńska A, Mielcarek S, Buchwald W. The determination of flavan-3-ol content in the root of Rhodiola kirilowii. Herba Pol 2011; 57(1):27-37. 17. Gryszczyńska A, Krajewska-Patan A, Buchwald W i wsp. Comparison of proanthocyanidins content in Rhodiola kirilowii and Rhodiola rosea roots – application of UPLC-MS/MS method. Herba Pol 2012; 58(3):5-15. 18. Krajewska-Patan A, Furmanowa M, Derger M i wsp. Zawartość związków biologicznie czynnych w hodowlach kalusa i w hodowlach zawiesinowych Rhodiola kirilowii (Regel.) Maxim. Herba Pol 2006; 52(3);47-8. 19. Gryszczyńska A, Łowicki Z, Opala B i wsp. Comparison of phenylethanoids content in Rhodiola kirilowii and Rhodiola rosea roots using applying new developed UPLC-MS/MS method. Herba Pol 2012; 58(4):28-38. 20. Gryszczyńska A, Opala B, Łowicki Z i wsp. Determination of chlorogenic and gallic acids by UPLC-MS/MS. Herba Pol 2013; 59(1):w druku. 21. Krajewska-Patan A, Furmanowa M, Mścisz A i wsp. Tissue cultures of Rhodiola kirilowii (Regel.) Maxim. – contents of biologically active components at different stages of growth. Herba Pol 2006; 52(4);98-106. 22. Mielcarek S, Mścisz A, Buchwald W i wsp. Phytochemical investigation of Rhodiola sp. roots. Herba Pol 2005; 51 (Suppl 1):159-160. 23. Gryszczyńska A, Łowicki Z, Opala B i wsp. Determination of lotaustralin in Rhodiola species. Herba Pol 2013; 59(1):w druku. 24. Krajewska-Patan A, Dreger M, Buchwald W i wsp. Otrzymywanie wzbogaconej biomasy tkanek kalusowych Rhodiola kirilowii na drodze suplementacji p-tyrozolem i alkoholem cynamonowym. Pamiętnik Puławski 2009; 151:183-92. 25. Wiedenfeld H, Zych M, Buchwald W i wsp. New compounds from Rhodiola kirilowii. Sci Pharm 2007; 75:29-34. 26. Zhang Z, Wang L, Chen Q i wsp. Electron microscopic observation of the effects of Rhodiola kirilowii (Regel.) Maxim. In preventing damage of the rats viscera by hypoxic high altitude environment. China J Chinese Materia Med 1990; 15(3):177-81, 192. 27. Ramachandran U, Dyvekar HM, Grover SK i wsp. New experimental model for the evaluation of adaptogenic products. J Ethnopharmacol. 1990; 29(3):275-81. 28. Berg JT. Ginkgo biloba extract prevents high altitude pulmonary edema in rats. High Alt Med Biol 2004; 5(4):429-34. 29. Signal A, Kaur S, Tirkey N i wsp. Green tea extract and catechin ameliorate chronic fatigue-induced oxidative stress in mice. J Med Food 2005; 8(1):47-52. 30. Liu JC, An CS, Wang JF i wsp. Influence of Radix Astragali on nitric oxide and endothelin-1 in pulmonary tissue in hypoxemic pulmonary hypertension in rats. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2006; 44(1):46-8.
otrzymano: 2013-01-18
zaakceptowano do druku: 2013-01-22

Adres do korespondencji:
*dr Anna Krajewska-Patan
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Libelta 27, 61-707 Poznań
tel.: +48 (61) 665-95-50, fax: 665-95-51
e-mail: anna.patan@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 1/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii