Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2013, s. 432
Prof. dr hab. med. Stanisław Pomianowski
Komentarz do prac
Oddajemy do Państwa rąk numer pisma poświęcony problemowi złamań u osób w wieku podeszłym. Już dziś leczenie tych złamań stanowi istotną część pracy traumatologów. Znaczenie problemu będzie rosło z powodu spodziewanych zmian demograficznych.
Numer otwiera artykuł dotyczący stężeń witaminy D u pracowników naszej Kliniki. Problem niewystarczającego zasobu witaminy D jest powszechny w polskiej populacji. Niedobór tej witaminy wiązany jest nie tylko z zaburzeniami metabolizmu tkanki kostnej ale także licznymi chorobami w tym chorobami nowotworowymi, cukrzycą typu I czy chorobami autoimmunologicznymi. U osób z niewystarczającym zasobem witaminy D gorsze są również wyniki endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Niewielka liczebność próby utrudnia generalizowanie wyników, ale stwierdzenie obniżonego stężenia tej ważnej witaminy u wszystkich badanych powinno być sygnałem, że konieczność suplementacji dotyczy nie tylko naszych pacjentów ale również nas samych.
W leczeniu złamań przezkrętarzowych leczenie operacyjne stało się podstawową metodą leczenia. W Polsce, podobnie jak w innych krajach, stosowane są dwie główne metody zespalania: zespalanie płytą przykostną ze śrubą ześlizgową (takie jak płyta DHS) oraz zespolenie gwoździem śródszpikowym (typu Gamma). W naszej Klinice zdecydowanie częściej wybieramy zespolenia tego drugiego typu. W artykule „Destabilizacja śródszpikowego zespolenia gwoździem Gamma złamań przezkrętarzowych z migracją śruby doszyjkowej do stawu biodrowego” analizujemy przyczyny powikłań mechanicznych zespolenia gwoździem Gamma. Głównym i niemodyfikowalnym powodem obluzowania zespolenia złamania przezkrętarzowego jest niska jakość samej tkanki kostnej. Przestrzeganie zasad wprowadzenia gwoździa może jednak zmniejszyć ryzyko występowanie tego powikłania.
Większość prezentowanych prac ma charakter poglądowy. Dział ten otwiera artykuł „Nowe trendy w zaopatrywaniu złamań u chorych w podeszłym wieku” omawiający pokrótce stosowane metody leczenia. Następują po nim artykuły szczegółowe. Spośród złamań w przebiegu osteoporozy złamania kości udowej stwarzają największe zagrożenie, życia. Wynika stąd konieczność ich szybkiego i skutecznego leczenia. Wczesne zaopatrzenie tych złamań i wczesna mobilizacja pacjenta zwiększają szansę na uniknięcie szeregu powikłań będących konsekwencją unieruchomienia. Artykuł „Leczenie złamań szyjki kości udowej u chorych w podeszłym wieku” stanowi omówienie ewolucji oraz obecnie stosowanych metod leczenia.
Kolejne artykuły poświęciliśmy omówieniu metod leczenia złamań bliższego końca kości ramiennej, dalszego końca kości promieniowej oraz bliższego końca kości piszczelowej. Te ostatnie nie są uznawane za typowe złamania osteoporotyczne, jednak w naszej obserwacji leczenie tych złamań w sytuacji obniżonej wytrzymałości tkanki kostnej nastręcza szczególnych trudności i stąd uwzględnienie ich w tym omówieniu.
Numer zamyka artykuł „Osteoporoza oczami chirurga urazowego”, w którym zwracamy uwagę na konieczność całościowego i wielodyscyplinarnego spojrzenia na leczonego z powodu urazu pacjenta w podeszłym wieku. Wystąpienie złamania niskoenergetycznego jest czynnikiem ryzyka wystąpienia kolejnych złamań.
Prof. dr hab. med. Stanisław Pomianowski
Postępy Nauk Medycznych 6/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych