Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 3/2013, s. 101-103
*Małgorzata Kołodziejczak, Krzysztof Bielecki, Anna Wiączek
Ocena porównawcza skuteczności łączonej terapii 7% Sulcralfactem z 2% Diltiazemem w porównaniu z leczeniem samym 2% Diltiazemem w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu – randomizowane badanie prospektywne
Comparative assessment of effectiveness of combination therapy with 7% Sucralfate and 2% Diltiazem versus 2% Diltiazem alone in treatment of chronic anal fissure – randomized prospective study
Department of General Surgery, Proctology Unit, Solec Hospital, Warsaw
Head of Department: Jacek Bierca, MD, PhD
Head of Unit: Małgorzata Kołodziejczak, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Szczelina odbytu jest obok choroby hemoroidalnej najczęściej występującą proktologiczną chorobą zapalną. Ze względu na możliwość komplikacji po operacji szczeliny w postaci objawów inkontynencji, aktualnie podstawowym leczeniem jest leczenie zachowawcze. Niniejsza praca stanowi propozycję terapii łączonej, wykorzystującej działania Diltiazemu i Sulcralfatu. Diltiazem (bloker kanałów wapniowych) obniża napięcie mięśni zwieraczy, podczas gdy Sulcralfat ma działanie gojące anodermę.
Cel pracy. Ocena porównawcza skuteczności łączonej terapii 7% Sulcralfactem z 2% Diltiazemem w porównaniu z leczeniem samym 2% Diltiazemem w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu.
Materiał i metody. 46 pacjentów (30 kobiet, 16 mężczyzn) w wieku od 22 do 80 lat (śr wieku 44,6 lat) z przewlekłą szczeliną odbytu: 21 pacjentów leczonych Diltiazemem podawanym 2 x dziennie doodbytniczo w postaci 2% maści, 25 pacjentów leczonych Diltiazemem oraz 7% maścią z Sulcralfatu (Diltiazem 1 x dziennie, Sulcralfat 1 x dziennie) przez 8 tygodni. Podczas pierwszej wizyty oraz wizyty kontrolnej po 8-10 tygodniach leczenia oceniano dolegliwości pacjenta w skali bólu werbalnej i wizualnej oraz pacjent był badany proktologicznie.
Wyniki. Zagojenie szczeliny stwierdzono u 15 z 21 pacjentów (71,5%) leczonych samym Diltiazemem oraz u 21 z 25 pacjentów (84%) leczonych Diltiazemem i Sulcralfaktem. Różnica nie była istotna statystycznie W żadnym przypadku nie stwierdzono działań ubocznych zastosowanych leków.
Wnioski. Terapia łączona 2% Diltiazemem z 7% Sulcralfatem okazała się skuteczniejszą metodą leczenia przewlekłej szczeliny odbytu w porównaniu z leczeniem szczeliny samym 2% Diltiazemem w badanej grupie pacjentów. Różnica nie była istotna statystycznie. Powyższy wniosek wymaga potwierdzenia na większej grupie pacjentów.
INTRODUCTION
Anal fissure together with haemorrhoidal disease are the most often occurring inflammatory proctological diseases. According to reference books, approximately 15% of proctological consultations concerns patients with anal fissure (1). Because of potential complications after surgery of anal fissure in the form of symptoms of incontinence, currently the primary treatment is non-invasive treatment. This paper proposes a combination therapy, using Diltiazem and Sucralfate. Diltiazem (calcium channel blocker) reduces tension of sphincter muscles, while Sucralfate has a healing effect on anoderm.
Diltiazem is a calcium pump inhibitor in the muscles and, at the same time, a preparation that dilates blood and improves blood circulation in tissues. For several years, it has been often used in treatment of anal fissures, because it acts indirectly on relaxation of the internal sphincter muscle and helps heal the fissure (2-5). Preparations that decrease tension in the internal sphincter muscle improve blood circulation in tissues and facilitate the outflow of inflammatory anal discharges. Calcium channel blockers are used in treatment of anal fissure, wound healing after hemorrhoidectomy and, locally, into the anal canal to reduce pain in patients after various proctologic surgeries (6).
Sucralfate, in turn, is a medicine used in treatment of ulcer disease. In proctology, its beneficial therapeutic effect is described in the context of solitary rectal ulcer treatment (7-9). It provides local effects and accelerates healing. Recently a few reports have been produced on the effectiveness of sulcralfat in treatment of other types of diseases, such as anal fistula (10, 11). 7% Sucralfate in ointment is applied topically twice a day for 6 weeks into the anal canal, into fistulotomy wounds, and after hemorrhoidectomy. Due to the different and yet complementary mechanism of action of these preparations, the authors decided to combine the action of both medicines in patients with chronic anal fissure.
MATERIAL AND METHODS
46 patients (30 women, 16 men) aged 22 to 80 years (mean age 44 years) with chronic anal fissure.
Exclusion criteria: ailment lasting at least 3 months.
Exclusion criteria: inflammatory bowel disease, anal fissure surgery, pregnancy.
Group I: 21 patients treated with 2%Diltiazem administered twice a day into anus in the form of 2% ointment.
Group II: 25 patients treated with 2% Diltiazem and 7% Sucralfate ointment (Diltiazem once a day, Sucralfate once a day) for 8 weeks. During the first visit, and the follow up visit after 8-10 weeks of treatment, the patient was examined proctologically, per rectum, and underwent an anoscopy procedure. The ailments of the patient was measured on a scale of verbal and visual pain (VAS scale). Verbal assessment scale evaluated pain from 0 to 3 points: 0 meant no pain, 1 slight pain, 2 strong pain, 3 unbearable pain. The visual scale evaluated pain from 1 (no pain) to 10 (unbearable pain). The assessment took into consideration the effectiveness of treatment and side effects.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Contou JF, Godeberge P: Analfissure z 71-76 z Godeberge P Anorectaldiseases. Medicine-Sciences Flammarion 2008. 2. Bielecki K, Kołodziejczak M: A prospective randomized trial of diltiazem and glyceryltrinitrate ointment in the treatment of chronic fissure. Colorectal Dis 2003; 5: 256-257. 3. Jonas M, Scholefieldj H: Oral and topical diltiazem are effective treatment for chronic and fissurae.gut 2000; 46 (Suppl.): A83 (abstract). 4. Jonas M, Speake W, SimpsonJ et al.: Diltiazem heals GTN-resistant chronic anal fissures. Br J Surg 2001; 88 (Supl. 1): colorectal 008 (abstract). 5. Knihgt JS, Birks M, FaroukR: Topicaldiltiazem ointment in the treatment of chronić anal fissurae. Br J Surg 2001; 88: 553-556. 6. Silverman R, Bendick P J, Wasvary H J: A randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled trial of the effect of a calcium channel blocker ointment on pain after hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum 2005; 48: 1913-1916. 7. Zargar SA, Khuroo MS, Mahajan R: Sucralfate retention enemas in solitary rectal ulcer. Dis Colon Rectum 1991; 34: 455-457. 8. Suresh N, Ganesh R, Sathiyasekaran M: Solitary rectal ulcer syndrome: a case series. Indian Pediatrics 2010; 47(17): 1059-1061. 9. Simsek A, Yagci G, Gorgulu N et al.: Diagnostic features and treatment modalities in solitary rectal ulcer syndrome. Actachirbelg 2004; 104: 92-96. 10. Gupta PJ, Heda PS, Shriraro SA et al.: Topical sucralfate treatment of anal fistulotomy wounds: A randomized placebo-controlled trial. Dis Colon Rectum 2011; 54(6): 699-703. 11. Gupta PJ, Heda PS, Kalaskar S., Tamaskar VP: Topical sucralfate decreases pain after hemorrhoidectomy and improves healing: a randomized, blinded, controlled study. Dis Colon Rectum 2008; 51: 231-234. 12. Huang DY, Yoon SG, Kim HS et al.: Effect of 0.2 percent glyceryltrinitrate ointment on woulnd healing after hemorrhoidectomy: results of a randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled trial. Dis Colon Rectum 2003; 46: 950-954. 13. Wasvary HJ, Hain J, Mosed-Vogel M et al.: Randomized, prospective, double-blind, placebo-controlled trial of effect of nitroglycerin ointment on pain after hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum 2001; 44: 1069-1073.
otrzymano: 2013-07-15
zaakceptowano do druku: 2013-08-22

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kołodziejczak
Department of General Surgery, Proctology Unit
Solec Hospital
93 Solec St, 00-382 Warsaw
tel. +48 (22) 625-22-31
e-mail: drkolodziejczak@o2.pl

Nowa Medycyna 3/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna