Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 4/2013, s. 151-154
Paulina Marek, *Przemysław J. Tomasik, Barbara Kościelniak, Krystyna Sztefko
Analiza zatruć alkoholem na podstawie przyjęć do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w latach 2007-2012
Analysis of alcoholic intoxication based on admissions to University Children`s Hospital in Cracow between 2007-2012
Zakład Biochemii Klinicznej, Polsko–Amerykański Instytut Pediatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
Summary
Introduction. Alcoholism among children and adolescents seems to be a social problem.
Aim. The aim of this study was to analyze the alcohol intoxication in children and adolescents based on hospitalizations in the University Children’s Hospital (USD) in Krakow.
Material and methods. In the years 2000-2012 due to alcohol abuse 234 patients were hospitalized in USD. Only in two cases of the youngest children poisoning was a result of mistaken consumption alcohol instead of non-alcoholic fluids.
Results. 58% of drunk children were in junior high school and high school (15-16 years), but there were also 11% of the younger children in the age of 10-14 years. Most intoxicated children (50) were hospitalized in 2010. In subsequent years, there was a slight decrease in the number of hospitalizations due to alcoholic abuse (2011 – 41 children, 2012 – 46 children), but this is accompanied by an increase in the percentage of drunk girls. In 2012, alcohol poisoned girls represented 52% of all admitted children because of alcohol intoxication. The highest concentration of alcohol in hospitalized patients was found in 16-year-old boy (4.08‰) and 15-year-old girl 3.71‰.
Conclusions. We conclude that adolescents and even children intentionally consume the alcohol, what results in severe alcoholic intoxication. An increasing number of girls consuming alcohol, which equals the number of boys is a severe social problem.
Wstęp
Problem nadużywania alkoholu jest od wielu lat jednym z najistotniejszych problemów społecznych w Polsce. Jego spożywanie było i jest nieodłącznym elementem polskiej obyczajowości, spotkań świątecznych i rodzinnych. Dlatego nie zaskakuje fakt, iż jest on najpopularniejszym środkiem psychoaktywnym, po który sięgają młodzi ludzie.
Dane z ogólnoeuropejskiego badania ankietowego z 2007 roku na temat spożywania alkoholu przez nastolatki (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – ESPAD) wskazują, że 73% chłopców i 70% dziewczynek spożywa alkohol (1). Średnie spożycie roczne w przeliczeniu na 100% alkohol wynosiło odpowiednio 97,5 i 51,6 ml rocznie (1).
Cel pracy
W ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił znaczny wzrost liczby dzieci rozpoczynających inicjację alkoholową (1), dlatego celem niniejszej pracy była analiza zjawiska zatrucia alkoholem u dzieci w oparciu o hospitalizacje nieletnich zatrutych alkoholem w latach 2007-2012 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym (USD) w Krakowie.
Materiał i metody
Analizie poddano historie choroby 234 dzieci (125 chłopców, 109 dziewcząt) przyjętych do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w latach 2007-2012, u których potwierdzono zatrucie alkoholem etylowym. W kwerendzie brano pod uwagę: wiek pacjenta, płeć, stan świadomości przy przyjęciu, okoliczności spożycia (celowe, przypadkowe), okoliczności przyjęcia do szpitala oraz wyniki stężenia alkoholu etylowego we krwi. Pominięto dane personalne pozwalające w sposób bezpośredni na identyfikację pacjenta.
Stężenie alkoholu w surowicy krwi dzieci oznaczano metodą enzymatyczną (Vitros, Johnson &Johnson). Jako wynik ujemny przyjęto stężenie etanolu poniżej 2,2 mmol/l (poniżej 0,09‰).
Uzyskane dane poddano analizie statystycznej przy pomocy programu Microsoft Excel. Wyniki przedstawiono w sposób opisowy podstawowymi funkcjami statystycznymi, takimi jak: średnia arytmetyczna, mediana, wartości minimalne i maksymalne oraz odchylenie standardowe.
Wyniki
Pacjenci przyjęci do szpitala w latach 2007-2012, u których stwierdzono podwyższone stężenie alkoholu we krwi, stanowili 0,17% wszystkich hospitalizacji. W 232 przypadkach (99,15%) zatrucie było efektem celowego spożycia alkoholu, natomiast tylko u dwojga dzieci (0,85%) zatrucie było przypadkowe.
W roku 2007 przyjęto tylko dziewięcioro dzieci zatrutych alkoholem, w tym 4 chłopców (44,44%) i 5 dziewcząt (55,56%). Od roku 2008 liczba nieletnich pacjentów z podwyższonym stężeniem alkoholu wahała się w granicach od 41 do 50, przy czym udział procentowy chłopców był wyższy w latach 2008-2011, a dziewcząt w latach 2007 i 2012 (tab. 1).
Tabela 1. Liczba dzieci hospitalizowanych w latach 2007-2012 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie z powodu zatrucia alkoholem.
 Lata
200720082009201020112012
Liczba dzieci 94742504145
Odsetek chłopców (%)445752565348
Maksymalne stężenie alkoholu (‰)2,392,982,774,083,252,79
Średnie stężenie alkoholu ± SD (‰)1,70 ± 0,51,73 ± 0,61,64 ± 0,61,74 ± 0,811,66 ± 0,71,52 ± 0,6
Średnia wieku pacjentów zatrutych alkoholem w poszczególnych latach była podobna, a dominującą grupą wśród przyjętych do szpitala były nastolatki powyżej 14 roku życia, które stanowiły aż 87% wszystkich zatrutych dzieci (ryc. 1). Najwyższe wartości stężenia alkoholu stwierdzono u 16-letniego chłopca (4,08‰) i u 15-letniej dziewczynki (3,71‰). Najczęściej stężenie alkoholu było w granicach 1,0-1,5‰ (46 pacjentów), 1,5-2,0‰ (70 pacjentów) i w zakresie > 2,0-2,5‰ (54 pacjentów) (ryc. 2).
Ryc. 1. Liczba dzieci hospitalizowanych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie z powodu zatrucia alkoholem w poszczególnych grupach wiekowych.
Ryc. 2. Liczba dzieci zatrutych alkoholem w zależności od stężenia etanolu we krwi przy przyjęciu do szpitala.
W chwili przyjęcia do szpitala ponad 70 dzieci było nieprzytomnych (31,2%). Odsetek ten w kolejnych latach wynosił 22,2% (2007), 38,3% (2008), 21,4% (2009), 36,0% (2010), 39,0% (2011) i 22,2% (2012). Dzieci, które trafiły do szpitala, znajdowane były w różnych miejscach: 71% zostało znalezionych poza domem (m.in. na ulicach, przystankach autobusowych, w parkach, galeriach handlowych, nad rzeką, na dyskotekach – w tym szkolnych). Kilka osób trafiło do szpitala po spożyciu alkoholu w trakcie wycieczki szkolnej. Natomiast 29% przypadków stanowili nieletni znajdowani w stanie zatrucia alkoholowego w domu, gdzie dochodziło do utraty przytomności, napadów agresji, a nawet prób samobójczych.
Dyskusja

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Danielsson AK, Wennberg P, Hibell B, Romelsjö A: Alcohol use, heavy episodic drinking and subsequent problems among adolescents in 23 European countries: does the prevention paradox apply? Addiction 2012; 107: 71-80. 2. Szymańczak J: Dzieci z grup ryzyka. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Zachowania problemowe dzieci i młodzieży. Warszawa 2009; 17: 114-116. 3. Wojtyniak B, Stokwiszewski J, Goryński P et al.: Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Warszawa 2008: 189-192. 4. Pawłowska-Kamieniak A, Mroczkowska-Juchkiewicz A, Gołyska D, Pac-Kożuchowska E: Analiza społeczno-kliniczna przypadków upojenia alkoholowego u dzieci. Problemy Higieny Epidemiologicznej 2011; 92: 692-694. 5. Kamińska H, Zachurzok-Buczyńska A, Gawlik A, Małecka-Tendera E: Acute alcohol intoxication among children and adolescents admitted to the Department of Pediatrics, Pediatric Endocrinology and Diabetes, Medical University of Silesia, Katowice during 2000-2010 – preliminary study. Przegląd Lekarski 2012; 69: 777-780. 6. Siniewicz K, Sysa V, Chruślińska E et al.: The increasing problem of alcohol abuse in children and adolescents from environment of Lodz. Przegląd pediatryczny 2006; 4: 273-276. 7. Olański W: Pijane i odurzone dzieci. Medyk Białostocki 2009; 78-79-80: 7-9. 8. Gallimberti L, Chindamo S, Buja A, Forza G: Underage drinking on saturday nights, sociodemographic and environmental risk factors: a cross-sectional study. Substance abuse treatment, prevention and policy 2011; 6: 15. 9. Bellis M, Hughes K, Morleo M, Tocque K: Predictors of risky alcohol consumption in schoolchildren and their implications for preventing alcohol-related harm. Substance abuse treatment, prevention and policy 2007; 2: 15. 10. Grunbaum JA, Kann L, Kinchen SA et al.: Youth risk behavior surveillance – United States, 2001. Morbidity and mortality weekly report. Surveill Summaries 2002; 51: 1-62. 11. Hulse GK, Robertson SI, Tait RJ: Adolescent emergency department presentations with alcohol or other drug related problems in Perth, Western Australia. Addiction 2001; 96: 1059-1067. 12. White V, Hayman J: Report: Australian secondary school students’ use of alcohol in 2005. Centre for Behavioural research in cancer Institute the cancer council Victoria; 2006. 13. Bukstein OG, Trunzo AC: Alcohol use disorder in adolescents. Minerva Pediatrica 2005; 57: 7-20. 14. Kotwica M: Analiza przyczyn ostrych zatruć u dzieci w Łodzi w latach 1991-1995. Praca doktorska, Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999. 15. Sierosławski J: Narkotyki i narkomania w Polsce: trendy w rozwoju zjawiska. Raport (JPIN), Warszawa 1999: 4-38. 16. Pitkanen T, Lyyra AL, Pulkkinen L: Age of onset of drinking and the use of alcohol in adulthood: a follow-up study from age 8-42 for females and males. Addiction 2005; 100: 652-661.
otrzymano: 2013-12-09
zaakceptowano do druku: 2013-12-30

Adres do korespondencji:
*Przemysław Tomasik
Zakład Biochemii Klinicznej P-A IP UJ
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel.: +48 (12) 658-06-81
e-mail: p.tomasik@uj.edu.pl

Nowa Pediatria 4/2013
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria