Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2014, s. 123-124
Magdalena Durlik
Komentarz do prac
Prezentowany Państwu numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony jest tematyce przeszczepiania nerek w aspekcie internistycznym, artykuły zostały napisane przez nefrologów – transplantologów klinicznych z wiodących polskich ośrodków transplantacyjnych zajmujących się przewlekłą opieką nad biorcą nerki. Prezentujemy prace badawcze i kliniczne, prace oryginalne, przeglądowe oraz opisy przypadków.
Liczba transplantacji nerek w 2013 roku w naszym kraju wyniosła 1076, w Polsce żyje ponad 10 tys. osób z przeszczepioną nerką. Jednym z istotnych problemów transplantologii jest ograniczona przeżywalność przeszczepu nerki. Na skutek oddziaływania czynników immunologicznych i nieimmunologicznych dochodzi do procesu zapalenia, a następnie włóknienia tkanki śródmiąższowej i progresji niewydolności przeszczepu.
Patogenezie przewlekłego uszkodzenia aloprzeszczepu nerki poświęcony jest artykuł prof. Andrzeja Oko. Zwraca on uwagę na złożoność procesu oraz ukazuje, że w świetle nowych badań główną przyczyną przewlekłej dysfunkcji przeszczepu nie jest, jak dotąd sądzono, nefrotok­syczność inhibitorów kalcyneuryny, lecz toczący się w przeszczepie proces immunologiczny przewlekłego odrzucania humoralnego (ABMR, odrzucanie zależne od przeciwciał). W obrazie bioptatu nerki typowa jest obecność rozlanych linijnych złogów C4d w kapilarach okołocewkowych kory i rdzenia nerki, a także stwierdze­nie we krwi biorcy przeciwciał anty-HLA specyficznych dla dawcy (DSA). Główną przyczyną ABMR jest nieadekwatna immunosupresja wynikająca często ze złej współpracy chorego i nieprzestrzegania zaleceń regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych. Zapobieganie i leczenie przewlekłej reakcji humoralnej jest nowym wyzwaniem dla transplantologów.
Również patogenezie przewlekłego uszkodzenia przeszczepu poświęcona jest praca Oktawii Mazanowskiej i Mariana Klingera, którzy koncentrują się na zaburzeniach układu białek enzymatycznych degradujących macierz pozakomórkową: metaloproteinaz i tkankowych inhibitorów mataloproteinaz (MMPs/TIMPs), z przewagą aktywności tkankowych inhibitorów metaloproteinaz (TIMPs), co wskazuje na znaczne upośledzenie degradacji ECM w procesach przewlekłego uszkodzenia aloprzeszczepu nerki. Autorzy uważają, że tkankowe inhibitory metaloproteinazy (TIMPs) są nowymi wskaźnikami zagrożenia postępującym ubytkiem filtracji i mogą być przydatnymi biomarkerami w praktyce klinicznej do monitorowania biorców w późniejszym okresie po przeszczepie nerki, kiedy zaczyna dominować przewlekłe uszkodzenie przeszczepu.
Podobne zagadnienie roli przemiany nabłonkowo-mezenchymalnej (EMT) w procesie włóknienia i zaniku cewek nerkowych w nerce przeszczepionej poruszają w swojej publikacji Robert Świder i wsp. Otwartym pozostaje pytanie, czy przemiana nabłonkowo-mezenchymalna może być użytecznym markerem w ocenie progresji przewlekłej niewydolności przeszczepionych nerek.
Powikłania sercowo-naczyniowe u biorców nerki występują bardzo często i są główną przyczyna zgonów pacjentów po transplantacji. Próby odpowiedzi na znaczenie VAP-1 (ang. vascular adhesion protein-1 – naczyniowa cząsteczka adhezyjna-1) i renalazy u biorców przeszczepów i ich roli w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych podjęli się Ewa Koc-Żurowska i wsp.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych