Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2014, s. 123-124
Magdalena Durlik
Komentarz do prac
Prezentowany Państwu numer „Postępów Nauk Medycznych” poświęcony jest tematyce przeszczepiania nerek w aspekcie internistycznym, artykuły zostały napisane przez nefrologów – transplantologów klinicznych z wiodących polskich ośrodków transplantacyjnych zajmujących się przewlekłą opieką nad biorcą nerki. Prezentujemy prace badawcze i kliniczne, prace oryginalne, przeglądowe oraz opisy przypadków.
Liczba transplantacji nerek w 2013 roku w naszym kraju wyniosła 1076, w Polsce żyje ponad 10 tys. osób z przeszczepioną nerką. Jednym z istotnych problemów transplantologii jest ograniczona przeżywalność przeszczepu nerki. Na skutek oddziaływania czynników immunologicznych i nieimmunologicznych dochodzi do procesu zapalenia, a następnie włóknienia tkanki śródmiąższowej i progresji niewydolności przeszczepu.
Patogenezie przewlekłego uszkodzenia aloprzeszczepu nerki poświęcony jest artykuł prof. Andrzeja Oko. Zwraca on uwagę na złożoność procesu oraz ukazuje, że w świetle nowych badań główną przyczyną przewlekłej dysfunkcji przeszczepu nie jest, jak dotąd sądzono, nefrotok­syczność inhibitorów kalcyneuryny, lecz toczący się w przeszczepie proces immunologiczny przewlekłego odrzucania humoralnego (ABMR, odrzucanie zależne od przeciwciał). W obrazie bioptatu nerki typowa jest obecność rozlanych linijnych złogów C4d w kapilarach okołocewkowych kory i rdzenia nerki, a także stwierdze­nie we krwi biorcy przeciwciał anty-HLA specyficznych dla dawcy (DSA). Główną przyczyną ABMR jest nieadekwatna immunosupresja wynikająca często ze złej współpracy chorego i nieprzestrzegania zaleceń regularnego przyjmowania leków immunosupresyjnych. Zapobieganie i leczenie przewlekłej reakcji humoralnej jest nowym wyzwaniem dla transplantologów.
Również patogenezie przewlekłego uszkodzenia przeszczepu poświęcona jest praca Oktawii Mazanowskiej i Mariana Klingera, którzy koncentrują się na zaburzeniach układu białek enzymatycznych degradujących macierz pozakomórkową: metaloproteinaz i tkankowych inhibitorów mataloproteinaz (MMPs/TIMPs), z przewagą aktywności tkankowych inhibitorów metaloproteinaz (TIMPs), co wskazuje na znaczne upośledzenie degradacji ECM w procesach przewlekłego uszkodzenia aloprzeszczepu nerki. Autorzy uważają, że tkankowe inhibitory metaloproteinazy (TIMPs) są nowymi wskaźnikami zagrożenia postępującym ubytkiem filtracji i mogą być przydatnymi biomarkerami w praktyce klinicznej do monitorowania biorców w późniejszym okresie po przeszczepie nerki, kiedy zaczyna dominować przewlekłe uszkodzenie przeszczepu.
Podobne zagadnienie roli przemiany nabłonkowo-mezenchymalnej (EMT) w procesie włóknienia i zaniku cewek nerkowych w nerce przeszczepionej poruszają w swojej publikacji Robert Świder i wsp. Otwartym pozostaje pytanie, czy przemiana nabłonkowo-mezenchymalna może być użytecznym markerem w ocenie progresji przewlekłej niewydolności przeszczepionych nerek.
Powikłania sercowo-naczyniowe u biorców nerki występują bardzo często i są główną przyczyna zgonów pacjentów po transplantacji. Próby odpowiedzi na znaczenie VAP-1 (ang. vascular adhesion protein-1 – naczyniowa cząsteczka adhezyjna-1) i renalazy u biorców przeszczepów i ich roli w patogenezie chorób sercowo-naczyniowych podjęli się Ewa Koc-Żurowska i wsp.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych