Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2014, s. 116-117
Małgorzata Górska-Paukszta
15. Sejmik Zielarski – kolejne zielarskie spotkanie w Żerkowie
2 ***
Minęły dwa lata i ponownie środowisko zielarskie spotkało się w Żerkowie na 15. Sejmiku Zielarskim, konferencji organizowanej przez Polski Komitet Zielarski we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich oraz Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Tegoroczna konferencja odbyła się 6-7 czerwca i zatytułowana była „Zioła – tradycja i nowoczesność”. Celem konferencji organizowanych przez Polski Komitet Zielarski, stowarzyszenie które jest reprezentantem interesów wszystkich, którzy związani są z zielarstwem, jest przegląd aktualnych trendów w badaniach nad roślinami i przetworami zielarskimi, wspieranie badań naukowych w zakresie technologii leku roślinnego, uprawy roślin leczniczych oraz postępu technicznego w zielarstwie.
Patronat honorowy nad 15. Sejmikiem Zielarskim objęli: Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – Grzegorz Cessak, Główny Inspektor Farmaceutyczny – Zofia Ulz oraz Główny Inspektor Sanitarny – Marek Posobkiewicz. Patronat medialny sprawowany był przez Czasopismo Aptekarskie, Postępy Fitoterapii, Przemysł Farmaceutyczny, kwartalnik Herba Polonica oraz Wydawnictwo Borgis Sp. z o.o.
Sejmiki Zielarskie to konferencje naukowe organizowane w Polsce od ponad dwudziestu lat i dobra okazja do wyróżnienia osób zasłużonych dla polskiego zielarstwa i ziołolecznictwa. Podczas 15. Sejmiku uhonorowani przez Kapitułę medalu In Plantas Magna Latet Virtus zostali: Barbara Zygmunt – doktor nauk farmaceutycznych, która swoją wiedzę i umiejętności w zakresie badań nad roślinami zielarskimi wykorzystywała najpierw będąc zatrudniona w Instytucie Roślin i Przetworów Zielarskich, a obecnie w firmie farmaceutycznej, jest członkiem Zarządu Głównego PKZ i bierze aktywny udział w pracach Komisji Ekspertów; profesor Kazimierz Głowniak – kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pomysłodawca i organizator cyklicznego międzynarodowego sympozjum dotyczącego chromatografii produktów naturalnych, od wielu lat współpracuje i uczestniczy w przedsięwzięciach Polskiego Komitetu Zielarskiego, oraz mgr inż. Andrzej Maleszka – plantator, właściciel nowoczesnego gospodarstwa zielarskiego, gdzie wykorzystując swoją gruntowną wiedzę i doświadczenie uprawia kilkanaście gatunków ziół dla bardzo wymagających odbiorców, ale przede wszystkim swoją działalnością społeczną wnosi olbrzymi wkład w rozwój polskiego zielarstwa, aktywnie uczestniczył w pracach grupy roboczej reaktywującej przedwojenny Polski Komitet Zielarski i od tego czasu jest członkiem Zarządu Głównego i Prezydium PKZ.
Program 15. Sejmiku Zielarskiego obejmował trzy sesje, podczas których wysłuchaliśmy 15 wykładów. Wygłosili je eksperci z Polski i Niemiec. W sesji pierwszej przedstawiono zagadnienia dotyczące ogólnie produktów leczniczych roślinnych. Wiceprezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przedstawił działalność Urzędu w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych roślinnych oraz kształtowania aktualnych wymagań stawianych tym produktom. Była też mowa o technologii postaci leku, o poszukiwaniach nowych produktów leczniczych i perspektywach dla leków roślinnych. Na zakończenie tej sesji przedstawiciel IMS Health Sp. z o.o. na podstawie danych sprzedażowych przedstawił ewolucję sprzedaży produktów roślinnych w aptekach. Sesja druga dotyczyła surowców i przetworów zielarskich. Poruszono problem bezpieczeństwa stosowania i jakości suplementów diety zawierających surowce roślinne. Tematem dwóch wystąpień były wymagania jakościowe i ryzyko zanieczyszczeń surowców zielarskich oraz problemy analityczne związane z badaniem pozostałości pestycydów i obecnością mykotoksyn w produktach i surowcach zielarskich. Pierwszy dzień konferencji zakończyły 3 doniesienia na temat nowych dokonań w dziedzinie racjonalnej fitoterapii oraz racjonalnej suplementacji diety. Problemy współczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa były tematem trzeciej sesji Sejmiku, w drugim dniu konferencji.
Na pytanie zawarte w tytule ostatniego wystąpienia „Quo vadis phytopharmaka?” oraz o miejsce produktów ziołowych w medycynie konwencjonalnej, co ogranicza rozwój rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa, jakie są prawdopodobne kierunki rozwoju rynku suplementów diety w Europie i na wiele innych pytań próbowano odpowiedzieć podczas dyskusji na zakończenie 15. Sejmiku Zielarskiego.
Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku do Żerkowa przyjechali przedstawiciele różnych środowisk profesjonalnie związanych z zielarstwem i ziołolecznictwem. W 15. Sejmiku Zielarskim udział wzięło ok. 150 osób. Znaczną część stanowili przedstawiciele ośrodków akademickich, instytutów i jednostek badawczych. Podczas sesji posterowej zaprezentowali oni 23 prace przedstawiając zakres i aktualny stan prowadzonych badań dotyczących różnych aspektów zielarstwa i ziołolecznictwa.
Konferencji przez cały czas trwania towarzyszyła wystawa fotografii profesora Aleksandra Chmiela oraz prac plastycznych Adama Półtoraka. Pierwszy dzień tegorocznego Sejmiku Zielarskiego zakończył się biesiadą i występem zespołu „U Studni”, natomiast zielarskie spotkanie zakończył koncert organowy w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa w Żerkowie w wykonaniu Kaspra Ekerta.
Uczestnikom 15. Sejmiku Zielarskiego organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie i spędzony czas z nadzieją, że za kolejne dwa lata spotkamy się ponownie.
mgr inż. Małgorzata Górska-Paukszta
Postępy Fitoterapii 2/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii