Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2014, s. 75-77
*Lidia Zawadzka-Głos
Analiza wskazań do tracheotomii u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Analysis of the indications for tracheotomy in children treated in Department of Pediatric Otolaryngology Medical University of Warsaw
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Introduction. Tracheotomy is one way to maintain airway patency. The primary indication for tracheotomy in children is getting the patency of the airway. Situations in which we perform tracheotomy are subject to a variety of causes and change over the years.
Aim. The aim of the study was to analyze the indications for tracheotomy in children treated in the Department of Pediatric Otolaryngology, Medical University of Warsaw.
Material and methods. We analyzed 124 children who underwent tracheotomy. It was found that in 91 children reason for tracheotomy were changes in the larynx after prolonged intubation, in 13 cases diagnosed with bilateral vocal cord paralysis, in 10 children indication for tracheotomy was to secure the airway in chronic diseases in 6 children performed a tracheotomy because of hemangioma of the larynx, 4 patients diagnosed with congenital subglottic stenosis.
Results. Indications for tracheostomy change. Currently, the predominant indication are changes after intubation in the larynx resulting from prolonged intubation. A major indication for tracheotomy is bilatarel vocal cords paralysis. We are seeing an increase in the amount of pediatric indications for tracheotomy in children with severe chronic diseases. Hemangiomas of the larynx can be treated pharmacologicall, and only a small group of patients require tracheotomy.
WSTĘP
Drożność dróg oddechowych u dzieci jest niezbędnym warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu. Intubacja dotchawicza lub tracheotomia jest jednym ze sposobów przywrócenia i trwałego utrzymania drożności dróg oddechowych. Wskazania do tracheotomii u dzieci uległy wyraźnej weryfikacji na przestrzeni ostatnich 30 lat. Ma to ścisły związek z wprowadzeniem na przełomie lat 60. i 70. XX wieku intubacji dotchawiczej w leczeniu niewydolności oddechowej, co w większości przypadków zastąpiło konieczność wykonywania tracheotomii. Początkowo intubację stosowano u dzieci przez 48 godzin, po tym czasie podejmowano decyzję o wykonaniu tracheotomii (1). W latach 70. uznano, że wskazania do tracheotomii istnieją w przypadkach, gdy przewidywany czas intubacji przekracza 7 dni (2). Rozwój intensywnej terapii i anestezjologii pediatrycznej oraz wprowadzenie nowych materiałów, z których wykonywano rurki intubacyjne, umożliwiły znaczne wydłużenie czasu intubacji, co z kolei ponownie w znacznym stopniu ograniczyło wskazania do tracheotomii.
CEL PRACY
Celem pracy jest analiza wskazań do tracheotomii u dzieci leczonych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
MATERIAŁ
W Klinice Otolaryngologii Dziecięcej WUM przez ostatnie 10 lat leczono 124 dzieci z tracheotomią.
WYNIKI
Tracheotomię wykonano u 124 dzieci. Najczęstszym wskazaniem do wykonania tracheotomii u 91 dzieci (73,3%) były powikłania pointubacyjne, w 13 przypadkach (10,5%) wykonano tracheotomię z powodu porażenia strun głosowych , u 10 dzieci (9,6%) wskazaniem było zapewnienie drożności dróg oddechowych oraz możliwość ich toalety w chorobach przewlekłych, u 6 dzieci (4,8%) rozpoznano naczyniaka okolicy podgłośniowej krtani obturującego w znacznym stopniu światło dróg oddechowych, a w 4 przypadkach (3,2%) postawiono diagnozę wrodzonego zwężenia okolicy podgłośniowej.
W grupie 91 dzieci ze zmianami pointubacyjnymi stwierdzono, że 29 dzieci (31,87%) ma dodatkowe nieprawidłowości w obrębie krtani. Wśród tych 29 pacjentów aż 22 miało rozpoznaną wrodzoną wiotkość krtani, co stanowi 75,86% dzieci z nieprawidłowościami w obrębie krtani i 24,18% wszystkich dzieci ze zmianami pointubacyjnymi. Wrodzona wiotkość krtani była najczęściej opisywaną nieprawidłowością w obrębie krtani u dzieci, u których wystąpiły powikłania pointubacyjne.
Wśród wyżej opisanych 29 pacjentów z dodatkowymi nieprawidłowościami w krtani u 7 dzieci rozpoznano obustronne porażenie strun głosowych inne niż pointubacyjne, co stanowi 24,14% dzieci z nieprawidłowościami w obrębie krtani, a 7,69% wszystkich dzieci, u których wystąpiły powikłania pointubacyjne.
DYSKUSJA
Trousseau (1801-1867) był pierwszym uczonym, który wykonał tracheotomię u dziecka. Wskazaniem do zabiegu była niewydolność oddechowa z powodu błonicy. Przez wiele lat ostre stany zapalne krtani i tchawicy były pierwszoplanowym wskazaniem do tracheotomii u dzieci. Obecnie wykonanie tracheotomii z powodu ostrego stanu zapalnego dróg oddechowych należy do rzadkości.
Analizując dane z piśmiennictwa pochodzące z ostatnich 30 lat, można zaobserwować wyraźną tendencję polegającą na spadku liczby wykonywanych tracheotomii. Znacząco zmalała liczba tracheotomii wykonywanych z powodu ostrych stanów zapalnych dróg oddechowych, takich jak LTB lub ostre zapalenie nagłośni. W większości przypadków przedłużona intubacja zastąpiła konieczność wykonywania tracheotomii w przebiegu tych jednostek chorobowych. Wzrasta natomiast odsetek tracheotomii wykonywanych z powodu wad wrodzonych i zwężeń pointubacyjnych krtani. Widoczny jest także wzrost liczby tracheotomii wykonywanych w celu zapewnienia wentylacji i toalety dróg oddechowych w chorobach przewlekłych, ciężkich wadach wrodzonych lub w opiece nad pacjentem terminalnym (1-6).
Współczesne wskazania do tracheotomii obejmują zasadniczo trzy grupy schorzeń:
I grupa – zaburzenia drożności dróg oddechowych,
II grupa – choroby wymagające zapewnienia wentylacji i stosowania oddechu wspomaganego,
III grupa – choroby wymagające stałego usuwania zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych.
Najliczniejszą grupę wskazań do tracheotomii stanowią obecnie zaburzenia drożności dróg oddechowych, takie jak: wady wrodzone krtani i tchawicy (wrodzone zwężenia krtani i tchawicy, płetwy i przepony krtaniowe, naczyniaki krtani, laryngomalacja, tracheomalacja, torbiele krtani), nabyte zwężenia pointubacyjne, porażenia strun głosowych, stany zapalne krtani, tchawicy i oskrzeli, zaklinowane ciała obce krtani, urazy zewnętrzne krtani i tchawicy, rozległe urazy szczękowo-twarzowe uniemożliwiające intubację, oparzenia chemiczne i termiczne dróg oddechowych, wady wrodzone twarzoczaszki oraz guzy upośledzające drożność dróg oddechowych bezpośrednio przez ucisk z zewnątrz zlokalizowane w obrębie nosogardła, gardła, krtani, tchawicy, guzy szyi i śródpiersia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-06-26
zaakceptowano do druku: 2014-07-21

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel.: +48 (22) 628-05-84
e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

Nowa Pediatria 3/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria