Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 1/2015, s. 57-58
Waldemar Buchwald, Marzena Załęcka
Wspomnienie o Profesorze dr. hab. n. roln. Ryszardzie Załęckim (1933-2014)
Prof. Ryszard Załęcki urodził się 2 stycznia 1933 roku w Wójcicach w ówczesnym powiecie kaliskim. Świadectwo dojrzałości otrzymał w 1951 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Asnyka w Kaliszu. W latach 1951-1954 pracował jako nauczyciel szkół podstawowych w Iwanowicach oraz w Kamiennej. W tym czasie jako eksternista zdał w Liceum Pedagogicznym w Kaliszu wymagane egzaminy i uzyskał dyplom kwalifikowanego nauczyciela. Studia inżynierskie na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu odbył w latach 1954-1958, a następnie na tym samym Wydziale rozpoczął studia magisterskie w zakresie chemii rolnej i gleboznawstwa, uzyskując w 1960 r. dyplom magistra. W okresie 1959-1967 był nauczycielem przedmiotów zawodowych, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Skokach.
W 1961 r. rozpoczął trwającą 38 lat pracę w Dziale Biologiczno-Rolniczym Instytutu Przemysłu Zielarskiego w Poznaniu (obecnie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich). Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w 1970 r. na podstawie dysertacji pt.: „Uprawa tetraploidalnego rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) na surowiec leczniczy”. Habilitował się w 1978 r. na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu po przedstawieniu rozprawy pt. „Wpływ uprawy i nawożenia rumianku pospolitego (Matricaria chamomilla L.) odmiany ‘Złoty Łan’ na plon surowca, zawartość olejku i chamazulenu”. W 1990 r. mianowany został na stanowisko profesora kontraktowego Instytutu, a w 1992 r. odebrał tytuł profesora zwyczajnego z rąk Prezydenta RP Lecha Wałęsy. W 1998 r. przeszedł na emeryturę, ale pracował w Instytucie do 1999 roku.
W okresie zatrudnienia w Instytucie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej pracownika naukowego, od stanowiska asystenta, poprzez adiunkta i docenta, aż po profesora. W latach 1965-1975 był kierownikiem Pracowni Doświadczeń Wazonowych Zakładu Agrotechniki w Plewiskach. Od 1976 r. pełnił funkcje kierownika Pracowni Uprawy i Nawożenia (przekształconej później w Pracownię Agrotechniki) oraz koordynatora prac naukowo-badawczych Instytutu w Zielarskich Ośrodkach Doświadczalnych „Herbapol” na terenie kraju. W 1986 r. został kierownikiem Zakładu Agrotechniki, obejmującego Pracownię Uprawy i Pracownię Żywienia Roślin. W wyniku kolejnej restrukturyzacji w 1991 r., objął kierownictwo Zakładu Hodowli i Agrotechniki, którym kierował aż do przejścia na emeryturę.
Oprócz pracy w Instytucie, w latach 1972-1975 był zatrudniony w Zielarskim Ośrodku Doświadczalnym „Herbapol” w Strykowie. Pełnił tam funkcję kierownika Działu Naukowego, a od 1973 r. głównego specjalisty do spraw produkcji zielarskiej. W latach 1971-1972 prowadził ćwiczenia z zakresu doświadczalnictwa i statystyki dla studentów IV roku (specjalizacja zielarska) Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Poznaniu. W latach 1979-1994 prowadził również zajęcia z zakresu zielarstwa ze studentami V roku (specjalizacja warzywnictwo) Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Poznaniu.
Był wieloletnim członkiem Rady Naukowej Instytutu oraz Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Jego dorobek naukowy obejmuje 230 prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu uprawy i nawożenia roślin zielarskich oraz innych czynników wpływających na plon surowca oraz zawartość substancji czynnych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 1/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii